Barn og Unge

Er bemanningen i Oslo-barnehagene tilfredsstillende?

Er bemanningen i Oslo-barnehagene tilfredsstillende?

Annette Gilbrant er virksomhetsleder for Frelsesarmeens barnehager i Norge. I Oslo kommunes kontrollutvalg har vi initiert et forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema: "Er bemanningen i barnehagen tilfredsstillende?" Rapporten skal når den foreligger sendes fram til bystyret for behandling.

Hun gir dette nyttige innspill i den sammenheng:

"Frelsesarmeens barnehager har en barnehage på Teisen, og kjenner daglig på utfordringer om å strekke til. Denne utfordringen er slik vi ser det mye større i Alna bydel, Oslo enn de andre stedene vi har barnehager (Frogn, Asker, Stavanger)

Her er noen av utfordringene vi ser:

-Mange barn med særlige behov får ikke den hjelpen de trenger og har krav på. De får ikke muligheten til å mestre slik de kunne ha gjort, får ikke mulighet til å være den beste versjonen av seg selv. Flere av disse barna har store utfordringer og må ha hjelp en til en. Det er for få ressurser og tilbudet blir ikke bra nok. 

- Vi er bekymret for de barna som ikke har krav på særskilt tilrettelegging, men som strever i sin hverdag.  Hvordan skal de bli sett på en god måte? Hvordan skal deres behov bli møtt? Mange av disse barna trenger også tidlig innsats gjennom ekstra språktrening og veiledning i hverdagen. Familiene må bli møtt og få veiledning og støtte i hverdagen 

- Vi er bekymret for personalet. Det finnes ikke nok utdannede spesialpedagoger, så det som settes inn av ressurser er ofte ufaglærte. Da blir barnehagens personale stående i en umulig oppgave ved å oppfylle både de spesialpedagogiske og allmenpedagogiske oppgavene. Personalet jobber som helter, men føler allikevel på en utilstrekkelighet. 

Tiltak:

- Det må bevilges mer ressurser til tidlig innsats. Både spesialpedagogisk og allmenpedagogisk.

- Barn med store vedtak bør være dobbelttellende. Slik barn under 3 år teller som to, bør også disse barna gjøre det. På denne måten vil du øke personaltettheten og skape mer rom og ro for alle i barnegruppa. (Dette gjøres allerede på folkehøgskoler. (Lov om folkehøgskoler §8))

- Kompetansen må økes. Det må ansettes flere spesialpedagoger som jobber direkte med barna. De faglærte må komme nærmere barna, slik det kommer frem i Nordahl-utvalgets rapport om barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. (2018)

- Bemanningstettheten i barnehagen bør økes slik at den blir god gjennom hele dagen

- Foreldreveiledning bør være et tilbud til alle."

Hva er andres erfaringer og synspunkter?

Kommentarer   

#1 Ann-Karin Gregersen 19-02-2021 14:25
Hei.
Er veldig enig med virksomhetslede r i alle punkter. Er selv styrer for 3 barnehager i Gamle Oslo og vi har de samme utfordringer. Har det siste 1 og et halvt år hatt en ekstra ressurspedagog på toppen av grunnbemanning og dette har vært fantastisk men ikke nok.
Vi trenger mindre barnegrupper for å klare å gi hvert enkelt barn det de har krav og behov for. Ikke rettferdig at bemanningsnorm er lik pver hele byen/ landet.
#2 Merete Faye Udnæs 19-02-2021 14:25
Dette er også min erfaring fra Oslobarnehagen. Det er ikke nok faglig kompetanse og man går hjem fra jobben med en følelse av utilstrekkelighet.
Bemanningssituasjonen forverret seg da det ble vedtatt to pedagoger pr avdeling, mer tid pr avdeling går planlegging og div møter.Assistent er på dispensasjon i stillingene fordi det mangler barnehagelærere er ingen god løsning, det blir ikke bedre kvalitet og faglighet.
Veldig god ide at barn med spesielle rettigheter bør telle for to, og det må arbeides for at pedagogiske ledere er barnehagelærere med den kompetansen som barna fortjener.
#3 Majken Hovdenak 20-02-2021 09:57
Støtter dette av hele mitt hjerte , og legger til at ute i provinsene er nok tilstanden sørgelig lik. På tide at vi står sammen om å ruste opp barnehagene.
#4 Sabine Scheidt 21-02-2021 23:19
Det samme gjelder i Bergen. Vår bhg har mange barn med store behov, mens det i andre bydeler kan være svært få utfordringer.

You have no rights to post comments