Barn og Unge

Samhandling mellom barnevernet og politiet i Oslo – vold og seksuelle overgrep mot barn

Samhandling mellom barnevernet og politiet i Oslo – vold og seksuelle overgrep mot barn

Oslo kommune v/ barneverntjenesten og Oslo politidistrikt har oppdatert sin samhandlingsrutine for arbeid med saker som omhandler vold og overgrep mot barn. Og som de sier:

"Formålet med rutinen er å styrke det tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet i krysningspunktet mellom barnevernets og politiets arbeid og oppgaver. Rutinen gir retningslinjer og føringer for samhandling mellom Oslo kommune ved barneverntjenesten og Barnevernvakten ogOslo politidistrikt. Rutinen er gjeldende i saker der barn mellom 0-18 år lever med vold i nære relasjoner ved at de er direkte utsatt for voldog overgrep og/ eller indirekte ved at de lever med at andre i nære relasjoner er utsatt for vold og overgrep («vitne»).

Samhandlingsrutinen skal ivareta fokuset på tidlig inngripen og tilrettelegge for at det blir gitt kompetent og tilpasset hjelp til rett tid.Overordnet felles mål er at vold og overgrep mot barn skal opphøre og at barns rettssikkerhet ivaretas.

Rutinen bygger på verdiene åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og medbestemmelse. Tjenester som møter barn skal ha felles kunnskapsgrunnlag bygd på et kjærlig og positivt syn på barn og anerkjenne dem som viktige aktører i egne liv. Tjenestene skal legge til rette for et aktivt, nyttig og trygt samarbeid med barna, sett fra barna selv. Barnas tilbakemelding skal sikres i alle faser av arbeidet og skal dokumenteres sammen med barnet. Barns beste skal ivaretas gjennom en gjensidig forståelse av og tillit til, sektorenes mandat og oppgaver. Barnevern og politi skal samhandle og koordinere sine oppgaver slik at de ivaretar de ulike hensynene.

Rutinen kan danne grunnlag for samhandling mellom barnevernet og Oslo politidistrikt også i andre saker hvor barn utsettes for, eller utsetter andre for kriminalitet. Rutinen har vedlagt en arbeidsprosedyre. Prosedyren er et komprimert arbeidsverktøy og det forutsettes at samhandlingsrutinen i sin helhet er kjent og brukes. En rutine kan aldri beskrive alle eventualiteter i arbeidet. Ansatte i tjenestene har ansvar for å gjøre selvstendige skjønnsmessige vurderinger og beslutninger i den særskilte sak."

Dette er omfattende og grundige dokumenter. Bra!

Kommentarer   

#1 Bjørn Bjøro 28-12-2019 18:20
Jeg har tidligere jobbet nærmere 10 år i det tunge akuttbarneverne t i Oslo og ser at det er mye bra og nyansert i retningslinjene.

Noe av perspektivet er imidlertid snevert.

Det skrives "barnas beste", men dette er i det korte perspektiv. Det korrekte er barnets helhetlige interesse, i tråd med FN, og som har et lenger perspektiv. Også foreldre som har begått vold, kan endre seg. Det kan være mye frustrasjon bak.

Det er lett å akutt-ta barn, noe som er traumatisk i seg selv og er egnet til å gi skade. Handlekraft kan gi tilleggs-skader . Ofte er det spørsmål om å finne og gjøre det som er minst skadelig for barn. Vanskelig, men nødvendig.

Jeg har sett politianmeldels er fra barnevern der barnevernet har såkalt påtalebegjæring mot foreldre, noen ganger formulert som at barnevernet ber om at foreldre blir straffet. Slikt er meget uheldig, for barnevernet inntar da en holdning om at foreldre skal straffes uavhengig av hva som kan bevises. Det gir ren dårlig samarbeidsposis jon senere. Heldigvis finner jeg ikke slike holdninger i det oppdaterte materialet.

Jeg har også sett i sak jeg jobbet med på fritiden, utenfor Oslo, at et barn ble akutt-tatt i barnehagen og kjørt gråtende av gårde, mens foreldrene ikke fikk snakke med barnet før to måneder senere. Tingretten kom til at barnet aldri skulle vært tatt og sendte barnet, skadd av barnevernet, tilbake til sine foreldre. Kommuneadvokate n hadde holdt vesentlige dokumenter, også dokument hun selv hadde medunderskrevet , unna Fylkesnemnda og oppnådd omsorgsovertake lse. Men hun ble nervøs i retten under eksaminasjon av et vitne hun trodde hadde minst ett av de tilbakeholdte dokumentene og avslørte seg, og retten krevde utlevert en rekke skjulte dokumenter og mer til. Og konstaterte at de gode foreldrene hadde samarbeidet godt med barnevernet. Det hadde heller ikke skjedd noe straffbart og påtalemyndighet en henla sak. Men under min gjennomgåelse av flere tusen dokumentsider og mange samtaler og veiledning av foreldrene før og etter behandlingen i tingretten, kunne seg se hvordan det tette samarbeidet mellom barnevernet og politiet dels var skadelig for barnet. Det verste var at barnevernet valgte å spille en politirolle, gå ut over sitt mandat og nedlegge et besøksforbud som kun tilligger politiet, med mulighet for rettslig overprøving for tingrett, med ankemulighet til lagmannsrett. Ekstra ille er det at Fylkesnemndas leder i ettertid ikke var villig til å skjerpe dokumentkrav overfor kommunen, om å kreve dokumentlistene , og at Sentralenheten for fylkesnemndene, under departementet, departementet ved statssekretær og direktoratet ved direktør ikke ville skjerpe retningslinjer. Altså skulle slike saker kunne fortsette.

You have no rights to post comments