Barn og Unge

MST-team-nedleggelse: Bystyret griper inn

MST-team-nedleggelse: Bystyret griper inn

Bystyreflertallet reagerer skarpt på at Barne- og familieetaten, med Byrådets velsignelse, nedlegger MST-teamet.

Som svar på spørsmål fra meg skriver byråden dette til bystyrets helse- og sosialkomiteen: "I forbindelse med etatens tilpasning av driften til budsjett for 2014 har etaten besluttet å legge ned tiltaket. Berørte ansatte vil bli ivaretatt og sikret rettigheter i henhold til gjeldende lov og avtaleverk. Etatens budsjett for 2014 ble behandlet i Medbestemmelsesutvalget tirsdag 17.12.2013."

I onsdagens møte i helse- og sosialkomiteen varslet komiteflertallet (Ap. Fr.P og Rødt - og som får tilslutning av SV i bystyret) at de vil kreve at saken behandles i bystyret. På komiteens møte 12. februar  tenker derfor komiteflertallet å sende fram følgende til vedtak i bystyret:

"1. Bystyret ber byrådet legge frem en byrådsak hvor konsekvenser av en eventuell nedleggelse av MST-teamet i Barne og familieetaten synliggjøres

2. MST-teamet opprettholdes inntil bystyret har ferdigbehandlet konsekvensutredningen som byrådet skal legge frem."

Dette gir muligheter for en seriøs behandling av spørsmålet, hvor ikke minst bydelene og fagmiljøer kan si sin mening.

Aftenposten: Avvikle kontantstøtten, gratis kjernetid i barnehagen

Aftenposten: Avvikl kontantstøtten, gratis kjernetid i barnehagen

I en klok lederartikkel i Aftenposten, skriver de blant annet:

"Hvert år begynner over tusen barn på skolen, bare i Oslo uten å kunne norsk godt nok til å henge med fra start.

Noen sliter med språket fordi foreldrene nylig har slått seg ned i Norge. Men de fleste av de som sliter med språket, er født og oppvokst her. For disse barna er det ekstra viktig å gå i barnehage. De som lærer for lite hjemme, er desto mer avhengig av å gjøre det borte. Den innsatsen må starte tidlig.

Blant barn mellom tre og seks år som ikke er i barnehagen, er barn fra lite ressurssterke familier og innvandrerbarn kraftig overrepresentert. Til gjengjeld tilhører disse barna oftere familier som benytter seg av kontantstøtte når barna er små og som sørger for annet barnepass enn barnehage når barna blir større.

Den mest opplagte konsekvensen av dette er at kontantstøtten bør avvikles. Som vi har argumentert for flere ganger, er det uforsvarlig å opprettholde, og neste år faktisk utvide, en ordning som betaler foreldre for å slå inn på et spor hvor barna ikke går i barnehage."

Les hele lederartikkelen, og bli klok!

MST-teamet i Oslo-barnevernet nedlegges, mot byrådets forsikringer?

MST-teamet i barnevernet nedlegges, mot byrådets forsikringer?

Byrådet har forsikret at Barne- og familieetatens MST-team (multisystemisk terapi) skal være operativt igjen fra 1. april. Men nå nedlegger etaten teamet, som en konsekvens av bystyreflertallets kutt i busjettrammene til barnevernet.

I notat til bystyrets helse- og sosialkomite om MST-temaet fra 24. september, på spørsmål fra meg, forsikret byråden:

"Barne- og familieetaten opplyser at etaten planla oppstart igjen fra 1. januar 2014 fordi stedfortredende leder da ville være tilbake i sin stilling. Vedkommende har nå søkt om permisjon til mars, noe som hun etter regelverket har krav på. Situasjonen er derfor at leder, stedfortredende leder og én ansatt har permisjon til primo/medio mars. Forventet oppstart er derfor i slutten av mars eller begynnelsen av april 2014. De øvrige ansatte har midlertidige stillinger i Aline og Frydenberg barnevernsenter."

Men etaten nedlegger nå teamet. Etatsledelsen framla nedleggelsesbeslutningen til godkjennelse i etatens medbestemmelsesutvalg 17. desember, og i sakspapirene heter det at "Etatens vurdering er at MST har tilbudt en god familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom, i alderen 12 - 18 år, som har alvorlige adferdsproblemer." Men når bystyret kutter etatens budsjett med 5,6 millioner ryker dette tiltaket. De ansattes representanter advarte mot de planlagte kuttene, og stemte i mot.

Jeg tar saken opp med byrådet. Byrådet har forsikret at MST-teamets nedleggelse bare var midlertidig, og har også unnlatt å formidle at en nedleggelse kunne bli konsekvensen av Byrådets budsjettforslag.

Gode rutiner for å innhente barn på rømmen som er under barnevernets omsorg

Gode rutiner for å innhente barn på rømmen som er under barnevernets omsorg

Stadig flere barn bortføres fra hovedstaden. Mange er ofre for menneskehandel, mener Redd Barna. Oslo-politiet forteller til Dagbladet at "noen rømmer fra barnevernsinstitusjoner og fosterhjem", og det betyr at dette er barn hvor Oslo kommune har overtatt omsorgen for barnet.

Jeg har bedt Byrådet orientere bystyret og svare på:

Hvilke system har barnevern og fosterhjem for leting og innhenting, hvor mange dette gjelder for et år, og resultatet?

Hvilke rutiner har Oslo-politiet der barn forsvinner, hvor mange meldinger er det pr. år, hvor forsvinner de fra og hvor mange finner de igjen?

Nå foreligger Byrådet svar. Følg linken nedenfor, og kom gjerne med kommentarer og innspill.

Barnehagens fredag den trettende

Barnehagens fredag den trettende

"I dag, fredag den trettende, skal min femåring stolt få på seg sin hvite Lucia-drakt og synge Luciasangen sammen med de andre flotte femåringene i barnehagen. Alle barna i Smedbakken barnehage vet at når de blir fem år, er det deres tur. Forventningen og gleden har fått bygge seg opp over dager, uker, måneder, år. De skal spise lussekatter, foreldrene skal beundre dem, smile, bli rørt. I mens skal de ansatte, som har bakt, øvd sammen med barna på sangen, dag ut og dag inn, de som også har gledet seg til denne dagen fordi de kjenner barnas forventning- i mens skal de kjenne på en trist bismak.

Kontrasten mellom det de jobber for hver dag- barnas utvikling, ve og vel- og politikere som skjærer ned der midlene og tryggheten trengs som mest- må for dem skinne mer intenst enn Lucia-lysene. Det er først og fremst de ansatte som koster penger. Der er driftskostnadene. Disse skal ned; det er hele grunnlaget for konkurranseutsettingen," skriver Guri Waalen Borch, sosialkonsulent og mamma til to barn i Smedbakken barnehage i dette gjesteblogginnlegget. I går fikk hun, foreldrene og de ansatte beskjeden om at barnehagen deres skal settes ut til private gjennom konkurranseutsetting.

Les hennes gjesteblogginnlegg under "Les mer", men skriv også under på et opprop hun har initiert.

Effektivisering av behov for å rekruttere nye førskolelærere

Effektivisering av behov for å rekruttere nye førskolelærere

"Det tok bare minutter å vedta forslaget om å slå sammen 3 barnehager til en enhet med 18 avdelinger. Effektivt. En annen del av dette som er effektivt, er måten de kvitter seg med førskolelærere på," skriver førskolelærer Eivor Evenrud oppgitt etter å ha vært på bydelsutvalgsmøte.

"2 uker har ansatte og foreldre hatt på seg til å gå gjennom budsjettet og forberede innlegg til den halvtimen som var åpen for publikum på dagens møte. Det var samlet inn underskrifter fra foreldre, FAU-representanter møtte opp, det ble holdt innlegg fra en av foreldrene, og alle politikerne som var til stede hadde på forhånd mottatt et brev på vegne av foreldregruppen hvor det begrunnes og bes innstendig om å revurdere forslaget om å slå sammen barnehagene til en stor enhet.

Ledergruppen har tydelig gitt signal om at de ikke ønsker å jobbe i en barnehage med 18 avdelinger.  Slutter 5 førskolelærere i løpet av neste halvår/år, så vil det utgjøre en kostnad mellom 100-125 000 (inkl. arbeidstid.) Og det er nærliggende å tro at dette vil utløse et høyt sykefravær, og eventuelt oppsigelser fra assistenter også."

Les Eivor Evenruds gjesteblogginnlegg nedenfor, under "Les mer."

Barnehager: Grunnbemanningsavtalen gjelder, uavhengig av organisering

Barnehager: Bemanningsavtalen gjelder, uavhengig av organisering

For at det ikke skal råde noen tvil sendte Byrådet denne uka ut et brev til bydelene hvor det ble presisert: "Vi vil med dette minne om at bemanningsavtalen skal legges til grunn for dimensjoneringen av bemanningen i de kommunale barnehagene fra 01.01.2014 uavhengig av barnehagens organisering." Med andre ord gjelder grunnbemanningsavtalen selvsagt for eksempel også for såkalte basebarnehager.

Og hvorvidt tilsvarende krav også skal stilles til private barnehager får vi avklart når bystyret skal behandle vårt forslag om det:

1.      Oslo kommune innfører følgende krav til private barnehager for å få kommunalt tilskudd:

a)      Den kommunale grunnbemanningsavtale skal følges

b)      De skal ha tilsvarende lønns- og arbeidsforhold som i kommunens egne barnehager.

c)      De kvalitetskrav som er nedfelt i prosjekt ”Oslo-barnehagen” skal følges

Barnehage: Gratis kjernetid svært vellykket

Barnehage: Gratis kjernetid svært vellykket

I dag presenterte statsråd Solveig Horne resultater fra SSB som viser at forsøket med gratis kjernetid i barnehagen har svært god virkning. 

De foreløpige resultatene fra evalueringen viser at forsøket både har bidratt til at flere barn med innvandrerbakgrunn går i barnehage, og at de klarer seg bedre på skolen enn barn som ikke har gått i barnehage. 

Gratis kjernetid i barnehagen er innført som forsøk i områder med høy andel minoritetsspråklige barn. Forsøket gjennomføres i seks bydeler i Oslo, to områder i Drammen og tre i Bergen. Barna får gratis opphold i barnehagen inntil 20 timer per uke. Forsøket inngår som en del av områdesatsingene i Groruddalen og bydel Søndre Nordstrand. Formålet med gratis kjernetid er å forberede barn til skolestart gjennom å styrke norskkunnskapene til minoritetsspråklige barn og å bidra til sosialisering. 

En undersøkelse fra 2010 slo fast at gratis kjernetid i barnehage hadde god effekt på jenter med innvandrerbakgrunn sine karakterer i ungdomsskolen. Dagens rapport støtter denne konklusjonen. Oslo kommune rapporterer også at foreldrenes holdninger til bruk av barnehage har blitt mer positive, og at de i større grad anerkjenner betydningen av norskkunnskaper før skolestart. 

Rapporten er en delrapport i evalueringen av forsøket som gjennomføres av SSB med bidrag fra FAFO. Sluttrapport kommer i november 2014, og først da vil resultatene være endelige. Selv synes jeg det er herlig å se at et SV-initiert tiltak viser så gode resultater.

Robust ennå ikke reddet

Robust ennå ikke reddet

Noe uventet  ser det ut til at det blir Arbeiderpartiet som i realiteten kan velte Kirkens Bymisjons prosjekt Robust. Byrådet i Oslo har foreslått nedleggelse av Kirkens Bymisjons unike samtaletilbud til barn og unge, Robust, og mange av oss sloss for å redde dette særs viktige tilbudet.

En fersk statlig rapport (NOVA) viser at det er en klar økning i psykiske plager blant ungdom i Oslo. Svaret på dette kan umulig være å legge ned et tilbud som gjennom 25 år har utviklet spisskompetanse på forebyggende arbeid for barn og unge.

I bystyrets finanskomite hadde jeg forventet at det var flertall for å redde Robust, men i øyeblikket er det Arbeiderpartiet som blokkerer for å skape det flertallet. Mens Fr.P, SV, Rødt og Miljøpartet De Grønne var villig til å legge nødvendige midler på bordet, var Ap kun villig til å bevilge det halve: 1,5 million kroner. Det medfører trolig kroken på døra. På tross av gjentatte utfordringer fra meg var Ap ikke til å rikke. Særs trist.

Men de har selvsagt mulighet til å snu ved endelig budsjettbehandlingen i bystyret. Jeg oppfordrer folk som er opptatt av å satse på et særs viktig forebyggende tiltak for sårbare barn og unge til å ta kontakt med en eller flere av Arbeiderpartiets bystyrepolitikere.

På Robusts Facebook-sider spør en Aftenposten-jornalist i dag: "Slik jeg forstår det innebærer Aps midler en halvering av dagens midler. Dere mener altså at det ikke er MULIG å drive med 1,5 millioner? Det er altså ikke bare snakk om en reduksjon i tilbudet, men en nedlegging, i deres øyne?" og svaret fra Robust er svært presist: "Bymisjonens standpunkt er krystallklart: Robust kan ikke driftes med noe mindre enn hele beløpet på 3mill. Reduksjon vil bety nedleggelse. En personalgruppe på 5 er i utgangspunktet sårbar nok. Vi 5 (tre kvinner og to menn) har jobbet på Robust sammenhengende i syv år. Gjennom disse årene har vi sammen utviklet den spisskompetansen Robust i dag har. De positive tilbakemeldingene fra brukere og samarbeidspartnere går i hovedsak på rask responstid og høy faglig kvalitet. Å drive videre med 2-3 ansatte er utelukket. Både responstiden og den faglige kvaliteten henger nøye sammen med antall ansatte. Robust må derfor ha minimum 5 ansatte."

Barnehagene tåler ikke flere kutt!

Barnehagene tåler ikke flere kutt!

Barnehageforeldre i bydel Grünerløkka med appell til bystyrets finanskomite:

"Barnehagene får stadig mindre penger til å løse stadig flere oppgaver.

Hvordan skal de kunne være barnevernstiltak, kartlegge språkferdigheter, bidra til integrering, stimulere til læring og gi omsorg når det ikke sikres at det er nok voksne tilstede? Må det en ulykke til, eller flere barn som ikke fanges opp i tide, før kuttene stoppes?",

spør FAU Grünerløkka blant annet foran dagens budsjettbehandling i bystyrets finanskomite.

Helsestasjon: Bør bystyret innføre normtall for å sikre kvalitet?

Helsestasjon: Bør bystyret innføre normtall for å sikre kvalitet?

I verbalteksten i Byrådets budsjettforslag for 2014 gis det sterke føringer til bydelene om at helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal styrkes etter nasjonale anbefalinger. De nasjonale, faglige anbefalingene i veiledere og retningslinjer for helsestasjons – og skolehelsetjenesten beskriver god praksis, og er av vesentlig betydning for vurderingen av hva som anses som faglig forsvarlige helsekontroller. Det skal gode grunner og grundige analyser til for å avvike fra disse.

Men en ting er teori, noe annet er praksis. Når vi kommer til praksis ligger det i Byrådets opprinnelige budsjettforslag for 2014 ligger et kutt i bydelsrammen på 170 millioner kroner, og i tilleggsinnstillingen er kuttene økt ytterligere. Forhandlinger om bydelenes budsjett er i gang. Norsk Sykepleierforbunds helsesøstergruppe har allerede merket konsekvensene: "Det er overraskende å se at Helsestasjon og skolehelsetjenesten ikke blir skånet for kutt i flere bydeler, på tross av klare føringer i budsjettet."

Sykepleierforbundet ønsker derfor at Bystyret følger bydelene tett for å sikre at de styrker tjenesten etter de verbale anbefalingene som gis i budsjettforslaget:

"For at alle bydeler skal gjøre det samme og bruke de økte bevilgingene slik det er beskrevet i budsjettet, er det nødvendig med en form for kontroll av utviklingen.  Vårt forslag er at dette formaliseres gjennom innføring av foreslåtte normtall :

En helsesøster (sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn, unge og deres familier) i 100 % stilling kan følge opp:

65 nyfødte på helsestasjonen, eller

300 elever i barneskolen, eller

550 elever i ungdomsskolen, eller

800 elever i videregående skole

Det er god samfunnsøkonomi å satse på en billig tjeneste som fører til reduksjon i dyre barnevernstiltak."

Klokt innspill, selv om det aller viktigste er at bystyret gir bydelene tilstrekkelige budsjettrammer. Bydelsutvalgene står jo nå overfor valget: kutte på barnehager, sykehjem, helsestasjon eller kanskje barnevern. En helt uakseptabel prioriteringsdiskusjon.

Hva tenker du om dette?