Barn og Unge

Byrådet vil innføre kulturskoletilbud i Aktivitetsskolen

Byrådet vil innføre kulturskoletilbud i Aktivitetsskolen

Byrådet vil styrke kulturskoletilbudet i Oslo.  

Kulturskolene er en av hjørnesteinene i den kulturelle grunnmuren, og skal tilby opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til barn og unge. Gjennom å legge til rette for kreativ aktivitet i møte med andre mennesker bidrar kulturskolen til å fremme inkludering og integrering på en viktig fellesarena. Opplæringsloven stiller krav til at alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud.  

I dag har Oslo kulturskole en kapasitet på omtrent 8000 elevplasser, noe som gjør at skolen har en av de laveste dekningsgradene i landet.Ventelistene er spesielt lange til enkelte disipliner i instrumentalundervisningen.  

Byrådet har som mål at kulturskoletilbudet skal utbygges slik at flere barn skal kunne få mulighet til å skape egne kulturelle og kunstneriske uttrykk. Etterspørselen etter kulturskoleopplæring er i stor grad avhengig av pris og tilbud i nærmiljøet. I dag finnes det over 80 undervisningssteder rundt om i byen, hvorav de fleste er i sambruk med skoler.  

Byrådet ønsker å utvikle og videreføre en slik desentralisert undervisningsstruktur slik at barna ikke trenger å reise langt hjemmefra for å motta undervisning. Samtidig vil byrådet vurdere å etablere flere større kulturstasjoner, hvor lokalene i større grad er spesielt tilrettelagt for å kunne utøve kunstfagene. Ved etablering av nye grunnskoler, eller ved større rehabiliteringer av eksisterende skoler, skal muligheten for kulturstasjon alltid vurderes.  

For å senke terskelen for deltakelse ønsker byrådet å innføre kulturskoletilbud i Aktivitetsskolen, i første omgang som et treårig pilotprosjekt fra høsten 2019. Innføringen skal ikke medføre økt foreldrebetaling slik at familier ikke er forhindret fra å ta imot tilbudet av økonomiske grunner.  

Byrådet sender nå fram sak til bystyret om kulturskoletilbudet i Oslo. Les gjerne saken og kom med innspill.

Kommentarer   

0 #1 Erik Logstein 12-12-2018 18:52
Som styremedlem i skolekorps betaler vi i dag kulturskolen for instruktørtimer til barn i AKS tiden.
Som et lite Skolekorps i bydel Søndre nordstrand får vi tildelt få timer fra Kulturskolen og må hente resten av instruktørene til en dyrere timepris andre steder.

Hvordan kan forslaget integreres/koor dineres med skolekorpsdrift en slik at skolekorpset ikke blir utkonkurrert?

Jeg er fortalt at mange små kommuner har kulturskolen som den drivende parten av det musikale i skolekorpsene. Slik jeg forstår det, står da kulturskolen for instruktører og dirigenter til skolekorpsene.
Her er jeg ikke sikker på alle detaljer, men hvis forslaget går gjennom bør det samordnes med frivillig sektor - skolekorpsene - slik at begge parter kommer styrket ut.

For mitt skolekorps betyr medlemskontinge nten mye når foreldrene vurderer å la barna begynne i korpset. Hvis kulturskolen stod for instruktører, instrumenter og dirigent ville resten av utgiftene til korpset bli dekket av loppemarked og dugnader. Vi står igjen med medlemsaktivite ter som turer og konserter samt utgifter til uniformer.

Vi har en hypotese at flere foreldre vil da sende sine barn til skolekorpset. Barna ønsker å lære å spille, når vi har rekrutteringsko nserter for barneskolene vil nesten alle fra 2-5 klasse gjerne begynne å spille. Ved påfølgende foreldremøter dukker det som regel opp veldig få foreldre, og som nevnt - vi har instruktørtimen e i AKS tiden på skolen for de opp til 5 klasse. Det tror jeg de andre skolekorpsene i Oslo også har.

Ta gjerne kontakt

Vennlig hilsen
Erik Logstein
970 96 129
+1 #2 Liv Greli 12-12-2018 20:33
Send inn dine tanker og forslag til kulturskolen! Vi skal igang å jobbe med dette etter nyttår og alle slike innspill kan være nyttige å se på.
Vh Liv Greli
Fagansvarlig dans
Oslo kulturskole

Legg til kommentar