Barn og Unge

Oslo kommune med strategi for scenekunst for barn og unge

Oslo kommune med strategi for scenekunst for barn og unge

Byrådet inviterer nå bystyret til å vedta en strategi for scenekunst for barn og unge.

I byrådserklæringen viser byrådet helt konkret til at det vil bedre barneteatertilbudet. Dette er bakgrunnen for at byrådet nå legger frem en strategi om det profesjonelle scenekunstfeltet for barn og unge. Byrådets ønske med strategien er at det skal legges til rette for at alle barn og unge i Oslo – uavhengig av bakgrunn og bosted – skal få bedre tilgang til profesjonell scenekunst, men samtidig slik at kvaliteten, mangfoldet, utviklingen og profesjonaliteten på scenekunsten ikke svekkes.

Både innenfor institusjonsteatrene og innenfor det frie scenekunstfeltet i Oslo vises det i dag mye god og variert profesjonell scenekunst for barn og unge. Én av flere utfordringer som er synliggjort gjennom arbeidet med saken, er likevel at det i kommunen mangler en eller flere scener som har som hovedfokus å vise profesjonell scenekunst for barn og unge, utenfor de store institusjonene. En annen utfordring er at det er få rimelige lokaler til utleie som kan brukes til produksjon og øving for det frie scenekunstfeltet.

Byrådet har på bakgrunn av utfordringene satt seg to mål som hver har tiltak:

- Aktører innenfor scenekunstfeltet skal finne det attraktivt og tilgjengelig å sette opp forestillinger for barn og unge i Oslo

- Alle barn og unge i Oslo skal ha anledning til å bli kjent med scenekunst av god kvalitet

Det er kunstnerne og aktørene selv som må lage tilbudet og sikre at kvaliteten og profesjonaliteten er god. Kommunen har likevel noen virkemidler, slik som innretningen av tilskuddsordningene og utleie av subsidierte lokaler til aktører. Kommunen kan på den må være med på å bidra til infrastrukturen for aktørene. Et annet virkemiddel kommunen har er eierstyringen av kommunens eget teater: Oslo Nye Teater, som mottar årlige driftstilskudd og allerede i dag har et betydelig tilbud av profesjonell scenekunst for barn og unge. 

Blant tiltakene i strategien er at byrådet vil vurdere å støtte opp om etablering av en eller flere faste scener med hovedfokus på tilbud innen scenekunst for barn og unge. I tillegg vil byrådet vurdere om flere av kommunens egne lokaler kan brukes til subsidiert utleie til produksjon av scenekunst. Det legges i saken også opp til at byrådet utreder om ordningen med Den kulturelle skolesekken bør utvides til også å omfatte Aktivitetsskolen som et eget Oslotilbud.

Når byrådet til uka har avgitt saken, vil den bli behandlet av bystyrets kultur og utdanningskomite, og deretter i bystyret. Har du innspill? Skriv i kommentarfeltet under, eller ta kontakt med medlemmene av fagkomiteen.

Kommentarer   

0 #1 Hege Hauff Hvattum 18-12-2017 10:33
Alle barn og unge trenger et godt kulturtilbud. Det betyr at de skal få sjansen til å vokse som mennesker.
For noen familier er kunst og kultur en sentral del av hverdagen, og familiens økonomi muliggjør at disse barna får tilgang til slike opplevelser fra tidlig alder. Men for svært mange kan mangel på kulturell eksponering bli utslagsgivende for hvordan barna oppfatter seg selv og og verden rundt de, og ta ifra de en mulighet til å lære å uttrykke seg selv og sine følelser.

Jeg ber om at kommunen bidrar til å utvikle et tilbud som kan inkludere alle barn. Særlig de som kommer fra familier som av ulike grunner ikke har anledning til å gi barna sine disse opplevelsene. For mange familier handler det om tid, økonomi, språkkunnskaper , og foreldrenes egne prioriteringer. For andre handler det rett og slett om mangel på informasjon og kjennskap til feltet.

De økonomiske rammene og tilgang til arbeidsrom er avgjørende for å øke profesjonelle aktørers sjanse til å utarbeide gode prosjekter på en tilfredsstillen de måte. Det viktig å huske at en god strategi også kan bidra til å utvikle prosjekter der barna også er delaktige selv. Får vi til dette, vil det igjen føre til økt sosialisering, identitetsbyggi ng, integrering etc.

Jeg vil trekke frem Crescendo barnekor i Gamlebyen som et godt eksempel på kulturtilbud som har betydd vanvittig mye for mange barn og unge i bydelen. For enkelte familier betyr det ALT at barna deres kan få tilgang til fritidsaktivite ter, som bygger vennskap, tilhørighet og selvfølelse.

Jeg ber igjen om at kommunen og byrådet ser viktigheten av disse tilbudene, for det betyr å se viktigheten av dem.

mvh
Hege Hauff Hvattum,
Filmprodusent og tidligere barneteaterinst ruktør.
0 #2 Øystein Ulsberg Brager 21-12-2017 10:35
Hei Ivar! Det er kjempefint at Oslo tar behovet for scenekunst for barn og unge på alvor. Som scenekunstner som jobber i dette feltet tenker jeg at det er en sentral ting som ofte mangler, og som ville gjøre arbbeidshverdag en så mye lettere for teaterkompanien e. Dere we allerede inne på det: Rom. Men ikke bare tilfeldig tilgang på rom; langvarig tilgang på rom. Det å ha et fast prøverom å arbeide i, et sted scenografien kan bli stående, et sted lysriggen kan låses trygt inn, og som ikke er på et fjernlager en halvtime unna. Tenk deg om du måtte hente alle kontormøblene dine hver dag, og putte dem på lager igjen om ettermiddagen? Hvor mye mindre jobb du ville fått gjort. Det fine må er at Oslo har to (kanskje fler) gylne muligheter til å tilby scenekunstnerne rom. Når Deichmanske flytter inn i det nye hovedbiblioteke t etterlater det et bygg fullt av egnede saler, mange allerede i bruk som prøverom og visningsrom. Et dusin kompanier, kanskje fler, kan bo side om side her med den fleksibiliteten som et fast tilholdssted gir, og det er relativt lite som trengs å gjøres med lokalene. Kanskje ingenting til å begynne med, endringer og forbedringer kan skje over tid. Fengselet på Grønland er et annet slikt bygg. Jeg gleder meg til å se all den flotte scenekunsten som vil muliggjøres når Oslo tar håndfaste og generøse grep for scenekunst for barn og unge!

Legg til kommentar