Barn og Unge

Barnevernet: Enetiltak problematisk

Barnevernet: Enetiltak problematisk

Enetiltak er når barnevernsbarn plasseres alene sammen med en eller flere miljøarbeidere, i et hus i en gitt periode, og omfatter godkjent enetiltak i private eller kommunale institusjoner samt kvalitetssikrede enetiltak i statlige institusjoner. Dette er noen av barnevernets mest hjelpetrengede unger. Byrådet ønsket å øke kunnskapsnivået om barn i enetiltak i Oslo kommune. Kritikken mot enetiltak retter seg spesielt mot, voksentetthet, kostnadsnivået og særlig fokus på om det enetiltak hadde ønsket effekten på barnet

Funn i undersøkelsen, sett fra barnas side:

-  Barn og unge opplever å føle seg i mindretall, styrt og kontrollert av voksne som kan fremstå som kalde eller følelsesløse.

-  Enetiltak føltes ikke som et hjem, det var for mange voksne der

-  Medfører uhensiktsmessig atferd blir opprettholdt og kan forsterke allerede negativt selvbilde.

-  Opplevelse av annerledeshet og følelse av isolasjon.

-  To eller flere voksne på jobb kan oppleves som overveldende, konfronterende og utrygt.

-  Bruk av tvang fremheves som en kvalitetsutfordring også i enetiltak

-  Betydningen av at kontaktperson klarer å gi barnet forståelse for tiltaksvalget og planen med tiltaket.

- Overgang fra enetiltak til eks. ettervern kan være overveldende

Og barnevernsbarna gir disse svarene på hva som bør gjøres:

-  Lag barneverninstitusjoner som kjennes naturlige

- Forstå at vi blir sinte av enetiltak

- Hvis vi ikke vil bo på enetiltak, flytt oss

- Få og riktige voksne på institusjoner

- Nattevakt for å prate om vondt

- Spør hva vi trenger for å få det bedre

- Sats på familie

- Vi må få gi tilbakemelding på hvordan det kjennes

Hva slags erfaring eller synspunkter har folk her på sosiale medier?