Barn og Unge

Bydelskoordinator for barn og unge med stort hjelpebehov snakker ikke med barna

Bydelskoordinator for barn og unge med stort hjelpebehov snakker ikke med barna

Bydelene har ansvar for å tildele kommunale helse- og omsorgstjenester tilpasset den enkeltes behov, og herunder ansvar for brukermedvirkning, individuell plan og koordinator. Dette er viktige verktøy for å sikre et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud for barnet og familien. For personer med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester skal kommunen tilby en koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker samt sikre samordning av tjenestetilbudet.

Kommunerevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon på saksfeltet "Koordinering for barn og unge med stort hjelpebehov", og særskilt undersøkt om bydel Sagene og bydel Vestre Aker hadde lagt til rette for en tilfredsstillende koordinering av tilbudet til familier med barn og unge med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Rapporten, som nå skal behandles av Kontrollutvalget og senere bystyret, oppsummeres slik: "Undersøkelsen viser at Bydel Sagene ikke i tilstrekkelig grad la til rette for tilfredsstillende koordinering av tjenestetilbudet. Noen familier med barn med hjelpebehov fikk tett oppfølging av en koordinator. Men det var lite planmessighet og struktur i samordningen av tjenester, og bydelen sikret ikke alltid en ny koordinator når en koordinator sluttet. Bydel Vestre Aker la på mange områder til rette for tilfredsstillende koordinering av tjenestetilbudet. Samtidig var det noen mangler og svakheter. Det tok i noen tilfeller tid å få en koordinator, og det var risiko for at ikke alle koordinatorer ivaretok rollen som forutsatt. Bydelen manglet også et tilbud om veiledning til pårørende." Til et forsiktig revisjonsspråk å være er dette alvorlig.

I begge bydelene hadde koordinatorene sjelden direkte kontakt med barna, og bydelene syntes i for stor grad å overlate til de pårørende å sette seg inn i rettigheter.

Dette er en megetsigende rapport om inneholder mye fakta. Jeg synes det særlig er bekymringsfullt å lese bydelssammenligning av Statsforvalterens behandling av klager knyttet til bydelenes vedtak om avlastning, omsorgsstønad, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent (BPA) for barn. Ved 57 % av klagene blir bydelenes vedtak opphevet, eller klagen helt eller delvis tatt til følge. Best i klassen er bydelene Østensjø og St. Hanshaugen, mens bydelene Ullern og Nordre Aker kommer dårligst ut i klagebehandlingen.

Les kommentar fra Handikappede Barns Foreldreforening. Hvordan leser andre denne rapporten? Spesielle forhold Kontrollutvalget, og senere bystyret, bør ha fokus på?

Kommentarer   

+1 #1 Eilen Hofmo Raffelsen 12-06-2021 08:14
Det er Desverre det som er ‘normalen’
Skulle vært interessant å vite hvor mange familier hver enkelt koordinator skal følge opp? Og grunnen til at de ikke klarer det? Vår innkaller til ansvarsgruppemø ter og skriver referat . Så gjør jeg resten… og det har jeg gjort i 20 år..
#2 Sigrid Marie E, Refsum 14-06-2021 12:50
Tjenesten er vel opprettet for å ta seg av disse vesentlige behovene. Det betyr mye for familiens og barnets overskudd at det er ivearetatt etter forutsetningene . Skal en unngå overbelastning, fattigdom og utbrenthet er disse stillingene viktige. For søsken betyr det at familien har mer overskudd til et normalt liv og dermed en normal utvikling. Stillingen er viktig om den fylles som forutsatt.

You have no rights to post comments