Barn og Unge

Koordineringstilbudet til familier med barn med betydelig behov for hjelp

Koordineringstilbudet til familier med barn med betydelig behov for hjelp

I Oslo kommunes kontrollutvalgs møte tirsdag skal vi behandle prosjektbeskrivelse for et forvaltingsrevisjonsprosjekt om dette tema.

Som det heter:

"Barn og unge med behov for langvarige og koordinerte helse-og omsorgstjenester er en svært sårbar gruppe. Foreldrene har ofte et særlig tyngende omsorgsansvar og en krevende livssituasjon. Offentlige tjenester skal understøtte familiene og bidra til at foreldrene avlastes.

Bydelene har ansvaret for å tildele helse-og omsorgstjenester tilpasset den enkeltes behov. Videre har bydelene ansvar for brukermedvirkning, individuell plan og koordinator, som er viktige verktøy for å sikre et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud for barnet og familien.

NOVA Rapport 7/16 "Tjenestetilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser" og Helseetatens kartlegging i 2016 av oppvekstsvilkår for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i Oslo påpeker at en av foreldrenes største utfordringer er at de selv må stå for oversikten og koordineringen av de tjenestene som barnet og familien får. Koronatiltak og mangelfull kapasitet i kommunale tjenester under koronaepidemien kan ha økt belastingen for familiene og foreldrene i denne gruppen.

Problemstilling: Har bydelene lagt til rette for tilfredsstillende koordinering av tilbudet til familier med barn og unge med behov for langvarige og koordinerte helse-og omsorgstjenester?

Aktuelle tema kan være bydelenes tilbud om og utarbeidelse av individuell plan til de som ønsker, organisering av koordinerende enhet, tilbud om koordinator, etablering og deltakelse i ansvarsgrupper og medvirkning av familien i utredning og planlegging av tjenestetilbudet. Aktuelle metoder vil være dokumentgjennomgang (herunder undersøkelser i journal), spørreundersøkelse og intervjuer med familier og ansatte i utvalgte bydeler. I tillegg vil det være aktuelt å gjennomføre IT-rettede kontrollhandlinger i f.eks. Gerica, Acos IP og CGM journal med tanke på tilrettelegging for koordinering."

Jeg tar gjerne i mot innspill til et slikt prosjekts innretning og omfang.

Kommentarer   

+1 #1 Bente.berg@live.no 21-08-2020 16:10
Hvor mange har individuell plan? Hvordan har de fått individuell plan? Hvordan bruke individuell plan på en nyttig måte? Hvordan opplever foreldre støtte, hjelp og praktisk nytte av individuell plan?
Hvilken rolle skal koordinator ha?
Hvordan opplever foreldrene støtte, hjelp og praktisk bytte av koordinator?
#2 Randi 21-08-2020 17:44
Veldig bra!

Det må også sees på koordinatorene oppgaver og rolle, det varierer fra bydel til bydel i dag. Noen gjør ikke mer enn å kalle inn til møter og skrive referat.

Vi ønsker oss en koordinator som kan veilede i jungelen av tilbud og hva som passer for denne familien. Skape forutsigbarhet ved å informere om endringer i tilbudet når barnets alder/behov endrer seg.
#3 Grete Gjertsen 21-08-2020 21:08
Flere departementer har i sommer sendt ut på høring et omfatteNDR høringsnotat om bedre velferdstjenest er til utsatte barn og
og unge. Frist 1.11. Det omhandler samme temaer. Se HODs hjemmeside.
+1 #4 Oddrun Botnen Eie 22-08-2020 07:53
Kan noen legge ut en lenke om de høringene om bedre velferdstjenest er til utsatte barnebarn og unge?
#5 Cathrine Skogen 22-08-2020 08:48
Hei. Flott initiativ.
Til info deltok jeg tidligere i år i en fokusgruppe ved riksrevisjonen der vi hadde sammesamme tema.
Det jeg håper kan komme ut av undersøkelsen du henviser til her er handling. At foreldre til barn med store sammensatte behov opplever at de selv må "dra lasset" og finne ut av ting på egenhånd er almen kjent...så jeg håper inderlig at denne undersøkelsen fører til endring!
lykke til!
#6 Kjersti Høyem 22-08-2020 09:38
Det er et stort arbeid som må gjøres for at det skal bli likhet i tilbud i alle bydeler/kommune r. "Forsvarlig" tilbud defineres ulikt, og man ser ofte at tilbud til personer med hjelpebehov blir salderingspost. Nærstående gjør en formidabel innsats (må kjempe) hele livet, fordi tilbudene varierer ut fra økonomi og personer knyttet til tilbudet. (Ser f,eks, nå i coronatider at dette er en gruppe som nesten ikke er nevnt - bare eldre, unge, permitterte osv.)
#7 Kirstenrytter@hotmail.com 24-08-2020 12:44
Mange saker med behov for koordinert hjelp blir sendt barnevernet selv om det ikke er vurdert sviktende omsorgsevne. Det må etableres egne i henhold til helse og omsorgsloven og tilsvarende egne stillinger i NAV som får ansvar for å hjelpe familier med koordinering av sitt hjelpebehov. De to tjenestene kjenner og jobber med familiene fra før men trenger en tydeliggjøring av ansvar og ressurstilførse l. O

You have no rights to post comments