Barn og Unge

Oslo-barnevernet reduserer bruken av enetiltak

Oslo-barnevernet reduserer bruken av enetiltak

12 barn i Oslo-barnevernet er i rådyre enetiltak.

For et par år siden skrev Aftenposten: «I et romslig hus i et villaområde i Oslo bor åtte år gamle «Kathinka» alene sammen med åtte ansatte. De passer på henne døgnet rundt, to og to i hvert team. Hun er ett av 12 barn og unge i Oslo som bor i såkalt «enetiltak» i barnevernet. Den private barnevernstilbyderen Aleris driver boligen på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) i Oslo.»

Døgnprisen på enetiltak varierer, men vil ligge fra 6–7 og opp til 9 millioner kroner pr. barn i året.

Byråd Inga Marte Thorkildsen kommenterte dette slik «I Oslo har vi 12 barn i enetiltak. Hvert døgn koster det enorme summer. Penger vi kunne ha brukt annerledes, og som vi bør bruke på å utvikle tilbud som unge i barnevernet selv sier oppleves trygt. Vi kan ikke ha det sånn at vi bruker masse penger på tiltak som vi ikke engang vet om fungerer – eller oppleves som hjelp for barn! Tiltak som i verste fall skader».

Barne- og familieetaten fikk i oppdrag fra Byrådet å se nærmere på dette, og har nå konkludert med at de vil utvikle en plan for redusert bruk av enetiltak. Etaten skriver:

 «Barne - og familieetaten har innhentet kunnskap fra Forandringsfabrikken, barn og unge fra Oslo i enetiltak, Landsforeningen for barnevernsbarn, kontaktpersoner i barneverntjenesten, egne ansatte og nyere forskning på institusjonsområdet .

Hovedkonklusjonen fra kartleggingene er at enetiltak oppleves som og synes å være virksom hjelp for noen, men langt i fra alle som denne type tiltak er valgt for. Som i andre institusjonstiltak er relasjonen mellom beboer og personalet avgjørende for kvaliteten.

Barne - og familieetaten vil i samarbeid med barn og unge, bydeler m.fl. utvikle en plan for redusert bruk av enetiltak i Oslo kommune.» Det tror jeg er en klok konklusjon.

Kommentarer   

0 #1 John Atle Vestvik 23-06-2019 00:56
Uten kompetanse på tiltaksarbeid med alvorlig skadede barn -og ungdom, så er det lett å falle på konklusjonen at færre enetiltak er et gode.
Når vi ser antallet barn/ungdom som ar sterke anbefalinger fra psykolog, for enetiltak, og mot å bo sammen med jevnaldrende, og begrunnelsene for de anbefalingene. Og så ser på hvilket antall barn/som ikke behandles etter de anbefalingene. Ser ser vi konturene av hvorfor barnevernet sliter med måloppnåelse.
Barn -og unge som trenger trening i adekvat atferd kan ikke få medbestemme seg bort fra en nødvendig læringsarena, og inn i en situason der læring blir umuliggjort i en ungdomsgruppe i felles opposisjon mot egne læringsbeov.

Legg til kommentar