Barn og Unge

Forvaltningsrevisjon: Kvalitet i spesialskoler og spesialgrupper

Forvaltningsrevisjon: Kvalitet i spesialskoler og spesialgrupper

I Kontrollutvalget for Oslo kommune har vi vedtatt å foreta en forvaltningsrevisjon av kvalitet i spesialskoler og spesialgrupper. I henhold til opplæringsloven § 5-1 har elever som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet rett til spesialundervisning. Opplæringen skal være tilpasset elevens evner og forutsetninger jf. opplæringsloven § 1-3.

I sin anbefaling overfor Kontrollutvalget skrev Kommunerevisjonen:

"Barneombudet konkluderte etter en undersøkelse i 2017 med at verken elevenes  - eller spesialundervisningens potensial – ble utnyttet fullt ut. Dette skyldtes ifølge ombudet at spesialundervisningen som ble gitt ikke var god nok. Kommunerevisjonen har i tidligere undersøkelser også avdekket svakheter i kvaliteten på den spesialundervisningen som gis i ordinær skole. Det foreligger lite tilgjengelig informasjon, for eksempel fra tilsyn, som sier noe om kvaliteten i tilbudet ved kommunale spesialskoler og spesialgrupper, men Kommunerevisjonen mener det er risiko for at det også er svakheter i tilbudet til denne gruppen elever.

Elever på byomfattende spesialskoler og spesialgrupper er ofte barn med et mer omfattende hjelpebehov enn barn i ordinære skoler. Slike elever er en spesielt sårbar gruppe. Målet for disse barna er ikke alltid å komme ut i arbeid, men å bli mest mulig selvhjulpne i hverdagen, og få best mulig livskvalitet. Det finnes eksempler på barn som er blitt avvist av nærskoler, og må undervises hjemme, fordi det tilsynelatende ikke finnes et tilbud til dem.

Vi vil vurdere om elevene i bydelsomfattende spesialskoler og spesialgrupper får et tilbud som er tilpasset behovene. Det er aktuelt å se på skolens oppfølging av vedtak og individuelle opplæringsplaner, samarbeid/samordning med andre tjenester, for eksempel bydelene (skolehelsetjenesten), elevenes og foresattes medvirkning, psyko-sosialt miljø (bl.a. inkludering i sosialt felleskap) og kvalifikasjoner og kapasitet hos de ansatte. Det kan også være aktuelt å forsøke å kartlegge omfanget av elever som ev. ikke får tilbud om spesialskoler/spesialgrupper. Aktuelle framgangsmåter kan være å undersøke saksbehandlingen og oppfølging i et utvalg enkeltsaker, gjennomgå dokumentasjon, intervjue ansatte og eventuelt elever og foresatte og gjennomføre observasjoner."

Dette er et viktig tema og et godt prosjekt. Jeg tar gjerne i mot innspill.

Kommentarer   

#1 Odd Ivar Strandkleiv 08-02-2020 08:28
Dere må fokusere på i hvilken grad eleven har blitt hørt og om det foreligger vurdering av barnets beste. Plassering i korttidsopphold bør også undersøkes) Brusettkollen mfl.).
#2 June Kristin 08-02-2020 12:20
Erfart at nærskoler, eller ordinære skoler har vært bedre enn spesialskolene på opplæring og tilrettelegging , og at de spesialskolene som burde være tilrettelagt individet spesifikt, ofte heller snur om på det, slik at det er individet som må tilpasse seg spesialskolen. Dette blir jo helt feil. Er det gjort noen undersøkelser rundt i de ulike kommunene ang ordinær vs spesialskoler? Samt om det er store forskjeller fra kommune til kommune?
#3 Evy Skogedal 08-02-2020 17:42
Opplæringstilbu det i ordinære skoler bør jo være så kvalitetsmessig godt at det ivaretar alle barn, -også de med omfattende hjelpebehov. Spesialskolenes tid er så vidt jeg vet, egentlig forbi for lengst!
Barn som blir avvist av nærskolen??
Hvor blir det av den inkluderende fellesskapstank en?
#4 Oceania R Abrahamsrud 10-02-2020 08:21
Er også viktig at de som går på nærskole får tilpasset undervisning med ansatte med kompetanse . Dessverre har jeg opplevd at assistenter ikke fikk veiledning / kurs de ønsket, og ikke hadde noen formell utdannelse ( billig arbeidskraft ) Og barnet mitt ble utelatt fra undervisning i sin helhet , og var mer til « oppbevaring « på skolen å lærte lite, men satt å spilte spill på en iPad hele skoledagen . Friminutt og aks var ikke mulig å fullføre , da det endte med konflikter og barnet stakk av fra skolen .
Måtte da søke plass på spesialgruppe etter 2 år, og angrer ikke på det . Nå kan barnet lese, skrive , er engasjert i fag/ aktivitet som tilpasses behovet , og interessen .
Ulempen med spesialgruppe , et at barnet ikke blir kjent med andre barn i nærområdet og dermed ikke inkluderes .
Mye som burde jobbes med for barn med nedsatt funksjonsevne på flere plan . Skole , fritid , aktivitetstilbu d .
Ikke mye inkludering for barn som virkelig trenger å føle at de også får være med.

You have no rights to post comments