Barn og Unge

Hjelpetrengende familier trues med barnevernet

Hjelpetrengende familier trues med barnevernet

Shahram Ariafar er fylkesleder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Oslo, og skriver:    

"Bydeler bruker «barnevernet» som trussel når foreldrene takker nei til tilbudet som ikke passer for deres barn. Barnevernet skal jobbe for at barn og unge skal trives og utvikle seg. Det meste av barnevernets arbeid er å støtte og styrke foreldre til å mestre hverdagen sammen med barna sine i følge Bufdir. Det som er usikkert for mange familier med barn med nedsatt funksjonsevne er at barnevernets arbeid skal gjelde alle andre som har også et ansvar til å hjelpe barna med lovpålagte tjenester!? Sender man bekymringsmelding bare når det er mistanke om omsorgssvikt hos foreldrene eller kan man sende bekymringsmelding også når det gjelder tjenesteytere?  

I bydel Gamle Oslo (og sikkert mange andre steder) brukes bekymringsmelding til barnevern som trussel når foreldrene krever forsvarlige tjenester for sine barn. Mangelen på disse tjenester betyr svekket omsorg for disse barna, hvem har skylden her: foreldrene eller bydelen? Monika (en mor i Gamle Oslo) er en av mange som har dedikert livet sitt for å gi et best mulig liv til sønnen sin som har flere diagnoser og utfordringer. De som har barn med spesielle behov vet hvor krevende dette er og at disse foreldrene gir 100% av sin tid og energi til barnet sitt. Når Monika søkte Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) hos bydelen fikk hun avslag og sendte klage til Statsforvalteren og fikk medhold. Hele denne prosessen tok tid og i mellomtiden har bydelen sendt bekymringsmelding til barnevernet fordi mor nektet å godta avlastning som erstatning til BPA. Bydelsbarnevernet var helt tydelige på at det ikke forelå noen omsorgssvikt, og bekymringsmeldingen ble henlagt. Men ingen fra barnevernet tok kontakt med bydelen for å spørre dem hvorfor de nektet forsvarlig tjeneste til barnet selv om dette var et klart ønske fra alle fagpersoner rundt barnet? Fører dette ikke til omsorgssvikt?  

Dette eksemplet er ikke unikt for denne familien. Bydelen sendte faktisk en ny bekymringsmelding til barnevernet fordi mor mekret at ble brukt mye tvang og makt mor sønnen i avlastning og sa opp avlastningen. Jeg har hjulpet mange familier i flere bydeler i Oslo og ser at de bringer inn bekymringsmelding til barnevernet. Er det intensjonen at barnevernet skal brukes for å skremme familier slik at de ikke kjemper for sine barn? Har ikke barnevernet et ansvar til å si klart og tydelig til bydeler at det ikke er lov å bli en del av systemet som fører til omsorgssvikt? Nå har jeg sendt bekymringsmelding til barnevernet. Jeg mener og kan dokumentere at bydel Gamle Oslo bidrar med omsorgssvikt når de nekter barn forsvarlige tjenester. Det blir interessant å se hvordan de behandler meldingen."  

Vi kan da ikke ha det sånn? Hva er andres erfaringer?    

Kommentarer   

-3 #1 Jarl W Alnæs 26-04-2021 08:21
Jeg ser dette i flere sammenhenger. Her er det kanskje ekstra graverende siden en del av bydelen bruker en annen del av bydelen som trussel. Vi har tidligere sett at politiet truer rekreasjonsbruk ere av cannabis med barnevernet. Det alvorlige her er at det undergraver barnevernets hovdestilling, som er å være et hjelpeorgan som skal hjelpe familier som sliter. Ved å bruke barnevernet som trussel, så økes en i utgangspunktet ubegrunnet frykt for barnevernet og gir dette et enda dårligere rykte enn det har.
+5 #2 Marianne Haslev Skånland 27-04-2021 14:59
--> Jarl W Alnæs:
Hadde enda frykten vært ubegrunnet i utgangspunktet. Dessverre er barnevernet skjevutviklet. Det var overraskende for meg da jeg kom i kontakt med slike saker tidlig på 1990-tallet, men er det ikke lenger.

For å finne ut av sannheten, hjelper det godt å sette seg i forbindelse med noen av familiene som skriver om hvordan de er blitt behandlet. De har jo selv (kopi av) saksdokumentene , og kan ofte dokumentere grundig at barnevernet ofte hverken holder seg til sannheten eller til noen fornuftig forståelse av hva som er til beste for barn. Fra slik dokumentasjon går man videre.
+8 #3 Bjørn Bjøro 28-04-2021 07:38
Bekymringsmeldi ng fra offentlig instans til barnevernet skal bare brukes når det er mistanke om så alvorlig omsorgssvikt at det kan gi grunnlag for tiltak fra barnevernet.

Bekymringsmeldi ng fra offentlig instans for annet tilfelle vil være brudd på taushetsplikten.

Bruker bør derfor politianmelde melderen, det vil si bydelen og den som har innsendt meldingen, for brudd på taushetsplikten.

Det vil muligens dressere bydelen til å ikke misbruke bekymringsmeldi nger for å slippe unna eget ansvar. Helst bør politianmeldels en være både på bydelen som sådan og i tillegg på den personen som har inngitt bekymringsmeldi ngen. Da kan det både bli et personlig ansvar - det svir mest - og spørsmål om foretaksstraff for bydelen.

Jeg har selv tidligere jobbet i barnevern, og i tillegg med ekstremt sterkt funksjonshemmed e. Så jeg vet at en tøff linje er vanskelig for bruker. Men det er nødvendig, også fordi den statlige direktøren for barnevern heier fram bekymringsmeldi nger som i realiteten er unødvendig, krenkende og tar mye ressurser, også fra viktige og alvorlige saker.

You have no rights to post comments