Barn og Unge

Sårbare barn og unge trenger Robust

Sårbare barn og unge trenger Robust

Byrådet i Oslo har foreslått nedleggelse av Kirkens Bymisjons unike samtaletilbud til barn og unge, Robust. Dette er særs uklokt.

En fersk statlig rapport (NOVA) viser at det er en klar økning i psykiske plager blant ungdom i Oslo. Svaret på dette kan umulig være å legge ned et tilbud som gjennom 25 år har utviklet spisskompetanse på forebyggende arbeid for barn og unge.

Til Robust kommer bl.a familier for å prate etter samlivsbrudd og konflikter, og barn og unge kan komme med utfordringer knyttet til bl.a vold, rus, mobbing, depresjon og spiseforstyrrelser. Samtaletilbudet er gratis, og brukes av om lag 200 familier årlig. Robust hjelper barn og unge tidlig; før de faller ut av skole og vennemiljø, før konflikter og problemer blir uhåndterlige, før man trenger barne- og ungdomspsykiatrien eller barnevernet. Bydelene har heller ikke tilsvarende tilbud der ungdom og familier kan ta kontakt selv, uten skriftlig søknad, henvisning eller vedtak.

Robust får driftsmidler fra Kirkens Bymisjon, men er avhengig av litt over tre millioner i året fra Oslo Kommune. Jeg vil under budsjettbehandlingen i bystyret sloss for at sårbare barn og ungdom fortsatt skal ha et viktig hjelpetak som Robust, og oppfordrer flest mulig om å skrive under på oppropet, og ikke minst: skrive til gruppelederne i Oslo bystyre.

Denne byen har råd til å bruke hundrevis av millioner bare for å skrive søknad og sloss for et vinter-OL. Det er - blant annet - hjelpetrengende barn som må betale regninga.

Lederkontrakter: Bystyreflertallet avviser å drøfte spørsmålet

Lederkontrakter: Bystyreflertallet avviser å drøfte spørsmålet

Gulay Kutal og jeg har fremmet forslag om at bystyret får seg forelagt en sak om lederkontrakter og lederavalueringer i Utdanningsetaten. Men flertallet i bystyrets finanskomite (Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet) ser ikke behov for at bystyret drøfter spørsmålet, og vil i sin helhet overlate saken til Byrådet.

I innstillingen til bystyret står SV og Fr.P. alene om følgende forslag:"Byrådet legger fram sak for bystyret om prinsipper for lederkontrakter og lederevalueringer i Oslo kommune."

"Skolen er neppe tjent med et målstyringsregime som fremstår både som rigid og litt naivt dersom en ønsker å tiltrekke seg de beste kandidatene til rektorjobbene," skrev Aftenposten på lederplass, og Arbeiderpartiets gruppeleder Libe Rieber-Mohn varslet et politisk etterspill.

Det får vi dessverre ikke, og Osloskolen kan - om Byrådet vil - fortsette med sitt New Public Management-regime. Saken behandles i første bystyremøte.

Fronter i Oslo-skolen: Foreldre, elever og lærere må leve med det i ytterligere 2 år!

Fronter i Oslo-skolen: Foreldre, elever og lærere må leve med det i ytterligere 2 år!

"Kjære Oslo kommune. Kan dere være så snill å slutte å bruke møkkaprogrammet Fronter?" var Ragnhild Aasen Jacobsen  - med barn i Osloskolen - sitt utbrudd på Facebook forleden dag. Og hun utdypet: "Det er bare et ufattlige ulogisk grensesnitt som over hodet ikke er intiuitvt, så de fleste orker ikke bruke det selv om vi egentlig bør for å følge med på barnas skolehverdag."

Jeg tok opp saken med Byrådet, og her er Byrådets svar:

"Utdanningsetaten er godt kjent med de ulike brukergruppenes erfaringer med Fronter gjennom blant annet:

‐ Egne oppfølgingsmøter med Elevorganisasjonen i Oslo

‐ Fokusgruppe for foresatte og elever gjennomført av Ipsos MMI

‐ Samlinger og workshops med administratorer på de enkelte skolene

‐ Konferanse knyttet til bruk av Fronter og andre digitale verktøy for lærere i Osloskolen

Det er viktig å understreke at dagens løsning ble etablert for 10 år siden. Det betyr at dagens løsning har svakheter som vil bli tatt hensyn til i anskaffelsen av en ny læringsplattform. Innspill fra ulike brukergrupper, samt annen dokumentasjon, danner grunnlag for møter og samarbeid med leverandøren om forbedringer og eventuelle endringer i dagens løsning.Utdanningsetaten har igangsatt anskaffelser av nye IKT-løsninger for Osloskolen. Det tar nødvendigvis noe tid å gjennomføre anskaffelser av nye løsninger, samt implementering av disse.

Utdanningsetaten har planlagt at de skal være klare til skolestart 2015. Frem til de nye løsninger er på plass, vil aktuelle endringer som ligger innenfor dagens avtale bli gjennomført. I tillegg vil det være løpende oppfølging og skolering av ulike brukergrupper knyttet til bruk av løsningen."

Puh. Ingen skal si at Byrådet akkurat har ekspress-fart i å rydde opp i forhold som foreldre, elever og lærere fortviler over hver eneste dag.

70 barn forsvinner i Oslo årlig: Offer for menneskehandel?

70 barn forsvinner i Oslo årlig: Offer for menneskehandel?

Stadig flere barn bortføres fra hovedstaden. Mange er ofre for menneskehandel, mener Redd Barna. Oslo-politiet forteller til Dagbladet at "noen rømmer fra barnevernsinstitusjoner og fosterhjem", og det betyr at dette er barn hvor Oslo kommune har overtatt omsorgen for barnet. Jeg forutsetter også at andre deler at tjenesteapparatet, som skoler og barnehager, blir kjent med situasjoner hvor barn forsvinner.

Dette er særs alvorlig, og jeg ber Byrådet gi en skriftlig orientering til bystyret:

"Det bes om at bystyret gis en orientering om omfanget, og hvilken praksis virksomhetene har for å følge opp.

Herunder hvilke system barnevern og fosterhjem har for leting og innhenting, hvor mange dette gjelder for et år, og resultatet.

Hvilke rutiner har Oslo-politiet der barn forsvinner, hvor mange meldinger er det pr. år, hvor forsvinner de fra og hvor mange finner de igjen?"

Utdanningsforbundet: Store utfordringer i barnehager og skoler – mindre ressurser og handlingsrom

Utdanningsforbundet: Store utfordringer i barnehager og skoler – mindre ressurser og handlingsrom

"Vi trenger innbyggere med solid kompetanse, med evne til nytenkning, kunnskapsutvikling og kreativitet, med evne til å fortolke kompleks informasjon, se sammenhenger og finne løsninger.

Derfor er det fortvilende når det foreslås økonomiske kutt som man ser vil måtte medføre negative endringer, og som vil redusere handlingsrommet til å gjøre det man mener er lurt og formålstjenlig i barnehager og skoler.

En stor andel av både barnehagelærere, lærere og ledere gir i mange undersøkelser uttrykk for at man får for liten mulighet til å gjøre det man mener er best for barna og elevene, både individuelt og i ulike grupper. Barnehagelærere og styrere gir uttrykk for at planlagte aktiviteter må utgå når folk er syke, at de ikke kan sette inn vikarer og mangler tilbud om kompetanseutvikling. Lærere og skoleledere gir uttrykk for at den arbeidskapasiteten og kompetansen de besitter, ville gitt bedre læring om de fikk velge handlinger ut fra sitt profesjonelle skjønn," skriver Terje Vilno, leder av Utdanningsforbundet i Oslo, i dette gjesteblogginnlegget.

Krav for offentlig støtte: Alle barnehager må tilfredsstille bemannings- og kvalitetskrav

Krav for offentlig støtte: Alle barnehager må tilfredsstille bemannings- og kvalitetskrav

For å sikre at byens barnehagebarn får et likeverdig tilbud, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat , har jeg sammen med Gulay Kutal og Marianne Borgen sendt fram følgende forslag til behandling iOslo bystyre:

1.      Oslo kommune innfører følgende krav til private barnehager for å få kommunalt tilskudd:

a)      Den kommunale grunnbemanningsavtale skal følges

b)      De skal ha tilsvarende lønns- og arbeidsforhold som i kommunens egne barnehager.

c)      De kvalitetskrav som er nedfelt i prosjekt ”Oslo-barnehagen” skal følges

Les hele forslaget under "les mer"

Barnehagene: Bemanningsnorm fra 1. januar

Barnehagene: Bemanningsnorm fra 1. januar

Om noen skulle være i tvil:

Før helga sendte Byrådet denne krystall-klare beskjed til bydelene:

"Det vises til avtale 28. mai 2013 mellom byrådspartiene og Sosialistisk Venstreparti om Munch i Bjørvika og satsing på Tøyen. Det er bestemt at bemanningsnormen gjeninnføres i barnehagene fra 1. januar 2014 ved avtale med de ansattes organisasjoner. Gjeninnføringen håndteres av de sentrale avtaleparter."

Bydelene må derfor fra årsskiftet ta høyde for bemanningsnormen for barnehager, en norm som sier at det skal være minst tre ansatte per ni barn under tre år, og minst tre ansatte per 18 barn over tre år.

Og da er den saken fikset!

Utdanningsforbundet: Støtter forslag vedrørende lederkontrakter

Utdanningsforbundet: Støtter mitt forslag vedrørende lederkontrakte

"Ser man på resultatutviklingen i Oslo-skolen, er det en kjensgjerning at man er langt unna å nå de målene bystyret setter. Da er det etter vårt syn også betimelig å se på styringen av skolene, inkludert rektorkontraktene.

I veiledningen til Oslo kommunes malverk for lederkontrakter står følgende:

"Resultatmålene med måltall og indikatorer vil være utgangspunkt for vurdering av underordnet leders personlige innsats for neste periode. Målene må være utfordrende og realistiske på noen utvalgte og strategisk viktige områder."

Utformingen av lederkontraktene i Utdanningsetaten har mål som ikke kan sies å være i overensstemmelse med dette. Utdanningsforbundet Oslo mener det er behov for en evaluering og gjennomgang av etatens utforming og praksis ved bruk av rektorkontraktene uavhengig av den gjennomgangen byrådsavdelingen for finans har varslet. Organisasjonene i Utdanningsetaten må tas med i arbeidet."

Både Utdanningsforbundet i Oslo og Skolelederforbundet i Oslo støtter det forslag Gulay Kutal og jeg har fremmet, og som ligger til behandling i bystyret:

1. Byrådet legger fram sak for bystyret om lederkontrakter og lederevalueringer i Utdanningsetaten.

2. I påvente av en bystyrebehandling stilles systemet med lederkontrakter og lederevalueringer i Utdanningsetaten i bero.

KS: Ja til fortsatt opptrapping av det kommunale barnevern

KS: Ja til fortsatt opptrapping av det kommunale barnevern

Da KS sitt hovedstyre forleden behandlet "KS' forventninger til Regjeringen og Stortinget i stortingsperioden 2013 - 2017" foreslo jeg, og fikk enstemmig vedtatt: "Opptrappingsplanen for kommunalt barnevern må fortsette". Det er særs viktig å styrke det kommunale barnevernet.

Under overskriften "styrkt kapasitet og kompetanse i det kommunale barnevernet", heter det i den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014:

"Regjeringa føreslår å styrkje det kommunale barnevernet med ytterlegare 85 mill. kroner i 2014. Kommunane skal kunne søkje om midlar til 150 nye stillingar, samt kompetanse- og samhandlingstiltak. Saman med satsinga frå 2011–2013 vil om lag 600 mill. kroner vere øyremerkt det kommunale barnevernet i 2014. Medrekna satsinga i 2010, vil dette gi til saman 1 000 nye stillingar. Fylkesmannsembeta vil handsame søknadene frå kommunane.

Regjeringa si satsing på det kommunale barnevernet har ført til at fleire barn med behov for hjelp er blitt oppdaga. Dette har òg gitt auka vekst i det statlege barnevernet. Det er knytt usikkerheit til korleis utviklinga vil bli for det statlege barnevernet. Dersom ikkje kommunane lukkast med det førebyggjande arbeidet sitt, er det risiko for at behovet for statleg hjelp held seg på eit høgt nivå. I kva grad ein greier å utvikle stabile fagmiljø, spesielt i små kommunar, vil òg kunne påverke etterspurnaden etter statlege barnevernstenester.

Satsinga på kommunalt barnevern gir auka aktivitetsvekst i det statlege barnevernet på kort sikt. Barneverntjenester med få tilsette vil gjerne ha mindre kapasitet enn store tenester til å drive fagleg utvikling. Godt tverrfaglig samarbeid og eit samordna tenestetilbod vil derfor vere nødvendig for å gi et breiare fagleg fellesskap i kommunen. På den måten kan samarbeid kompensere for eit lite fagmiljø i små barnevernstenester. Kommunen kan søke om midlar til kompetanse- og samhandlingstiltak gjennom fylkesmannen."

KS forventer altså at den blåblå regjeringen fortsetter den satsingen barneminister Inga Marte Thorkilldsen har stått for.

Opprop: La lærerne være lærere

Opprop: La lærerne være lærere

Klar beskjed fra tusener av lærere, foreldre og elever:Lærerne har en viktig og givende jobb: Norges framtid sitter i barnehagene og klasserommene, og vår oppgave å sørge for at de lykkes.  Men stadig flere arbeidsoppgaver legges på lærernes bord uten at noe tas bort. Når vi også må være kontorarbeidere, vaktmestere, renholdsarbeidere, helsesøstre, sosiallærere og rapportskrivere, blir det for lite tid igjen til den faglige oppfølgingen av barna og elevene.

Hvis politikerne mener noe med sine valgløfter om å satse på lærerne må de i det minste sørge for at vi kan få gjort jobben vår: La lærerne være lærere! 

Kunnskap kommer ikke av seg selv.

Signer oppropet og støtt lærernes kamp for å fjerne oppgaver som stjeler lærernes tid til faglig oppfølging av barn og elever. Alle signaturene og oppropet vil bli overlevert kunnskapsministeren i den nye regjeringen.

Arbeidstilsynet: Igjen ulovlig kontraktørvirksomhet i barnevernet

Arbeidstilsynet: Igjen ulovlig kontraktørvirksomhet i barnevernet

Så avdekkes det igjen at private leverandører som vinner barnevernsanbud i Oslo kommune bryter arbeidsmiljølovbestemmelsene vedrører kontraktørvirksomhet.

I et brev, med varsel om pålegg, skriver Arbeidstilsynet blant annet: "Arbeidstilsynet har kommet til at de fleste som er tilknyttet Plan B Sosial AS i realiteten er å anse som arbeidstakere når det gjelder vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Vi viser til vårt varsel om pålegg 1 om inngåelse av arbeidsavtaler, og den begrunnelse som er angitt for dette pålegget senere i dette brevet."

Når jeg tidligere har tatt opp dette med Byrådet har Byrådet uttalt: "Det er leverandøren som innestår for at tjenestene som tilbys er organisert på en god måte i forhold til kommunens behov, og på en måte som ligger innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser." Kommunen som en seriøs innkjøper har selvsagt også et ansvar for ikke å kjøpe tjenester av leverandører som bryter norsk lov. Men Byrådet er alt for passive, noe vi ikke minst ser ved gjentatte eksempler på leverandører/underleverandører som driver sosial dumping.

Plan B har, av andre grunner, ikke lenger leveranser til Oslo kommune. Men firmaet Familiehjelp AS, som nå har leveranser til kommunen er i nøyaktig samme situasjon som Plan B: Ut fra Arbeidstilsynets beslutning må det forutsettes at det også der er ulovlig kontraktørvirksomhet. Gjennom brudd på arbeidsmiljøloven sparer disse firmaene betydelige kostnader, og utkonkurrerer de mer seriøse delene innenfor det private barnevernsmarkedet. Og Byrådet ser altså gjennom fingrene på at så skjer.