Barn og Unge

Osloskolen: Autister får avslag på ønsket skolevalg

Osloskolen: Autister får avslag på ønsket skolevalg

Det må oppfattes som et alvorlig varsko når Utdanningsetaten i høringsdokument til aktivitetsplan for byomfattende spesialgrupper/spesialskoler i grunnskolen for kommende skoleår skriver: "Det siste året har 55 % av søkerne med autismespekterforstyrrelser fått avslag. Dette utgjør 50 søkere."

Kapasiteten er sprengt på spesialskoler og spesialavdelinger. De fleste må derfor ta til takke med plass ved nærskolen, som sjelden er godt nok rustet til å håndtere elever som krever særskilt kompetanse og fasiliteter for å gi de i ytterpunktet av denne elevgruppen tilfredsstillende tilbud.

Fagforbundets klubb i Utdanningsetaten viser i sin høringsuttalelse til at høringsdokumentet fra etaten på en god måte synliggjør to motstridende politiske føringer.

"På den ene siden skal «alle barn med nedsatt funksjonsevne sikres retten til å gå på nærskolen» (byrådserklæringen av okt. 2019), samtidig gis det i skolebehovsplanen 2019/2020 føringer på at «foreldre gis et reelt valg mellom bostedsskolen og byomfattende spesialgrupper/spesialskoler».

Våre yrkesgrupper er veldig opptatt av at elevens beste ivaretas på en god måte. Samtidig verdsetter vi hverandres kompetanse, ressurser og oppgaver. Vi mener at en rendyrking av nærskoleprinsippet ikke fullt ut kan ivareta den enkelte elevs behov eller behovet for faglig sterke fellesskap. Noen elever trenger svært tilrettelagte fasiliteter og bli møtt av ansatte med nødvendig kompetanse for å oppleve inkludering, mestring og et trygt skolemiljø. Ikke alle har størst utbytte av å være «inkludert» i nærskolen. Det er bekymringsfullt at antallet som får avslag på plass er så høyt og fortsetter å øke. Dette er også en elevgruppe hvor forekomsten av vold og trusselhendelser er høy, det krever at skoler som mottar denne elevgruppen må skoleres i hvordan det kan forebygges og håndteres. Videre kreves det gode rutiner for bearbeiding av slike hendelser for ansatte og rutiner for føring av vold/trussel og skademeldingsskjema.

Vi er bekymret over konsekvensene for både elever og ansatte av en omgjøring av plasser fra multifunksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede til autisme, for å dekke behovet for plasser for sistnevnte elevgruppe. Vi frykter også at multifunksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede-elever vil lide av omgjøringen, samt at omgjøringen vil kreve kompetanseheving som det i tilstrekkelig grad ikke er mulig å tas høyde for med de ressurser som finnes ved den enkelte skole," skriver Fagforbundets klubb blant annet.

Her må byråd Inga Marte Thorkildsen være på ballen, og sikre et godt skoletilbud for denne gruppen.

Kommentarer   

-1 #1 Kjellbjørg Lunde 27-02-2020 15:00
Alle elevar har rett til å få sitt opplæringsbehov tilrettelagt på nærskulen. Likevel har mange kommunar og skular ikkje fylgt opp i høve til det. Særleg dei kommunane som har organisert opplæringa for elevar med særskilte behov i eigne skular og tiltak, segregerte frå andre elevar. Nokre elevar har så store og samansette vanskar at det må svæt spesialiserte og omfattande tiltak til. Slike særtiltak er det heldigvis ikkje mange som treng. Og hadde fleire av dei elevane som er i slike tiltak no, fått det dei har krav på og behov for i den ordinære skulen, hadde det nok vore plass til dei med dei største behov i dei spesielle tiltaka.
+3 #2 Liv Marit Hauso 27-02-2020 18:37
Her gjeld det å halde tunga beint i munnen og ikkje sette grupper opp mot kvarandre. Sjølv arbeider eg på ein skule for elevar med språk og samansatte lærevanskar som det også kan være vanskeleg for nærskulen å ha nok kompetanse på og kvalifikasjonar for. Eleven vil oftast også mangle eit læringsfellessk ap. Vi har sett mange elevar som kom duknakka frå nærskulen blomstre opp, fått vener og tru på eiga læring i eit læringsfellessk ap i mindre grupper og med spesielt kvalifiserte lærarar. Mange barn får betre tatt i bruk sitt læringspotensia le ved at kommuner, som er store nok til det, tilbyr sine elevar ulike skuletilbod.
+1 #3 Ivar Melby 27-02-2020 19:55
Den kompetansen som er på Nordvoll skole og autismesenter er enorm gjennom utdanning og erfaring. I dag opprettes det mindre spesialgrupper på skoler uten egnede lokaler og kompetent personell for mange av disse elevene. Elevene og foreldrene fortjener at de spesialiserte kompetansesente rne blir satset på.
+1 #4 Lill Amundsen 27-02-2020 21:09
Vår nærskole har IKKE nok kompetanse til å følge opp junior. Men han er visst for velfungerende til å få plass på spesialskole. En evig kamp.
+1 #5 Kjersti Andersen 27-02-2020 21:16
Dette gjelder min sønn også. Heldigvis har han fått " hospitere " så han er på spesial skole. Men hadde han ikke kunnet det, hadde det gått riktig galt.
+1 #6 Nora Helle Riise 28-02-2020 10:14
Det må være nok plasser i spesialgrupper for dei som behøver og ønsker det, gjerne kombinert med hospitering i ordinære klasser når det er mulig. Nærskolen har ikke den nødvendige kompetansen faglig og klarer heller ikke å følge opp det sosiale. Tøyen skole gjorde en miserabel jobb i vårt tilfelle (og for veldig mange flere de siste årene) og vi er sjeleglad for å ha kommet oss i spesialgruppe på Sinsen skole, noe som fungerer veldig godt.
+1 #7 Mona Nesje 28-02-2020 19:05
Dette må da føre til svært dramatiske forskjeller på barn i rike og fattige familier. Rike familier vil med stor sannsynlighet kjøpe seg ut av dette problemet. De forbruker jo mer privatskole uansett.

Men burde dykke litt ned i disse tallene og de hvilke bydeler som går igjen med å ikke innvilge skolevalg samt økonomien til de familiene som står i en slik situasjon.

Ekstra ironisk er jo dette når begrepet fritt skolevalg nærmest har vært et mantra i Osloskolen i mange år.
+1 #8 Helle Borgund 28-02-2020 19:08
Flyttet fra Oslo pga dette, desverre rakk nærskolen å ødelegge mye, så idag er han på enerom utenfor skolen, selv med spesialskolepla ss.

Legg til kommentar