Barn og Unge

Byråd Inga Marte Thorkildsen: Flere fosterbarn burde få mulighet til å bli adoptert

Byråd Inga Marte Thorkildsen: Flere fosterbarn burde få mulighet til å bli adoptert

Flere barn burde få mulighet til å bli adoptert, få lande hos fosterforeldrene sine og kjenne at de er trygge for alltid, skriver byråd Inga Marte Thorkildsen.

"Flere fosterforeldre burde få slippe belastningen det er å aldri vite om de får beholde barnet de elsker.

Jeg har mange ganger sett hvordan usikkerheten nesten sliter folk i stykker. Jeg har også sett hvordan barn i fosterhjem traumatiseres grovt av samvær som er satt fordi barnet «kanskje en gang skal tilbakeføres». I flere uker både før og etter samværet er barna i krise. Familier utsettes for umenneskelige belastninger. Hvordan kan vi mene at dette er til barns beste? Hvordan kan vi la det biologiske prinsipp trumfe barns rett til helse og en sunn utvikling? Jeg mener at dagens lovverk og praksis tar for lite hensyn til barna.

Bare om lag 50 barn blir adoptert av sine fosterforeldre i Norge pr. år, trass i at det er godt dokumentert at adopsjon er et tiltak som gir barna bedre oppvekstsvilkår enn om de vokser opp i et varig fosterhjem.

Jeg mener vi må gjøre noe med dette. Vi jobber med høringsuttalelse fra Oslo kommune nå, og jeg håper mange andre også vil si fra," skriver Inga Marte Thorkildsen.

Hva tenker du?

Kommentarer   

+12 #1 Bjørn Bjøro 20-05-2019 09:51
Jeg har tidligere jobbet 10 år i barnevern, og senere med å hjelpe til i en del saker.

For det første er det alt for mange akuttvedtak og omsorgsovertake lser. Undersøkelsen til Helsetilsynet av 106 utvalgte saker viser at barnevernet altfor ofte unnlater bruker hjelpetiltak de bør vite ikke fungerer, i vurdering av akuttvedtak og omsorgsovertake lser ikke har vurdert alternative tiltak, dette selv om tilsynet og departementet valgte å avgrense i mandat og gjennomføring, slik at sterkere kritikk ble unngått. Helsetilsynet sviktet barna ved at korrekt grunnlag for kritikk og endringer ikke ble gitt. Kongsberg barnevern har lagt helt om, bruker fornuft og nettverk og har kuttet akuttvedtak med 90 %.

Mange barnevernskonto r saboterer i praksis god oppfølging av biologiske foreldre og deres forhold til barna, og de skaper for ofte foreldrefiendtl ighet. Altfor ofte skades barn nettopp av barnevernskonto r, og de som skal opptre til barns beste skader dermed barns helse og sunn utvikling.

Adopterte føler som voksne ofte et savn etter biologisk familie, bare gå til nettsteder som omtaler voksne som har vært adoptert. Så langt har jeg bare sett påstander om at det i et langt perspektiv går bedre med barnevernsbarn som blir adoptert enn de som ikke blir det, jeg har ikke sett forskning som dokumenterer.

Derimot har jeg sett barnevernsansat t som har vært uredelig overfor barnet ved ikke å fortelle konsekvensene og bidra til å dra barnet inn i noe det ikke har mulighet til å forstå konsekvensene av. Deretter brukes barnets uttalelse.

Inga Marte Torkildsen burde arbeide for å endre barnevernet i Oslo til slik de gjør det i Kongsberg. Da ville flere leve med sine biologiske foreldre, og ved plassering ville annen familie i all hovedsak bli brukt. Det ville gitt langt færre og mindre skader på barn, og deres evne til å klare voksenlivet ville bedres.

Enda mer trykk på tvangsadopsjon vil med stor sannsynlighet påføre barn skader, svekke deres langsiktige helse, og ikke minst vil det føre til enda flere saker i Menneskerettsdo mstolen. Der har Norge for tiden 10 saker mot seg.

Oslo kommune bør tenke seg om, og ikke bite på byrådens propaganda og utvalgte saker i Aftenposten.
+2 #2 Banken 20-05-2019 22:16
Det vitner om manglende innsikt i hva biologisk familie er og håpe på det beste. Kan ikke rive opp en løvetann og sette den i solveggen.
Overgrep mot barn blir i flertall mest begått av det offentlige.
+3 #3 Tore Hanssen 21-05-2019 01:00
Hva med de biologiske foreldrene? Jeg blir bare kvalm ave å lese hvor synd det er på fosterforeldren e som det offentlige har vert behjelpelig og støttet med å anskaffe barn. Det er helst fra foreldre under andres styringsrett som barna blir fjernet fra.
+3 #4 Lisa 21-05-2019 01:07
Er du klar over at barnevernet i 2019, i alle kommuner, jobber på en måte som gjør at barn ikke har det bedre nå enn før? De feilgrepene som blir gjort har stor skadevirkninger om barna kommer tilbake til foreldrene sine eller ei? Rapportene og vurderingene og anbefalingene man får fra forskjellige saksbehandlere på ett kontor. Kan være så ødeleggende for foreldre, at man kanskje aldri ser barna sine igjen? Menneskelig svikt i systemet kaller jeg det. Det er for dårlig kvalitetsikring av at de som noterer ned usanne ting om foreldrene ikke er gode mennesker med forståelse og empati. Dette er ett yrke man skal forstå ganske mye før man reagerer. Noe jeg ofte ikke hører om at noen har blitt, forstått. Og de som jobber inne for barnevernet burde ha en ganske høy kompentanse så mye makt de sitter på til å rive familier fra hverandre med stempler og underskrifter. Barnevernet må nesten bli endret til noe helt annet enn hva som er reelt idag. Det kan ikke fungere sånn her lenger. Endringer må bli gjort. Farlig å synse seg frem til at en mor eller far ikke kan ha barnet sitt lenger bare fordi og fordi
+1 #5 Wenche 21-05-2019 06:58
Jeg tror at denne dama ikke vet hva som skjer i norsk barnvern. Tiden er inne for å endre fokus og la barna få mer samvær med den biologiske familen sin. I dag er det vanlig at førstegangsføde nde ikke for muligheter til å prøve seg som foreldre fordeles i dem blir forhåndsdømte pga tidligere generasjoner. Det er på tide at se en dama setter seg inn i hva som egentlig skjer og at hun prater med foreldre som har mistet barna sine , men nettverket deres og deres fastleger/ psykologer og hvis hun forstår dem sier så vil hun få skjokk.
0 #6 monica.nymann@gmail.com 21-05-2019 13:46
Har denne barn selv? Har hun virkelig sett virkeligheten, hva om du mister det kjæreste du har ditt barn på bakgrunn av skjønn=tror, syns og mener! Settsett deg selv på andre siden og tenk selv hvordan vil du ha hatt det? du mistet ditt barn,får aldri se det igjen, hjelpe deg,snakke med ditt eget barn, fortelle at du er glad i det, være der når det trenger sin mamma og pappa. Det er faktisk svært få som bryr seg om barnet, penger og makt er blitt styrende i vårt dysfunksjonelle system!, dDet må inn en uavhengig gransking av alle barnevern i Norge Nå Hv Hvorfor
0 #7 Bjørn Bjøro 22-05-2019 04:40
Kommentarene tar opp svært mange temaer, og jeg vil her bare ta noen få punkter:

Kritikken i Helsetilsynets rapport var mye sterkere enn mange hadde ventet, selv med rapportens svakheter. Det ene funnet var at hjelpetiltak svært ofte bommer, fordi barnevernet ikke har lyttet til de de skal hjelpe og dermed ikke gir hjelp som hjelper. Det er vel kjent at hjelpetiltak kan oppleves mest som stressing og da ha negativ virkning. Det er også kjent at barnevern i slike situasjoner har lett for å skylde på foreldrene, og si at de ikke har evne nok til endring, og så bruker dette som argument for å fjerne barna. Og få medhold av Fylkesnemnda.

Helsetilsynets funn om barn tas akutt og omsorgsovertake lser uten at alternativer er tilstrekkelig vurdert nevnte jeg i min første kommentar.

Helsetilsynets kraftige kritikk bar bidratt til foreløpig en beskjeden endring i barnevern til det mindre verre. Det er nasjonale føringer allerede om mer bruk av familie og nettverk, og det kan se ut som antall akuttvedtak og omsorgsovertake lser, i alle fall foreløpig, er på vei ned. Men i praksis er det langt igjen.

Svakheten ved Helsetilsynets undersøkelse er at den bare har tatt for seg saksdokumenter og bare til og med Fylkesnemndas behandling i de rettskraftige sakene. Det er korrekt påpekt blant annet fra psykologspesial ist Einar Salvesen at behandlingen for tingretten og lagmannsretten bringer inn mye mer av nyanser og de private parters perspektiv og økt faglighet. Om dette hadde vært gjort, ville kritikken blitt langt mer presis og skarpere. Den andre svakheten er at undersøkelsen bare er dokumentbasert. Min erfaring er at samtaler med foreldre og andre gir utdypinger og er helt nødvendig for å forstå hva som har skjedd. Om dette hadde blitt gjort, ville kritikken blitt bare enda sterkere. En sterk og nyansert kritikk, som blant annet hadde gått dypere inn på hvordan Fylkesnemnda faktisk fungerer, ville gitt gode opplysninger å bygge positive endringer i barnevern på. Jeg er av de som mener at departementet og Helsetilsynet har valgt begrensninger for å unngå at nok av virkeligheten skulle komme fram. Helsetilsynet har på denne måten - etter min oppfatning - sviktet barnevernet ved at det i mindre grad har utdypende grunnlag for endringer i progressiv retning. Samtidig forstår jeg Helsetilsynet, de er jo øverste tilsynsorgan for barnevernet. Det er åpenbart at de har sviktet i å føre kvalitativt tilsyn, og en rapport basert på hva de har utelatt ville medført kritikk av dem selv, og i og for seg også for departementet. Her er det en del bukken og havresekken.
0 #8 Marianne Haslev Skånland 22-05-2019 08:54
Inga Marthe Thorkildsen skjønner ikke hvilke virkelige fenomener som er grunnlaget for 'det biologiske prinsipp', og fordi hun ikke vet eller skjønner det, tror hun det er bare noe fjas fra egoistiske foreldre som vil 'eie' barnet i strid med barnets virkelige interesse eller det såkalte 'barnets beste'.

Men slik er det ikke. Særlig studier av sykdom og av mishandling viser en svær overhyppighet av negative utslag av at barn (faktisk helt opp til 17 års alder) skilles fra sine virkelige foreldre. Det har øyensynlig vært evolusjonært heldig med den utvikling av følelser for eget avkom som foreldre har i nærmest alle tilfeller: Foreldre elsker og hjelper og beskytter sine barn på nærmest uerstattelig måte. Barna søker også sine egne foreldre, og det må igjen skyldes at evolusjonen har begunstiget de slektslinjer hvor barna instinktivt søker dit hvor de får best beskyttelse. De følelsene av samhørighet og behov for å holde sammen som barn og foreldre har, er derfor dype. Det dreier seg slett ikke om at barn er 'utrolig lojale' mot foreldrene men heller vil vekk fra dem til mere 'stimulerende' og 'gunstige' omgivelser. Det dreier seg om at de føler en grunnfestet tilhørighet og behov for samhold med dem som ikke har ymse motiver for sine tiltak for barna.

Jeg har etter evne skrevet en del om dette. I tilfelle Ivar Johansen tillater lenker i kommentarene her, så hefter jeg på disse.

Thorkildsen har fremmet sin egen manglende forståelse av biologiens positive virkning gjennom Raundalen-utval gets 'utviklingsfrem mende prinsipp':
"Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd"
mhskanland.net/.../...
(Søk gjerne etter arbeider fra Agid, Shapira og Kendler-folkene som er nevnt. Deres studier viser sammenheng mellom sykdom i voksen alder, særlig psykiatrisk men også somatisk, som brystkreft, og adskillelse fra foreldre før barnet er 18 år.)

Dong, Dube et al: "Adverse Childhood Experiences and Self-reported Liver Disease. New Insights Into the Causal Pathway"
jamanetwork.com/.../215989
(En tabell viser 1.2 – 1.6 ganger så mye leversykdom for dem som har vært adskilt fra én/begge foreldre som for dem som ikke har det. Forekomsten av slik sykdom for dem som har vært utsatt for sexovergrep i barndommen ligger faktisk ikke så mye høyere.)

"Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?"
mhskanland.net/.../...

"Barnemishandling som barnevernsmyndi ghetene ikke ønsker å kjenne til (2): Vold mot stebarn kontra biologiske barn – Daly og Wilsons forskning"
mhskanland.net/.../page5.html
+1 #9 Reza B 27-05-2019 10:39
Har fosterbarnas biologiske foreldre noe rettigheter? Biologiske foreldre som har god forsørgerevne og har kjempet hardt på flere år for å få barne sine tilbake, men barnevern har nektet det uten noe særlig grunn. Hvorfor i a all verden noe et barn kan bo med sin biologiske foreldre plsseres på fosterhjem mens de kan være hjememt med litt støtte fra barnevernet? Biologiske foreldre stigmatiseres av barenverent, og får ikke se barna sine og barna etterhvert blir manipulkert av barnevernet og fostereforeldre og ønske ikke å se biologiske foreldrene sine. Har noen ganger politikkere som bestander tenker på barna tenkt på dette?

Legg til kommentar