Barn og Unge

Jordmortilbudet styrkes

Jordmortilbudet styrkes

Det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre vil i løpet av ett år ha bidratt til 18,6 nye jordmorårsverk.

Tidlig innsats begynner allerede fra svangerskapet av. Flere jordmødre handler om å sikre alle kvinner reell valgfrihet, sikre at de har mulighet til å ta informerte valg, og styrke kunnskapen om egen kvinnehelse og reproduktive rettigheter. Jordmødre er særlig viktige tillitsbyggere inn i miljøer som har sporadisk eller lite kontakt med kommunen. Oslo er som kjent en delt by på mange områder. Vi må dermed se jordmødrenes rolle i et kvinnehelse- og levekårsperspektiv.

Oslo har over mange år hatt en stor mangel på jordmødre for å gi god og trygg svangerskaps- og barselomsorg. Byrådet har gjennomført den første kartleggingen av jordmorsituasjonen i alle bydelene i Oslo. Kartleggingen avdekket at Oslo manglet om lag 50 jordmødre.

Derfor satser byrådet nå stort på å få på plass flere jordmorårsverk i kommunen. Allerede i revidert budsjett for 2018 ble det derfor gitt midler til å ansette 8 nye jordmorårsverk.  I budsjettet for 2019 foreslås det midler for å ansette 10,6 jordmorårsverk. Det rødgrønne flertallet vil dermed i løpet av ett år ha bidratt til 18,6 nye jordmorårsverk.

Les mitt innlegg fra bystyrebehandlingen denne uka under "les mer."

 

Oslo bystyre 26. sept. 2018

Ivar Johansen, SV

Sak Svangerskaps- og barselomsorgen i helsestasjonstjenesten – Styrking av jordmortilbudet i bydelene

Ordfører,

Tidlig innsats begynner allerede fra svangerskapet av. Flere jordmødre handler om å sikre alle kvinner reell valgfrihet, sikre at de har mulighet til å ta informerte valg, og styrke kunnskapen om egen kvinnehelse og reproduktive rettigheter. Jordmødre er særlig viktige tillitsbyggere inn i miljøer som har sporadisk eller lite kontakt med kommunen. Oslo er som kjent en delt by på mange områder. Vi må dermed se jordmødrenes rolle i et kvinnehelse- og levekårsperspektiv. Derfor satser byrådet nå stort på å få på plass flere jordmorårsverk i kommunen.

Oslo har over mange år hatt en stor mangel på jordmødre for å gi god og trygg svangerskaps- og barselomsorg.

Byrådet har gjennomført den første kartleggingen av jordmorsituasjonen i alle bydelene i Oslo. Kartleggingen avdekket at Oslo manglet om lag 50 jordmødre. Antall jordmødre sto på stedet hvil fra 2004-2015. Vi ser samtidig at jordmordekningen fikk et løft på over 30 prosent fra 2016 til 2017. 

Allerede i revidert budsjett for 2018 ble det derfor gitt midler til å ansette 8 nye jordmorårsverk.  I budsjettet for 2019 foreslås det midler for å ansette 10,6 jordmorårsverk. Det rødgrønne flertallet vil dermed løpet av ett år ha bidratt til 18,6 nye jordmorårsverk.

Jordmortjenesten ved helsestasjonene møter kvinner underveis i svangerskapet og er i en unik posisjon til å komme i kontakt med kvinner som trenger økt kunnskap om egen kropp og helse.

En styrking av jordmortjenesten er nødvendig både for å ivareta myndighetskrav, men også for å kunne ivareta en av byrådets strategier som om handler å gi en differensiert og individuell svangerskaps- og barselomsorg.  Flere bydeler i Oslo erfarer at deler av kvinnebefolkningen har lite kunnskap om egen kropp, seksualitet og reproduksjon. Kunnskap om langtidsvirkende prevensjon (LARC) og celleprøver er fraværende hos mange. 

En del kvinner får flere barn enn de selv ønsker, noe som kan være en utfordring både for kvinnehelsen og for muligheten til å følge opp og investere i egne barn. Alle kvinner skal ha reell frihet til selv å bestemme hvor mange barn de vil ha, og ta informerte valg. Derfor må vi øke bydelenes mulighet til å kunne tilby etterkontroll hos jordmor og tilbud om langtidsvirkende prevensjon.

Dette handler også om bydelsøkonomi. Under det rødgrønne byrådet har vi betydelig styrket bydelsøkonomien, med over 1,2 milliarder kroner. Samtidig er det åpenbart at vi ikke vil klare en slik satsing uten at vi får friske midler fra Staten. Da er det et nasjonalt ansvar å sikre at kommunene faktisk er i stand til å sørge for en god nok jordmordekning, spesielt siden man samtidig reduserer liggetiden på sykehusene.

Vi bør tverrpolitisk stille krav til Staten i denne sammenheng.

Legg til kommentar