Barn og Unge

Hvordan sikre en rettferdig fordeling av midler til grunnskolen i Oslo?

Hvordan sikre en rettferdig fordeling av midler til grunnskolen i Oslo?

Oslo kommune fordeler tilgjengelige ressurser til byens grunnskoler ved hjelp av en ressursfordelingsmodell. Deloitte har på oppdrag fra kommunen sett på enkelte spørsmål ved fordelingsmodellen. Nå foreligger anbefalingene, og rapporten er sendt ut på høring. Anbefalingene er:

Sosiodemografisk modell: Deloitte foreslår å endre kriteriene som ligger til grunn i dagens modell slik at modellen i større grad predikerer skolens ressursbehov. I den foreslåtte modellen vil midlene fordeles til skolene basert på antall barnevernstiltak blant barn i grunnskolealder og karakteristika knyttet til foreldrenes inntekt og utdannelse.

Særskilt elevpris: Deloitte anbefaler ikke å utvide antall diagnoser som kvalifiserer til en særskilt elevpris.

Særskilt språkopplæring: Basert på våre undersøkelser ser det ut som skoler med relativ like forutsetninger har ulik praksis på hvilke elever som får vedtak og hvor lenge de får beholde vedtaket. Deloitte forslår derfor at tildelingen i stedet baserer seg på en fast sats per minoritetselev ved skolen. Ved å innføre en fast sats, går man samtidig vekk fra dagens terskelmodell, som er vanskelig å forstå og som i liten grad reflekteres skolens kostnader.

Mobilitet: At mange elever slutter på en skole ser ikke ut til å ha en selvstendig effekt på elevenes resultater på nasjonale prøver eller behovet for spesialundervisning. Således anbefaler vi at skolene ikke blir kompensert særskilt for høy mobilitet gjennom sosiodemografisk modell.

Ulike kostnader knyttet til lærere: Basert på en rettferdighetsvurdering, anbefaler Deloitte å opprettholde dagens modell, som kompenserer for kostnadene knyttet til ordinær undervisning gjennom basisbeløp og tildeling per elev.

Gruppestørrelse: For hvert år øker elevtallet i Osloskolen og det er viktig å opprettholde incentivet for å ta imot nye elever som ligger inne i dagens modell. På bakgrunn av disse sammenhengene anbefaler Deloitte ikke å fordele midler med utgangspunkt i gruppestørrelse.

Men hva mener andre? Hva mener du? Skriv gjerne dine innspill i kommentarfeltet nedenfor.

Kommentarer   

0 #1 Ane M. Heiberg 08-02-2017 15:32
Dette er en viktig høring for grunnskolene i Oslo. Knapphet på ressurser gjør at små endringer i modellen vil ha påvirkning på hva skolene har mulighet til å få til. Jeg oppfordrer alle FAU, Driftsstyrer, fagforeninger og rektorer til å si hva de mener i høringen. Det vanskeligste på mange skoler i Oslo er når de får elever som av en eller annen grunn ikke fungerer sosialt og er en fare for seg selv, medelever og lærere. Deloitte mener dette ikke er en permanent diagnose og derfor ikke er noe skolene skal få hjelp til. Min mening er at dette skader , bokstavelig talt, skolene både i forhold til psykisk arbeidsmiljø, fysisk arbeidsmiljø og generell trivsel og trygghet. Skoler med slike elever kommer i en svært vanskelig situasjon fordi de har elever de ikke mestrer, i tillegg rammer det dem økonomisk. Den viktigste tilbakemeldinge n i rapporten er likevel at Osloskolen drives på et minimum av ressurser i forhold til resten av landet og at det finnes en nedre grensen for hva som er forsvarlig og innenfor loven. Det betyr at mange skoler i Oslo har elever med større behov for tiltak enn det skolene har mulighet til å tilby. Med andre ord er det for lite penger til skikkelig undervisning. Høyre har i mange år skrytt av at de har brukt mer penger på skole enn tidligere, men realiteten er at det har blitt svært mange flere elever i Oslo og at snittprisen pr elev har gått ned. Dette må politikerne som sitter i bystyret ta inn over seg og gjøre noe med.
0 #2 Ivar Smit 27-03-2017 08:02
Når det skrives en sakkyndig vurdering om spesialundervis ning, bør tilskudd tildeles pr elev. Slik der er nå er tilskuddet basert på at alle med spesielle behov for opplæring på samme trinn skal kunne sitte sammen. Dette er ikke realistisk, fordi det kan være svært ulike bohov som skal dekkes. Oslo bør følge opp elever med spesielle behov ved å tildele skolene tilstrekkelig med midler til å følge opp elevenes rettigheter.
0 #3 Hilde Aarflot 27-03-2017 13:55
Det kan være interessant å se på ressurstildelin gsmodellene i de andre storbyene - finnes i denne rapporten fra 2016 fra senter for økonomisk forskning (fra side 47 og utover):
www.sof.ntnu.no/.../

Legg til kommentar