Barn og Unge

Hvordan bedre skolen? Erfaringer fra Oslo

Hvordan bedre skolen? Erfaringer fra OsloI et åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell skriver Utdanningsforbundet Oslo at det er ren spekulasjon å hevde at testing, åpenhet og krav er de viktigste grep på veien til en bedre skole. Vi synes osloskolen er bra. Men det har osloskolen alltid vært. Egentlig burde spørsmålet vært: Hvorfor er ikke osloskolen bedre? Istedenfor å kopiere Oslomodellen, bør regjeringen ha høyere ambisjoner og legge forholdene bedre til rette slik at enda flere elever lærer enda mer. I Oslo har vi hatt en vesentlig økning i antall elever uten en tilsvarende økning av lærere, selv om utviklingen har stabilisert seg de siste årene.

Les mer

Fattigdom: Barn utestenges

Fattigdom: Barn utestengesNærmere 30 000 barn i Norge er fattige. Mange har ikke råd til å bli med i bursdagsselskap eller dra på skoletur med klassekameratene. Barneombudets nestleder Knut Haanes sier barnefattigdom er et problem i Norge. - Barn lider mindre nød i Norge sammenlignet med andre land. Fattigdom her til lands gir seg blant annet utslag i at barn blir ekskludert fra mange sosiale sammenhenger. Han nevner bursdagsselskap, fritidsaktiviteter som krever utstyr eller skoleturer som skal være gratis, men hvor det sniker seg inn egenandeler.

Les mer

Skole: Fraværslister ødelegger for syke

Fraværslister ødelegger for sykeMandag kom nyheten om at H/Fr-.P-byrådet i Oslo vil gjeninnføre ordningen med å føre fravær på vitnemålet til ungdomsskoleelever. Driftsstyreleder ved Bjørnholt skole, Ole Øyvind Søberg mener skolen må fokusere mer på å fjerne årsaken til fraværet. - Det er viktig å komme skulkingen til livs, og det er viktig å redusere fraværet i Oslo-skolen, men det er viktig å se på årsaken til fraværet. Og det er mange som har et gyldig fravær, for eksempel sykdomsfravær, og da bør det framgå på vitnemålet om det er skulking eller om det er sykefravær, sier driftsstyrelederen til NRK Østlandssendingen. Han frykter at de som er syke, eller minoritetselever som drar på lengre ferier til hjemlandet skal få problemer. Og det er en meget klok innvending.

Les driftsstyreleder Søbergs uttalelse
Les nyhetsoppslaget fra mandag
Les Elevorganisasjonens syn

Tidligere barnevernsklienter trenger oppfølging

Tidligere barnevernsklienter trenger oppfølgingNOVA-rapporten "Barnevern og sosialhjelp" viser at mangelfull utdanning og vesentlige helseproblemer ser ut til å være en viktig kilde til senere problemer hos tidligere barnevernsklienter. Hele 65 prosent av dem har mottatt sosialhjelp minst én gang i perioden 1997-2005, mens tilsvarende tall i befolkningen forøvrig var 15 prosent.  Det er viktig både med tidlig intervensjon og ettervern for disse personene, understreker Sten-Erik Clausen og Lars B. Kristofersen, forskerne bak undersøkelsen. Fokuset på utdanning og helseproblemer må skjerpes både hos barneverntjenesten og NAV. Helsetjenesten må også fokusere mer på omsorgssvikt blant barn, på frafall fra skole og utdanning og på fattigdomsproblemer og rusmisbruk hos unge mennesker, fortsetter de.

Les NOVA-rapporten Barnevernsklienter i Norge 1990-2006. En longitudinell studie (pdf)
Les sammendrag av rapporten
Les NOVA-notat Barnvern og sosialhjelp (pdf)
Les sammendrag av notatet

Iben van der Berg: Barneverner, tilfeldigvis

Iben van der Berg: Barneverner, tilfeldigvisHun synes faktisk det er helt OK å forholde seg til stramme barnevernbudsjetter, barnevernssjef  Iben van den Berg i bydel Sagene. Å ha en bevissthet om hva pengene går til.  – I en periode var det noen som tjente godt på barnevernet, sier hun, og sikter til eksterne konsulenter og institusjoner. Det dyreste er ikke alltid det beste. – Når førstelinjen får styre økonomien selv, gir det muligheter. Saksbehandlerne hos oss er blitt helt rå til å stille krav og fortelle hva vi ikke finner oss i, sier hun imponert. Og presiserer i samme åndedrett at det selvsagt ikke skal gå utover kvaliteten på tilbudet til barnet. – Begrensningene er et incentiv til å bruke sin kreativitet og finne på ting selv. Det skaper entusiasme, sier barnevernssjefen i et intervju med tidsskriftet Fontene.

Høy terskel for små barn

Høy terskel for små barnTre av 100 meldinger til barnevernet kommer fra barnehagene, fem av 100 fra helsestasjonene. Terskelen kan senkes gjennom tverrfaglig samarbeid og avmystifisering av barnevernet, mener fagfolk som jobber med de minste barna. – Vi må stole mer på vår egen magefølelse og samarbeide tettere med andre yrkesgrupper, sier førskolelærer Tonje Elisabeth Dahl, enhetsleder i Enerhaugen barnehage i bydel Gamle Oslo til tidsskriftet Fontene.

Osloskolen: Tilbake til karakterbasert inntakssystem?

Det gamle inntakssystemet tilbake?Rent karakterbasert inntakssystem skal gjeninnføres i Oslo, foreslår Byrådet.  "Et system som kun er til fordel for de flinkeste elevene, men som straffer de dårlige", sier Elevorganisasjonen i Oslo.
Utdanningsforbundet mener omtrent det samme: "Vi mener at en inntaksordning som utelukkende baserer seg på karakterer vil ha mange negative konsekvenser. Vi mener at den regionbaserte inntaksordningen Oslo har hatt de siste årene virker bedre i forhold til at flere elever får mulighet til å gå på en skole i nærmiljøet dersom de ønsker det, og at sammensetningen av elevmassen blir mer heterogen blant annet ved at de mest skolesvake elevene fordeles bedre på byens skoler, også de mest populære sentrumsskolene," sa forbundet i sin høringsuttallelse.

Bystyrets kultur- og utdanningskomite forbereder nå saken for behandling i bystyret, og jeg oppfordrer alle med interesse for skolen til å engasjere seg.

Ny rapport om barnefattigdom

Ny rappport om barnefattigdomSiste skoledag står for døra og barn flest ser fram til dager fylt med sommer, sol og turer til fjern og nær. Men ikke alle barn får oppleve å dra på ferie - familien har ikke råd. Dette er bare ett eksempel på hvordan familiens inntekt virker inn på barns hverdag i Norge i dag. I en ny rapport fra NOVA er over 1000 norske barnefamilier som lever under EUs fattigdomsgrense, intervjuet om hvordan de opplever at økonomien preger barnas oppvekst.

Les mer
Les sammendrag av rapporten
Les hele rapporten (pdf)

Barnevernet: Vederlagsordningen for overgrep utvidet

Barnevernet: Vederlagsordningen for overgrep utvidetOslo har en raus økonomisk vederlagsordning for de barn og unge som har blitt utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under plassering av Oslo kommunes barnevern. Men det er avdekket en mangel ved ordningen. Der en av Oslo kommunes barneverninstitusjoner har tatt imot et barn i omsorg direkte fra fortvilede pårørende, uten omsorgsovertakelsesvedtak i barnevernet. Etter min oppfatning må kommunen ta et ansvar dersom de under oppholdet er blitt utsatt for overgrep eller omsorgssvikt. Hvem skuille ellers hatt ansvaret? På mitt initiativ sluttet bystyret seg i dag til at disse barna også skal omfattes av vederlagsordningen.

Ungdomskriminalitet i Oslo

Oslo politidistrikt og Oslo kommune har utarbeidet en rapport om barne- og ungdomskriminalitet i hovedstaden. Årets rapport har rettet et spesielt fokus på problemet med unge gjengangere. Sammen med økningen i fysisk vold blant ungdom er det de unge gjengangerne som utmerker seg på kriminalitetsstatistikken.

Last ned rappporten (pdf)
Les mer hos NRK Østlandssendingen

Lærelønn: Stor lokal lønnspott, men ikke trynetillegg

Lærelønn: Stor lokal lønnspott, men ikke trynetilleggPotten som er satt av til lokale lønnstillegg for Oslolærerne er større enn noen gang tidligere. – I den utstrekning en skal benytte lokale tillegg skal dette være for å ivareta behov som å gi uttelling for videreutdannelse, behovet for å styrke spesielle fagområder eller som uttelling for å påta seg spesielle byrdefulle oppgaver. Byrådet har forhandlingsfullmakten, men resultatet skal i etterkant godkjennes av finanskomiteen. Jeg vil da se på om byrådet lojalt har forholdt seg til bystyrets føringer, sier jeg i en uttalelse til bladet Utdanning.

Les mer