Barn og Unge

Oslobarnevern i endring

Oslobarnevern i endring

Byråd Inga Marte Thorkildsen orienterer bystyret om status for et endringsprosjekt for Oslobarnevernet:

"Barnevernet skal være barnas barnevern, og en hjelpetjeneste som tar utgangspunkt i barns behov og rettigheter slik de kommer til uttrykk i FNs barnekonvensjon. Det er avgjørende at barn og unge selv opplever at de kan stole på barnevernet, at de kan snakke trygt og at de blir samarbeidet med. Nettopp derfor er det gledelig å kunne realisere Plattform for byrådssamarbeid 2019-2023 med dette prosjektet, hvor det fremkommer «Byrådet vil gå i gjennom barnevernets ressursbruk og organisering, for å sikre at tilbudet og finansieringen ivaretar barnas behov».

I Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 pekes det på sammenhengen mellom oppvekstsvilkår og helseutvikling, som gjør at Oslo kommune styrker innsatsen for barn og unge. Den politiske behandlingen av denne bystyresaken viste at ønsket om å satse på trygge og nyttige tjenester og tiltak for barn og unge, er et viktig felles prosjekt for Oslo. Dette prosjektet skal gi oss viktig kunnskap om hvordan vi best kan utforme fremtidens barnevern i Oslo. 

Helse- og sosialutvalgets merknader ved behandling av denne saken har gitt viktige føringer for hva gjennomgangen skal omhandle. Et trygt barnevern sett fra barn selv, gode og nyttige tiltak, samt en mer enhetlig praksis i barnevernet i Oslo er kjernepunkter fra utvalgets behandling av saken. Alle utvalgets merknader er en del av en initierende kunnskapsinnhenting, og har supplert utformingen av prosjektets innsatsområder. Det gjennomføres parallelt en statlig barnevernsreform (Prop. 73 L (2016 – 2017)). Den statlige reformen omtales som en oppvekstreform som skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt (Bufdir). Formålet med den statlige barnevernsreformen har flere likhetstrekk med intensjonen for denne gjennomgangen."

Les byrådens notat på linken.

You have no rights to post comments