Barn og Unge

Positiv utvikling i aktivitetsskolen i Oslo

Varde Hartmark har på oppdrag fra Utdanningsetaten foretatt en evaluering av aktivitetsskolen i Oslo.

Evalueringen slår fast at aktivitetsskolen i Oslo har en positiv utvikling.

Evalueringen viser at Aktivitetsskolen i økende grad bidrar til elevenes faglige utvikling, har et bredt spekter av aktiviteter som er tett knyttet til målområdene i Rammeplan, innfrir bemanningsstandarden på 1 voksen per 24 barn (et flertall av brukerne opplever også at kompetansen blant de ansatte er tilstrekkelig) og gir ifølge brukerne gjennomgående god informasjon og synes i så måte å ha god dialog med hjemmet.

Gjennom evalueringen har det imidlertid også blitt avdekket variasjon på tre områder, som prinsipielt bør være uavhengig av brukergruppe: Variasjon i hvordan oppdraget tolkes og operasjonaliseres (i særlig grad knyttet til læringsstøtte), variasjon i hvordan Aktivitetsskolen følges opp (både fra etats- og skoleledelsenivå) og variasjon i hvordan Aktivitetsskolen integreres med skolen (graden av faglig samarbeid på tvers av skole og aktivitetsskole).

Det er også ujevn dekningsgrad, noe som SVs initiativ til gradvis innføring av gratis halvdagsplass i aktivitetskolen vil endre på.

Byrådet skal legge frem en sak om aktivitetsskolen for bystyret før sommeren 2016, og denne rapporten vil danne et viktig grunnlag for utarbeidelsen av denne saken. Les sammendrag under "les mer", og hele rapporten på linken.

 

Sammendrag av evalueringsrapporten

Innføringen av henholdsvis Rammeplan og Oslostandarden i Aktivitetsskolen i Oslo har bidratt til å heve kvaliteten i tilbudet. Spesielt viktig er tilbakemeldingen fra foresatte om at Aktivitetsskolen i økende grad bidrar til elevenes faglige utvikling. Vi ser tendenser til at tilbudet blir noe mer likeverdig kvalitetsmessig, men det er fremdeles betydelige forskjeller mellom aktivitetsskolene, både når det gjelder driftsfilosofi, hvordan de følges opp av ledelsen lokalt, og sammenheng mellom skole og aktivitetsskole. Våre analyser indikerer at det er kvalitative forskjeller i hvordan ledelsen utøves på de enkelte skolene som i stor grad avgjør hvor godt og likeverdig aktivitetsskoletilbudet er.

Hensikten med dette evalueringsoppdraget har vært å vurdere hvordan innføringen av Rammeplan (2009) og Oslostandarden (2011) for Aktivitetsskolen i Oslo har bidratt til å sikre et godt tilbud på hver enkeltaktivitetsskole og et likeverdig tilbud over hele byen.

På bakgrunn av henholdsvis brede og dype kvantitative og kvalitative analyser, vil vi konkludere at innføringen av Rammeplan og Oslostandarden har bidratt til å heve kvaliteten i tilbudet i de forskjellige aktivitetsskolene i Oslo på en rekke områder. De to planverkene har blitt etablert som selvfølgelige rammer for en tidligere «rammeløs» institusjon – den tidligere skolefritidsordningen (SFO) – og har på den måten lagt et nødvendig minste, felles multiplum til grunn for utviklingen av tilbudet ved hver enkelt aktivitetsskole.

Det er spesielt Rammeplan som har lagt konkrete, sporbare føringer for hvordan aktivitetsskoletilbudet planlegges og driftes; et planverk som gjennomgående beskrives som retningsgivende, bevisstgjørende, og forpliktende blant aktivitetsskolene selv.

Evalueringen viser at Aktivitetsskolen:

- I økende grad bidrar til elevenes faglige utvikling

- Har et bredt spekter av aktiviteter som er tett knyttet til målområdene i Rammeplan

- Innfrir bemanningsstandarden på 1 voksen per 24 barn (et flertall av brukerne opplever også at kompetansen blant de ansatte er tilstrekkelig)

- Gir ifølge brukerne gjennomgående god informasjon og synes i så måte å ha god dialog med hjemmet

Det er imidlertid fortsatt en vei å gå for å sikre et likeverdig tilbud over hele byen. En identifisert kjerneutfordring for Aktivitetsskolen er arbeidet med å styrke sammenheng og samhandling mellom skole og aktivitetsskole. Noen skoler har lyktes godt med å etablere velfungerende samarbeidsrutiner. Flere har imidlertid betydelig potensiale til å forbedre sammenheng og samhandling mellom skole og aktivitetsskole.

Et likeverdig tilbud betyr ikke at tilbudet er likt. Forskjellige aktivitetsskoler vil kreve forskjellige løsninger, og derfor vil noen grad av variasjon være både nødvendig og ønskelig for å tilpasse tilbudet til de ulike brukergruppene ved hver enkelt aktivitetsskole.

Gjennom evalueringen har det imidlertid blitt avdekket variasjon på tre områder, som prinsipielt bør være uavhengig av brukergruppe:

- Variasjon i hvordan oppdraget tolkes og operasjonaliseres (i særlig grad knyttet til læringsstøtte)

- Variasjon i hvordan Aktivitetsskolen følges opp (både fra etats- og skoleledelsenivå)

- Variasjon i hvordan Aktivitetsskolen integreres med skolen (graden av faglig samarbeid på tvers av skole og aktivitetsskole)

For å ytterligere heve kvaliteten i Aktivitetsskolen og utjevne variasjonen i tilbudet på sikt, vil Aktivitetsskolen være avhengig av tett oppfølging og tydelig ledelse, både fra lokal ledelse og egen etat, som sikrer gode samarbeidsstrukturer mellom skole og aktivitetsskole. Som funnene i denne evalueringen vil vise, er det ledelsens kvalitet som i stor grad påvirker hvor godt tilbudet er, og uten likere rutiner for oppfølging av Aktivitetsskolen, vil uønskede variasjoner være vanskelig å jevne ut.