Barn og Unge

Osloskolen: Forebygging og oppfølging av mobbing og vold

Forebygging og oppfølging av mobbing og vold

I kommende møte i Oslo kommunes kontrollutvalg skal vi behandle en forvaltningsrevisjonsrapport om forebygging og oppfølging av mobbing og vold i Osloskolen.

I saksframstilling for Kontrollutvalget heter det bl.a.:

"Mobbing og vold i skolen er et alvorlig samfunnsproblem, ofte med langvarige konsekvenser for de berørte elevene. Den nasjonale Elevundersøkelsen indikerer at mobbing er mer utbredt i Oslo enn i andre større byer som Bergen, Trondheim og Stavanger.

Kommunerevisjonen har undersøkt om Slemdal skoles og Veitvet skoles arbeid med forebygging og oppfølging av mobbing og voldshendelser var tilfredsstillende. Slemdal skole har de siste årene hatt relativt gode resultater i Elevundersøkelsen, mens Veitvet har hatt relativt dårlige resultater.

Vi har også undersøkt Utdanningsetatens ivaretakelse av informasjonssikkerheten ved skolenes varsling til skoleeier i alvorlige saker.

Forvaltningsrevisjonen viser at Slemdal skole arbeidet kontinuerlig og systematisk med forebygging, og at skolen i stor grad fulgte med på og fanget opp elever som opplevde krenkelser som mobbing og vold. Undersøkelsen viser videre at Veitvet skole i liten grad arbeidet kontinuerlig og systematisk med forebygging, noe som ga risiko for at den ikke ville fange opp elever som ble mobbet. Veitvet skoles oppfølging av elever som ikke hadde et trygt og godt skolemiljø, var ikke tilfredsstillende."

Les gjerne hele rapporten og gi meg innspill til behandlingen. Hva er erfaringene ved den skole du kjenner?

Kommentarer   

#1 Erlend Claussen 20-02-2021 09:05
Bevissthet fra skoleeier og krav til å jobbe systematisk og forebyggende basert på forskning og erfaring må være veien å gå. Skoleeier må være i stand til å veilede de skolene som trenger det. Skoleeier bør gjøre egne undersøkelser blant elevene på overordnet nå, og skolene systematisk på klasse- og individnivå. Den røde tråden er vel at systematisk og forebyggende arbeid er bedre enn brannslukking i andre enden. Er i tillegg spørrende til utviklingen når det gjelder størrelse på klasser. Erfaringer fra koronatiden, med mindre grupper ble trukket frem som et bidrag til mer ro i en eller annen sammenheng. At mindre klasser er bedre for miljøet er nesten som å konstatere at vann er vått, tenker jeg.
+1 #2 Christine Barland 20-02-2021 10:13
Mobbing er et voksenproblem.
For det første: Alt for mange skoleledere er redde for å ta seg dårlig ut på de utallige målingene og dysser ned/forebygger ikke/nekter for at problemet finnes. For få kompetente voksne i miljøet på skolen er med på å gjøre det verre. Mobbing skjer der voksne ikke følger med. De voksne må være tilstede, oppmerksomme og engasjerte.
For det andre: Unger gjør det voksne gjør. Når voksne aksepterer ulikheter og annerledeshet, gjør ungene det samme. I Oslo er det store sosiale forskjeller og mange "mobbe-mulighet er" å ta av.
+1 #3 Gro Standnes 22-02-2021 14:21
Siden det er 40 år sida jeg jobba ved en skole, kan jeg ikke komme med konkrete eksempler fra skolehverdagen. Men jeg har byråkratisk erfaring og har lest mange rapporter fra skole-Norge - i alle fall fram til 2015. Jeg har også vært medlem av et skolemiljøutval g ved en grunnskole i Oslo fra 2015-2019. Ut fra dette kommenterer jeg rapporten fra kommunerevisjon en. Jeg mener det er grunn til å advare mot at overordnete skolemyndighete r legger skolenes rapportering og svarene fra elevundersøkels ene til grunn for en reell kvalitetsvurder ing av arbeidet ved den enkelte skole - også når det gjelder tiltak og arbeid mot mobbing. Elevundersøkels en består av spørsmål som skal besvares med et tall på en skala med to ytterpunkter. Bak både like og ulike svar, kan det dermed skjule seg ganske forkjellige realiteter. En elev kan være veldig fornøyd med nøyaktig det samme forholdet som en annen elev er veldig misfornøyd med. For det andre ser jeg også i denne rapporten at den såkalte dokumentasjonen fra skolen består i henvisninger til skriftlige planer og rutinebeskrivel ser, men ikke til dokumentasjon av hvordan disse følges opp i virkeligheten. Jeg mener at mobbing i skolen er et alt for alvorlig problem til at den formen for kontroll som kommunerevisjon en her har gjennomført, i utgangspunktet ikke holder mål som kvalitetsvurder ing. Derfor er jeg enig med byråden når hun etterlyser kvalitative intervjuer med elevene.

You have no rights to post comments