Barn og Unge

Klokt fra Ungdommens bystyremøte vedrørende integrering av mindreårige flyktninger

Klokt fra Ungdommens bystyremøte vedrørende integrering av mindreårige flyktninger

Ungdommens bystyremøte har sendt fram et klokt innspill til behandling i Oslo bystyre.

Ved utgangen av 2015 var det 9249 barn som bodde på norske asylmottak. Dette er tre ganger så mye som antallet vi hadde i 2014, når vi hadde 2756. Sammen utgjør de 29 % av beboerne våre, og nesten halvparten av disse er ungdom i alderen 15-17 år. 4950 personer søkte asyl som enslige mindreårige asylsøkere, også kjent som EMA, i løpet av de første månedene i 2015, og de fleste av disse var 15 år eller eldre. 92 % av søknadene som gjaldt tilfellene av enslige mindreårige asylsøkere ble innvilget i 2015.

I løpet av 2015 ble 811 av flyktningene bosatt i Oslo kommune, og på grunn av den ekstraordinære situasjonen med flyktningstrømmene ba Utlendingsdirektoratet Oslo kommune finne tomter til å midlertidig bosette 3000 flyktninger. Både Redd Barna og Røde Kors har frivillige grupper som besøker og aktiviserer barn på asylmottak rundt om i Norge i dag. To tiltakseksempler er aktivitetsgruppene fra Redd Barna som besøker asylmottakene. Et annet er ordningen til Røde Kors med flyktningguider hvor en nordmann kobles sammen med en bosatt flyktning, som i 2015 hadde stor pågang.Disse aktivitetene er drevet på frivillig basis.

Oslo kommune har lagt integreringsarbeid til Enhet for Mangfold og Inkludering (EMI) som ble opprettet i 2001. EMI forvalter tilskuddsordning for integrering- og mangfoldstiltak. I 2015 ble 746 000 kroner fordelt over disse midlene.

Ungdommens bystyremøte foreslår at Oslo bystyre vedtar:

Oslo kommune må:

● Bedre tilrettelegge for frivillig innsats for mindreårige asylsøkere ved kommunale fritidsklubber og kulturhus

● Kommunen må øremerke midler til integreringstiltak ved fritidsklubber og kulturhus

● Styrke tilbudet om gratis språkundervisning

● Legge til rette for samarbeid mellom Osloskolen og mottakssentrene for mindreårige asylsøkere i Oslo. Her bør man se på erfaringer fra Elvebakken med frivillig arbeid på mottak som tiltak for å få ned fraværet i skolen.