Barn og Unge

Oslo-barnevernets institusjoner: Plattform for strategisk ledelse og kvalitet

Oslo-barnevernet: Plattform for strategisk ledelse og kvalitet

Treffer plattformen i forhold til de behov vi kjenner for Oslo-barnevernet?

Barn og unge med tiltak i institusjon skal møte tiltak som holder høyt faglig nivå. Kvaliteten er et lederansvar. Barne- og familieetaten i Oslo kommune har derfor utviklet og implementert en plattform for strategisk ledelse av kvalitet (SLAK).

Den inneholder system for innsikt i ny forskning, kompetansestrategi, utnytting av kunnskap på tvers, en strategi for barns medvirkning, faglige partnerskap og utnyttelse av tilsyn som mulighet for læring. Et viktig virkemiddel er innføring av kvalitetsindikatorer med fokus på barn og unges egen opplevelse av trygghet, omsorg, medvirkning og rettssikkerhet.

SLAK-plattformen løfter frem fokuset på faglig ledelse, krever mye av ansatte på alle nivå men gir energi og håp tilbake.

Jeg legger ut plattformen her, for deling til andre og for å få innspill til om denne treffer.

Byrådet med bystyresak om barns norsk-språklige kompetanse

Byrådet med bystyresak om barns norsk-språklige kompetanse

Byrådet har sendt fram en bystyresak om tiltak for å utvikle barnas norskferdigheter.

Byrådet skriver bl.a: "Gode norskferdigheter er avgjørende for barns muligheter til å fullføre skolegang. Foresatte har et ansvar for å sikre at sine barn utvikler gode norskferdigheter. Kommunen må sørge for at det er gode tilbud om norskopplæring i barnehage og skole og sørge for at tilbudene gjøres kjent for foresatte.

Å styrke norskferdigheter kan være ett av flere mål ved et barneverntiltak, men svake ferdigheter alene kan ikke være grunnlag for å tvinge (dvs. enten pålegge hjelpetiltak eller forberede en omsorgsovertakelse) foreldre som ikke ønsker at barna skal ha barneverntiltak. Da må det samtidig være alvorlig bekymring for omsorgsituasjonen.

I denne saken vil det bli redegjort for aktuelle regelverk knytte til barnehage, skole og øvrige omsorgstjenester. Det fremgår av beskrivelsen at det er svært begrensende muligheter for å benytte tvangstiltak for å øke barns ferdigheter i norsk. Etter byrådets vurdering bør det satses på motiverende tiltak. Barnehageplass er et frivillig tilbud, følgelig kan ikke kommunen pålegge foreldre å benytte et barnehagetilbud. Grunnskoleopplæring derimot er en plikt etter norsk lov. Innenfor dette rammeverket vil byrådet motivere alle foresatte i Oslo til å forstå viktigheten av at deres barn går i barnehage og deltar i opplæringen i skole, og at dette er av aller største betydning for å utvikle barnas norskferdigheter."

Les hele saken på linken nedenfor. Hva mener du om dette?

Osloskolen: Fremmer nasjonale prøver læring?

Osloskolen: Fremmer nasjonale prøver læring?

I den skolepolitiske retorikken til Osloskolen er resultatene på nasjonale prøver beviset på at styringssystemet fremmer læring for elevene. Samtidig er prøvene måleparameter i resultatkontrakter og de er sentrale i rangering av skoler og kommuner. Dette gjør at nasjonale prøver i Oslo er “high stakes” tester. Det har konsekvenser for hvordan en i Osloskolen forholder seg til prøvene.

Det er ingen årsak-virkningsforhold mellom måten en i Oslo styrer skolen på og resultatene en får på nasjonale prøver, skriver Simon Malkenes, lektor i Osloskolen.

Les mer nedenfor.

Barn og menneskehandelmistanke: Kommunens arbeid smuldrer opp

Barn og menneskehandelmistanke: Kommunens arbeid smuldrer opp

Oslo kommune har utfordringer på hvordan vi arbeider med barn og ungdom uten tilknytning til Norge (mindreårige migranter), f.eks. enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak, og der det kan være bekymring både når det gjelder omsorg, rus/kriminalitet og mulig menneskehandel.

På side 40 i den framlagte barnevernsmeldingen står det følgende:

“Bydel St. Hanshaugen har ansvar for Oslo sentrum og har opprettet en koordinerende tiltaksenhet for mindreårige i sentrum ved bydelens barneverntjeneste. Der deltar representanter for Barnevernvakten, Sentrum og Grønland politistasjoner, Bydel Gamle Oslo, Legevakten, Uteseksjonen, Juridisk kontor i Barne- og familieetaten, Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet. Samarbeidet representerer grunnpilaren i arbeidet rettet mot mindreårige som oppholder seg i sentrum og ikke har tilknytning til Oslo eller landet for øvrig. Bydel St. Hanshaugens barneverntjeneste har ansvar for å bistå de andre barneverntjenestene i Oslo med råd og veiledning i saker som gjelder mindreårig barn og unge.”

På side 43 står det følgende:

“Byrådet har også vurdert det som hensiktsmessig å bygge opp særskilt kompetanse innenfor enkelte saksområder. Bydel St. Hanshaugen har for eksempel fått midler til å utvikle spesiell kompetanse om barn som kan være truet av eller utsatt for menneskehandel. Bydelen har også ansvar for å dele denne kompetanse med - og veilede - alle barneverntjenestene i Oslo i disse. Fagmiljøet i bydelen har også bidratt til kunnskapsutvikling på nasjonalt nivå.”

Så langt jeg kjenner til er den koordinerende tiltaksenheten som det henvises til ikke lenger operativ. Pr. i dag er så vidt jeg kjenner til heller ikke etablert noe tverretatlig samarbeid rundt denne gruppen barn og ungdom. Dette er bekymringsfullt, da ansvaret for disse barna er fragmentert, og behovet for tverretatlig samarbeid er særdeles stort.

Jeg har sendt fram spørsmål byrådet skal besvare skriftlig overfor bystyret.  Mottar gjerne innspill/informasjon fra folk innenfor saksfeltet.

Kraftig styrking av skolehelsetjenesten

Kraftig styrking av skolehelsetjenesten

Bystyreflertallet overkjører byrådet. Vedtar en kraftig styrking av skolehelsetjenesten gjennom å innføre en bemanningsnorm.

Skoleelever må få hjelp når de trenger det, og ikke behøve å skrive seg på en liste. Helsesøster må bli mer synlig, ha tid til å informere om at de finnes og ha lokaler som er enkle å oppsøke, sier leder av Sentralt Ungdomsråd i Oslo, Maiken Marie Godal Dam.

For et år siden viste en fersk kartlegging at det i Oslo var tre ganger så mange skoleelever per helsesøster som det helsemyndighetene anbefaler. Bemanningsnormen bystyreflertallet (Ap, Fr.P, SV, Rødt og MDG) nå vedtar vil føre til at det neste år kan det bli dobbelt så mange psykologer og helsesøstre i Oslo-skolen.

Det er grunn til å juble.

Byrådet legger fram barnevernsmelding

Byrådet legger fram barnevernsmelding

Utmerket med en barnevernsmelding, men treffer den i forhold til de utfordringer Oslo-barnevernet står overfor?

Byrådet legger torsdag (link nedenfor) fram en barnevernsmelding hvor det redegjøres for hvordan barneverntjenesten i Oslo fungerer, og hvor det pekes ut noen konkrete satsingsområder med tilhørende tiltak.

Et av områdene byrådet foreslår å forsterke innsatsen på er utdanning. For å sikre at barn som har barnevern tiltak får en god skolegang, er det nødvendig med godt samarbeid mellom barnevern og skole. Her kan Oslo bli enda bedre. Utdanning er den enkeltfaktoren som har mest å si for levekår og helse senere i livet. For utsatte barn blir det derfor ekstra viktig at oppfølgingen fungerer godt. Elever skal få utfordringer, og de skal oppleve like høye forventninger til skolegangen, uavhengig av om de har barn everntiltak eller ikke.

Et annet satsingsområde er å redusere antall flyttinger per barn. Det å ta over omsorgen for et barn er et av de største inngrepene myndighetene kan gjøre i barnets liv. Det vil likevel noen ganger være nødvendig. Myndighetene tar derved på seg et stort ansvar for å gi god omsorg og en bedre tilværelse. Mange barnevernsbarn får en oppvekst preget av stadige flyttinger, ustabilitet og manglende tilknytning til voksne. Dette skaper en ytterligere belastning for allerede utsatte barn og unge. Derfor er det blant annet viktig at fosterhjemmene får nødvendige støtte og oppfølging, og at fosterhjemmet er godt tilpasset det enkelte barn. Oslo har et godt barnevern, men utsatte barn og unge i byen vår fortjener at det blir enda bedre.

Meldingen skal nå behandles i bystyret. Jeg utfordrer fagmiljøer, barnevernsbarn og alle som har innspill til å bidra ved å ytre seg. Bare gjennom de mange innspill kan bystyrebehandlingen gjøre meldingen enda bedre. Skriv gjerne innspill i kommentarfeltet nedenfor.

Samhandling i grensesnittet mellom barnevern og voksenvern

Samhandling i grensesnittet mellom barnevern og voksenvern

Uteseksjonens Pål Grav med et viktig faglig innspill:

"Tiltak fra flere for å nå samme mål kan vel sies å være selve essensen i samhandlingsprosessen. For å kunne gi riktig og nødvendig hjelp til en utsatt gruppe unge voksne med store rus- og psykiske problemer trengs det kvalitativ god samhandling. Overgangen fra barnevern til voksenvern viser seg å være en kritisk overgang der samhandlingen kan være mangelfull. Samhandling kan være vanskelig å få til fordi det ikke gis samtykke til det, og andre ganger har ikke hjelpesystemene i dette grensesnittet vært gode nok. Der slik samhandling praktiseres ser vi at det gir resultat og økt ivaretakelse av de unge.

Bydel Grünerløkka i Oslo forteller om lignende overordnet prioritering. Under Uteseksjonens Fagdag nå i høst framhevet de sentrale punkter i sitt arbeid: Både sosial- og barneverntjenesten skal gjennomsyres av en helhetlig tenking om familie, bolig, skole osv. Ved «å snakke seg sammen» har de funnet en felles forståelse for hva som er godt oppfølgingsarbeid og greid å definere felles samarbeidsarenaer for seg og ungdommen. De har «barbert ned» linjeavstand seg i mellom og drifter felles fagmøter og veiledning. Og ut fra dette arbeidet høstes god kontakt både i den daglige oppfølgingen av ungdommen og av familien," skriver spesialkonsulent Pål Grav i Uteseksjonen blant annet.

Les hele artikkelen nedenfor, under "les mer."

Midtstuen skole har valgfag for fattig og for rik, hver for seg

Midtstuen skole har valgfag for fattig og for rik, hver for seg

For et par år siden skrev jeg om Midtstuen skole, hvor prinsippet om gratis grunnskole ble utfordret. Forholdene er i liten grad blitt bedre. Fortsatt er det mye å gripe fatt i.

Heming idrettsklubb, som mottar store kommunale midler, arrangerer fortsatt samlinger for skolens elever på ordinære skoledager, og til tross for et strengt permisjonsreglement får elevene permisjon for å være med. Ikke nok med det: Skolens inspektører veksler på å følge med, gir undervisning mens de har lønnet permisjon fra skolen - og hjelper til med å gjennomføre skoleprøver for elever som har permisjon. Idrettsklubben sies å betale reise og opphold for inspektørene.

Skolen unngår publisitet om valgfagordningen - og informerer på sine hjemmesider ikke om samarbeidsavtalene med Holmenkollen tennisklubb, Heming, Vinderen dansestudio og Kongelig Norsk Seilerforening. Elevene får ikke krysse av for disse klubbene når de velger valgfag, men må selv skrive inn ønsket aktivitet. Modig er den åttendeklassingen som tør å skrive inn navnet på en slik aktivitet. Snylterstempelet er ikke langt unna. Skolens lærerstab har ikke kjennskap til hvem som underviser i valgfagene og har aldri møtt dem. Stillingene er aldri lyst ut.

Fortsatt er det elevenes trenere på fritiden som har ansvar for å sette standpunktkarakter på elevene. Habilitetsspørsmålet er så vidt jeg vet ikke vurdert av instanser utenfor skolen. Så vidt jeg vet har de halvprivate valgfagslærerne aldri satt anmerkninger på elevene, og de har aldri deltatt i karaktermøter om orden og atferd, selv om opplæringsloven vel sier at så skal skje.

Skolens halvprivate valgfagtilbud er kostnadskrevende og virker lite samlende for elevene. Skolen tilbyr selv få valgfag, og budsjettene her er svært beskjedne. Spissformulert: Midtstuen skole har valgfag for fattig og for rik, hver for seg.

Barnevernet i Søndre Nordstrand: Pålagt av byrådet å ha fokus på å spare penger

Barnevernet i Søndre Nordstrand: Pålagt av byrådet å ha fokus på å spare penger

Et barn døde av sult i Oslo, mens barnevernet i denne bydelen hadde pålegg om å ha fokus på å spare penger.

Som Marianne Borgen skriver: "Fylkesmannen kommer med kraftig kritikk av barnevernet for brudd på lovens krav. Da kan ikke svaret bare være at barnevernet i bydelen går igjennom sine rutiner, og at bydelsdirektøren har full tillit til barnevernet. Ansvaret for det som er skjedd må tydeligere plasseres."

Jeg mener byrådet her har et betydelig medansvar. Bystyreflertallet bevilger for lite budsjettmidler til at bydelen kan opprettholde selv lovpålagte oppgaver. Til bystyret skrev byrådet i høst: "I 2014 har bydelen et reelt innsparingsbehov på anslagsvis 65-70 mill."Over flere år har byrådet lagt et betydelig press på ikke faglig å styrke bydelens barnevern, men snarere det motsatte: Byrådet mener bydel Søndre Nordstrand bruker for mye penger på barnevernet. Bydelen har fått et konstant press fra oveordnet politiske myndighet, byrådet, på å bygge ned aktivitet og da særlig innenfor barnevernet. Fokuset har derfor ikke vært å ha et bedre og tilstrekkelig barnevern, men hvordan man kan gjøre mindre. I byrådet tertialrapport pr. 31. august skriver byrådet at det primært er på barnevern bydelen skal spare penger:

"Innsparingene skjer primært i barnevernet, som har et reelt innsparingskrav på om lag 31 mill. Bydelen har ved inngangen til 2014 et aktivitets- og utgiftsnivå i barnevernet som ligger godt over kriteriebasert tildeling. Reduksjon i utgiftene handler primært om å få ned antall dyre plasseringer. Bydelen har arbeidet målrettet med forebyggende tiltak for å motvirke nye plasseringer, og har intensivert arbeidet med å finne frem til gode og rimeligere alternativ for plasserte barn. Frem til og med juli var det svak reduksjon i aktivitet og utgiftsnivå for familiehjem og institusjon. I august gikk antall dyre plasseringer ned fra 47 til 40, og bydelen tror det er mulig å opprettholde dette nivået ut året. For barnevernet meldes merforbruk på 14 mill. som utgjør en innsparingseffekt på om lag 17 mill. Dette er et merforbruk sammenlignet med kriteriebasert tildeling på om lag 10 mill. Det er risiko for at resultatet blir noe svakere enn dette."

Utilstrekkelige budsjettmidler skal uansett ikke kunne være en unnskyldning for en sak som dette. Sånt skal bare ikke skje. Det er imidlertid ikke til å komme unna at byrådets spare-pålegg har bidratt til at bydel Søndre Nordstrand har hatt feil fokus.

Byrådet: Vil vurdere karantene også for kommunalt ansatte

Byrådet: Vil vurdere karantene også for kommunalt ansatte

Bakgrunnen er en utfordring jeg hadde på bloggen min for noen uker siden.

Politikerne kan få karantene og saksforbud når de begynner i ny jobb. Nå vurderer byrådet å innføre karanteneregler også for de administrative lederne.

I Oslo kommune selger byrådet og det borgerlige bystyreflertallet ut kommunale barnehager til private. På vårparten møtte de private barnehagedrifterne daværende seksjonssjef ved barnehagekontoret i bydel Nordre Aker, Kristin Voldnes, som motpart fra Oslo kommune i forhandlingene. Denne høsten møter private barnehagedrifterne henne som konkurrent. Hun har skiftet side og har nå toppjobb som overordnet ansvarlig for drift, kvalitet og utvikling i Norlandia-barnehagene.

Det er grunn til å reise spørsmål om ikke Oslo kommune – og de berørte – hadde vært tjent med at kommunen hadde et mer bevisst forhold til bruk av karantene og utvidede taushetspliktsregler ved fratredelse i kommunen.

Det er bra at byrådet innser at det kan være behov for karanteneregler for kommunalt ansatte.

Barnevernets MST-team: Byrådet foreslår permanent nedleggelse

Barnevernets MST-team: Byrådet foreslår permanent nedleggelse

Byrådet mener Oslo-barnevernet ikke lenger trenger et slikt team.

Bystyret vedtok i fjor vinter:  

"1. Bystyret ber byrådet legge frem en byrådssak hvor konsekvenser av en eventuell permanent nedleggelse av MST-teamet i Barne- og familieetaten synliggjøres.  

2. Den endelige avgjørelsen rundt MST-teamet utsettes inntil bystyret har ferdigbehandlet konsekvensutredningen som byrådet skal legge frem."  

Denne uka avgir byråden saken for bystyret. Det anbefales at bystyret at "bystyret tar saken om vurdering av konsekvenser ved nedleggelse av MST-team til orientering," som betyr at MST-team-nedleggelse blir permanent.  

Les ved linken nedenfor hvordan bydelene, Barne- og familieetaten og byrådet vurderer saken. Er det riktig å støtte byrådets forslag?