Barn og Unge

Fellesskolen for alle

Fellesskolen for alle

Fagforbundet Oslo, LO i Oslo, Skolenes landsforbund Oslo og Utdanningsforbundet Oslo har utarbeidet et skolepolitisk samarbeidsdokument.

Og som de understreker:"Oslo er en delt by. Prestasjonsforskjellene mellom elever og skoler er sterkt knyttet til elevenes sosiale bakgrunn, kjønn og etnisk bakgrunn. I tillegg spiller læringsmiljøet ved skolen en viktig rolle. Vi ønsker å jobbe for at forskjellene utjevnes, og at alle elever får en likeverdig opplæring.

Vi ønsker en skole som er til det beste for byen vår, og etter 18 år med et annet politisk styre må det nye byrådet være tydelige på hvilken retning det ønsker for osloskolen.

Den nye politikken til byrådet må komme til uttrykk gjennom styringslinjen og ut til den enkelte skole. Vi er opptatt av reell likeverdighet i drøftinger, og at hovedavtalen blir fulgt. Dette må gjenspeiles i virksomhetene."

Et av de viktige temaer de har fokus på er fellesskolen:

"Vi er for å forsvare, styrke og utvikle den offentlige fellesskolen, en fellesskole med gratis skolegang uten egenbetaling og gratis oppdatert læremateriell for alle i grunn- og videregående opplæring. Fellesskolen skal gi en kvalitativ god skoledag med måltid, leksehjelp og fysisk aktivitet i grunnskolen. For å få til dette må ressurstildelingssystemet endres fra stykkprisfinansiering til at de reelle driftskostnadene og antall klasser ved den enkelte skole legges til grunn. Inntaksordningen til videregående skole må gjøres om. Vi krever en inntaksordning som ikke skaper A- og B-skoler, og som ikke gjør det nødvendig for skoler å konkurrere mot hverandre. Bytte av skoler etter skolestart bør organiseres gjennom rådgivertjenesten ved skolene. Elever i videregående skole skal ha rett til plass på en skole i nærmiljøet."

Les hele det skolepolitiske dokumentet på linken nedenfor.