Barn og Unge

KS-nei til at barn utsatt for overgrep eller omsorgssvikt skal ha rettskrav på hjelp

KS-nei til at barn utsatt for overgrep eller omsorgssvikt skal ha rettskrav på hjelp

I KS sitt hovedstyre behandlet vi forleden høringsuttalelse på NOU-en om ny barnevernslov.

Administrasjonen anbefalte at hovedstyret skulle vedta følgende:

"Å lovfeste en rett for barn til nødvendige tjenester og tiltak etter barnevernloven er ikke ønskelig så lenge barnets rettslige stilling kan styrkes tilfredsstillende på andre måter."

Selv foreslo jeg at KS skulle innta motsatt standpunkt: "KS´ medlemmer støtter å lovfeste en rett for barn til nødvendige tjenester og tiltak etter barnevernloven. Sårbare barn som blir utsatt for overgrep eller lider under voksnes omsorgssvikt bør ha et slikt særskilt vern."

I hovedstyret fikk jeg støtte fra Arbeiderpartiet på mitt forslag, mens hovedstyrets flertall (partiene Høyre, Venstre, Fr.P, Kr.F og Senterpartiet) inntok et annet standpunkt.

Men fagmiljøene på feltet deler mitt standpunkt:

Barneombudet vil ha rettighetsfesting, og viser til at "Barn har i dag ikke rett på tiltak fra barnevernet, selv om barnevernet har en plikt til å yte hjelp. Barn kan kontakte barnevernet for å få hjelp, men barnevernet kan ikke hjelpe hvis foreldrene ikke samtykker, med mindre situasjonen er så alvorlig at barnet må flyttes ut av hjemmet."

Fellesorganisasjonen sier: "Rettighetsfesting kan bidra til å styrke grunnforutsetningene for barnevernet slik at barna blir selvstendige rettssubjekter."

Redd Barna "mener rettighetsfesting i barnevernlovgivningen er et naturlig steg videre i synet på barn som selvstendige rettssubjekter og det vil være et viktig signal om at barnevernet arbeider for å sikre barnets rettigheter. En slik løsning er i overensstemmelsemed barnekonvensjonen artikkel 3 nr 2 og artikkel 19, og rettighetsfestingen vil innebære en synliggjøring av disse rettighetene. Rettighetsfesting vil være et virkemiddel i forhold til å utjevne regionale forskjeller."

Kommentarer   

+1 #1 Elisabeth Gording Stang 11-02-2017 14:29
Det de (andre) ikke da har skjønt, er at barn etter gjeldende rett_har_ rett til beskyttelse og hjelp. Det følger av Den europeiske menneskerettsko nvensjon og Domstolens praksis etter EMK art 8. Det følger av barnekonvensjon en art 19. Av grunnloven 104 (integritetsver net). Det følger av alle erstatningssake ne mot et barnevern (og en kommune!) som har sviktet. Det siste bør jo KS interessere seg for! Så - det er på høy tid at barnevernloven synliggjør det som allerede gjelder: barn har rett til beskyttelse fra det offentlige mot omsorgssvikt, vold og overgrep.
0 #2 Sara Bell 11-02-2017 14:31
Spesielt at KrF går mot.

Legg til kommentar