Barn og Unge

Litt teit å dekke underskuddet fra barnevernet med å gi enda mindre trygghet for ungdom i hverdagen?

Litt teit å dekke underskuddet fra barnevernet med å gi oss enda mindre trygghet for ungdom i hverdagen?Torsdag kuttet bydelsutvalget i Søndre Nordstrand 1,8 millioner kroner i fritidstilbudet til ungdom.  18-årige Iben Christine Høy var tydelig på hva hun mente om det: "Låven har for mange av oss vært et sted hvor man kan være innenfor trygge rammer uten å ha foreldrene våre i nakken. Jeg er nå 18 år og har vært et aktivt medlem på Låven i mange år. Dette tilbudet har betydd mye for min personlige integrering og sosiale omgangskrets. Låven har vært et møtested hvor alle har blitt godtatt og akseptert uansett hvem man er. Låven er for mange ikke bare et sted å henge, men også et sted hvor man kan få hjelp til blant annet lekser, personlige problemer, oppfølging, samtaler man ikke tørr å ta med foreldre, støtte og ikke minst føler vi oss trygge på personalet. Vi syns at det er veldig synd at det nå i den senere tid har blitt færre voksne, noe som har resultert i at personalet har mindre tid til hver enkel ungdom", sa hun bl.a.

Skolen skaper nytt klassesamfunn

Skolen skaper nytt klassesamfunnPå Sandaker videregående skole løper fire lykkelige skolelever ut av det gule klasserommet med vitnemålet i hånda. Det er sommerferie! Da skoleåret startet, var de 18 elever i klassen, men seks av dem har sluttet underveis, og de resterende åtte har stryk i ett eller flere fag eller så stort fravær at de ikke får bestått. Situasjonen på studieprogram for service og samferdsel på Sandaker er ikke unik. Bare halvparten av ungdommene som begynner på yrkesfaglige studieprogram i videregående skole fullfører utdanningen. Bare halvparten av elevene som starter på yrkesfag fullfører utdanningen. Systemet bidrar til et nytt klassesamfunn, mener ungdomsskolelærer og SL-tillitsvalgt Emrullah Gürsel. 

Les mer i Fagbladet
Les regjeringens syn på spørsmålet

Bydel Søndre Nordstrand kutter i fritidstilbud for ungdom

Bydel Søndre Nordstrand kutter i fritidstilbud for ungdomAdministrasjonen i bydel Søndre Nordstrand foreslo over bydelsutvalget  kutt i forebyggende fritidstilbud for barn og unge på 2 millioner kroner: Nedlegge Seterbråten fritidsklubb (kutt 1,2 millioner), kutt med 2 årsverk på Mortensrud Aktivitetshus og Lerdal Fritidsklubb og kutt i støtten til Mortensrud Røde Kors Ressurssenter.

Oppvektssjefen i Oslo Røde Kors, Vidar Remfeldt, var tydelig i hva Røde Kors frykter av konsekvenser:  "Bekymringsmeldinger i forhold til de ytterst sårbare barn og unge vil øke dramatisk. Barnevernbudsjettene vil øke betydelig.  I dag produserer lokalsamfunnene våre for mange unge ungdomskriminelle. Tallene vil muligens øke betydelig i takt med nedbygging av gode, trygge og inkluderende møteplasser. De ”menneskelige hendene” ute i gata etter kl 1535 vil bli færre."

Pga av at bydelen ikke får tilstrekkeliige budsjettmidler fra bystyret i forhold til de oppgaver som er tildelt så bydelsutvalget seg tvunget til å ta flesteparten av kuttene. Men et enstemmig bydelsutvalg nektet å nedlegge all aktivitet ved Seterbråten fritidsklubb, og påla administrasjonen å finne budsjettmessig dekning for noe junioraktivitet.

Les Vidar Remfeldts innlegg på bydelsutvalgsmøtet

Mangel på en byovergripende ungdomspolitikk vanskeliggjør arbeidet med å reintegrere ungdom i risikosonen

Mangel på en byovergripende ungdomspolitikk vanskeliggjør arbeidet med å reintegrere ungdom i risikosonen i sine nærmiljøer"Det varierer sterkt fra bydel til bydel hvordan det forebyggende arbeidet organiseres og utføres, og hva slags tilbud som finnes til organisert og uorganisert ungdom. Vi ser at dette kan ha betydning for hvor lett eller vanskelig det er for utekontaktene å arbeide med å reintegrere ungdom i risikosonen i sine nærmiljøer. For å sikre at mobile ungdommer i risiko for å utvikle problemer i forhold til rus, kriminalitet og andre sosiale problemer har lik tilgang til de tiltak de har behov for, ser vi behovet for noen overordnede politiske føringer som gjelder for alle bydeler", skriver Landsforeningen for Utekontakter i en henvendelse til Oslo bystyre, og støtter dermed mitt forslag om en bydelsovergripende ungdomspolitikk.

Les henvendelsen

Barnehager: Bør være totalforbud mot utbytte

Barnehager: Bør være totalforbud mot utbytte"Vi ser på oss selv som en forvalter av fellesskapets midler, og mener at de pengene vi får i offentlig støtte skal komme barna og barnehagesektoren til gode. Etter vårt syn står uttak av utbytte fra barnehagedrift i strid med målene for tilskuddene. I dialog med lokal- og rikspolitikere opplever jeg en grunnleggende skepsis til hva som skjer med alle midlene som blir stilt til rådighet i sektoren. Når flertallet av barnehagene ikke engang har de pengene de trenger for å drive, er det uhyre uheldig for sektoren totalt sett at vi har barnehager som tar ut utbytte. Utbyttebarnehagene ødelegger for flere tusen andre barnehager," siert Robert Ullmann i den ideelle barnehagestiftelsen Kanvas. Ullmann ber regjeringen om å innføre totalforbud mot å ta ut utbytte fra barnehagedrift.

Les mer

Behov for en helhetlig og bydelsovergripende ungdomspolitikk i Oslo

Behov for en helhetlig og bydelsovergripende ungdomspolitikk i OsloOslo Kommune har overlatt ansvaret for ungdomspolitikken til bydelene. Tilbudet som gis til ungdom i de ulike bydelene varierer veldig. Noen bydeler satser sterkt, mens andre bydeler stadig kutter i bevilgninger og tiltak. Oslo Kommune er en kommune med en stor ungdomspopulasjon. Disse bor i ulike bydeler, men beveger seg selvsagt på tvers av bydelsinndelinger. Det er derfor problematisk at Oslo kommune ikke har en enhetlig politisk plan for ungdomspolitikken, skriver organisasjonen Ungdom & Fritid i en henvendelse til Oslo bystyre. De støtter dermed det forslaget jeg har fremmet, og som ligger til behandling i bystyret.

Les henvendelsen fra Ungdom & Fritid
Les mitt forslag i bystyret

Barnehageplass: Storbybarn på venteliste

Barnehageplass: Storbybarn på ventelisteEtter årets hovedopptak i Oslo var det hele 2.218 barn som fikk avslag på sin søknad om barnehageplass.

"Mens de fleste kommuner rundt i landet nå har full eller svært god dekning, gjenstår det mye i enkelte storbyer og store kommuner. (...) Særlig i Oslo og Bergen er ventelistene lange. Når Oslo og Bergen som de eneste storbyene fortsatt ikke har klart å skaffe sine innbyggere nok barnehageplasser, er det vanskelig å se det annerledes enn at det er den politiske viljen som mangler," skriver VG på lederplass.

Eiendomsmeglere kan fortelle om hopetall av egnede villaer og boliger til salgs, og som enkelt kunne blitt omdannet til gode barnehager. I dag ligger det f.eks. rundt 2.500 boliger til salg i Oslo på Finn.no, men byrådet unnlater å ta de offensive og nødvendige initiativ. På samme måte som det samtidig må tas et krafttak for å sikre tilstrekkelig og kvalifisert bemanning. Barnehagereformen er mer enn bygninger; det er også kvalitativt gode barnehager.

Les mer på Barnehage.no
Les statistikken fra Oslo kommune
Les mer i Dagsavisen

Byrådet lover kriseboliger i Oslo før vinteren

Byrådet lover kriseboliger i Oslo før vinterenI april i år uttalte Sylvi Listhaug, byråd for velferd og sosialtjenester, at ungdom som var i krise kunne overnatte hos venner, familie eller på hotell. Hun fikk sterk kritikk for dette fra opposisjonspartiene. Bystyremedlem Ivar Johansen (SV) kalte forslaget meningsløst. Nå lover Listhaug kommunale akuttplasser før vinteren setter inn. – Alle storbyer med respekt for seg selv bør ha et krisetilbud til ungdom, sier Marianne Borgen (SV) fra Helse- og sosialkomiteen. Forslaget fra SV og Ap om akutt overnattingstilbud for ungdom mellom 18 og 23 år ble enstemmig vedtatt av Oslo bystyre i juni. Tilbudet skal også gjelde for unge med rusproblemer. Byråd Sylvi Listhaug lover at overnattingstilbud til ungdom i krise skal være på plass før vinteren setter inn.

Les mer i Dagsavisen

Er kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner avhengig av klassebakgrunn og minoritetsstatus?

Er kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner avhengig av klassebakgrunn og minoritetsstatus?Den offentlige oppmerksomheten om kjønnsforskjeller i skolen er stor og skaper med jevne mellomrom betydelige overskrifter i media. Som leserkan en av og til sitte igjen med et inntrykk av at alle jenter er flinke på skolen, mens de aller fleste gutter har store problemer. Resultatene viser at deter grunn til å nyansere slike forestillinger. Innenfor begge kjønn er det stor variasjon i skoleprestasjoner, og gjennomsnittsforskjellene mellom gutter ogjenter er ikke dramatisk store. Forskjeller basert på elevenes sosiale klassebakgrunn er betydelig større, skriver Anders Bakken i Tidsskrift for ungdomsforskning.

Les mer

Barnehage-bisniss

Barnehage-bisnissI år brukes rundt 24 offentlige milliarder på tilskudd til barnehager. Dette har åpnet opp for private aktører som ser at barnehager er en potensiell gullgruve. For i hvilken bransje kan du ellers få offentlig støtte på driftskostnader med rundt 80 prosent? Hvilke andre bransjer kan tilby at andre dekker alle renter og avdrag til byggelånene? Dette er en forretningsmessig gavepakke; om noen år vil bygningsmassen være helt eller delvis nedbetalt av stat og kommune, og private eiere kan selge eiendommen videre som barnehage eller omregulert til bolig. Det burde ikke være lov å tjene penger på barnehagedrift. Overskuddet i de private barnehagene bør ikke tas ut av eierne, men føres tilbake til barnehagen, hvor det kommer barn, foreldre og ansatte til gode, skriver Fagforbundets Mette Henriksen Aas.

Les mer i Dagbladet