Barn og Unge

Barrierer for deltakelse i idretten for barn og unge

Barrierer for deltakelse i idretten for barn og unge

Byrådet legger nå fram for bystyret sak om hvordan alle barn og unge i Oslo som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrettslige aktiviteter.

Oslo kommune har en viktig oppgave i å gi alle barn og unge som ønsker det mulighet til å delta i idretten, uavhengig av hvem de er og hvor de bor i Oslo. Fysisk aktivitet har en positiv innvirkning på utvikling, livskvalitet og framtidig helse og liv. Idrettstilbudet er av stor betydning for sosialisering og allmenn ferdighetsutvikling. Tilbud og tilrettelegging for aktivitet er et gode som må fordeles likt og rettferdig så alle barn og unge har en reell tilgang til godene.

Byrådets hovedmål er at alle barn og unge som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrettslige aktiviteter. 

Hovedmålet konkretiseres i følgende delmål: 

Delmål 1: Flere barn og unge skal sikres tilgang til kommunale idrettsanlegg  

Delmål 2: Det skal være enklere for barn og unge å delta i idretten på egne premisser i nærheten av der de bor 

Delmål 3: Kommunen skal legge til rette for gode møteplasser ved bygging av nye anlegg.

For å sikre måloppnåelse vil byrådet blant annet gå i dialog med idretten om hvordan flere kan bli med, og lage retningslinjer for fordeling av tid i kommunens idrettsanlegg. Byrådet vil støtte gode tiltak iverksatt av idretten selv. Fotball er den desidert største idretten i Oslo og fotballbaner er en av anleggstypene som har høyest deltakelse uavhengig av kjønn. Det er flere kunstgressbaner med undervarme i vest enn i øst/indre by. Byrådet vil vurdere kommunal vinterdrift av kunstgressbaner ut i fra en geografisk behovsvurdering slik at barn og unge i hele byen kan ha mulighet til å spille fotball om vinteren. Byrådet ønsker også en satsing på aktivitetsanlegg i nærmiljøene.

Har du innspill til sakens behandling i bystyret?

Kommentarer   

+1 #1 Liv Langberg 29-06-2019 08:42
Er det lov til å ønske seg at den eneste helt livsviktige idretten, svømming, prioriteres? Med anlegg, og med tilstrekkelig opplæring og vedlikeholdtren ing. Det er vel muligens også den idretten det er vanskeligst å drive om vinteren i dette landet, uten tilrettelegging med anlegg.
#2 Suresh Johnpillai 04-07-2019 08:50
Det er mange lavinntektsfami lier særlig blant innvandrere. Dette hemmer barna fra disse familier deltar aktivt i idrett. Hva gjør du som Bypolitiker å utbedre de også ha like mulighet som andre barn? Idrettsaktivite ter koster mer og mer. Jeg stadig ser økende forskjell og det er beskymringsfull t.
#3 Jan-Georg Flinstad 04-07-2019 09:46
Furuset Forum, skøytehall og flerbrukshall, er en privat hall eid av Furuset Idresttsforenin g og dennes medlemmer. Hallen faller dermed ikke under den "vanlige" ordningen med kommunale tilskdudd. Jeg reprensenterer Furuset Ishockey og vi opplever at støtteordningen e for bruk av Furuset Forum ishall ikke omfatter de aller yngste. Idag har vi en støtteordning med kretsen der vi mottar støtte til å bruke hallen for lagene fra og med 9år og oppover. Vi mottar ingenting for skøyteskolen, frigåing på søndager og lagene 7-9 år gamle. Dette kan umulig være i tråd med hensiktene fra det politiske milø. Vi opplever arbeidet med og forandre modellen er vanskelig og veldig politisk preget. Vanskelig og få gjennomsslag og ting bare tar lang tid

You have no rights to post comments