Barn og Unge

Har Oslo kommune lagt til rette for å redusere negative konsekvenser for barn og unge etter pandemien?

Har Oslo kommune lagt til rette for å redusere negative konsekvenser for barn og unge etter pandemien?

I Oslo kommunes kontrollutvalg har vi vedtatt å sette i gang et forvaltningsrevisjonsprosjekt på tilbud til barn og unge i etterkant av koronapandemien.

Det er erkjent at koronapandemien har hatt negative konsekvenser blant annet for mange barn og unge. Ifølge Koronakommisjonen kan hjemmeskole og digital undervisning føre til mindre motivasjon, dårligere vilkår for læring og frafall fra skole. Sårbare barn og unge har vært særlig utsatt under pandemien. I Oslo har det vært en økning i antall henvendelser til legevakt som omhandlet psykisk helse. Helsedirektoratet har meldt om flere henvisninger og økt omfang av mer alvorlige tilstander blant barn og unge som henvises til psykisk helsevern, og forverring av allerede eksisterende tilstander. Ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress oppga 15 prosent av barn og unge å ha opplevd minst én form for vold eller overgrep i perioden, og nesten en av tre blant unge med funksjonsnedsettelser.

Kommunen har ansvar for å sikre tjenester til innbyggerne, som nødvendige helse- og omsorgstjenester og tilpasset opplæring til den enkelte elev. Ettervirkningene av pandemien kan for eksempel medføre endrede kapasitets- og/eller kompetansebehov i tjenestene. Det kan også være behov for å styrke samarbeidet i kommunen og med andre aktører, som Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Det er viktig at kommunen er forberedt på å møte pandemiens ettervirkninger. Dette krever god intern styring og kontroll.

Problemstilling

• Har Oslo kommune lagt til rette for å redusere negative konsekvenser for barn og unge etter pandemien?

Mer spesifikt er det aktuelt å undersøke kommunens arbeid for å identifisere og følge opp barn og unge

• som har behov for å få tatt igjen tapt læring

• som har falt ut av skolen under pandemien

• med psykiske helseutfordringer, for eksempel gjennom at helsestasjon, skolehelsetjeneste e.l. har et tilgjengelig og tilfredsstillende helsetilbud

• som har opplevd /opplever vold eller andre overgrep i hjemmet

Virksomheter (inkl. berørt byrådsavdeling)

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, bydeler, Utdanningsetaten og ev. Helseetaten

Hvis du har innspill/synspunkter er dette svært velkomment.