Barn og Unge

Ingen leter etter forsvunnede Oslobarn

Ingen leter etter forsvunnede OslobarnPolitiet leter ikke lenger, barnevernsvakten har ikke kapasitet, foreldrene er ute av bildet, og institusjonene forsøker å lete - hvis de har tid. Hvert år er flere hundre ungdommer fra barnevernsinstitusjoner på rømmen i Oslo. Hittil i år har 17 ungdommer rømt fra barnevernsinstitusjoner i Oslo-området. Noen blir borte en dag, andre i ukevis og månedsvis. - Hvis vi sammenligner med masseredningsaksjonene som settes i gang når andre mennesker blir borte, så er dette helt forkastelig, sier leder i Oslo barnevernssamband, Lindis Evja til Aftenposten.

Og ansvarsfraskrivelsesbyråden - Sylvi Listhaug - er også på dette saksområdet overrasket. I følge Aften 29. mai  "reagerer hun kraftig på at leteapparatet svikter, og vil nå ha en gjennomgang av alle rutiner". Akkurat som hun tidligere har sagt om eldreomsorgen, og andre saksfelt. Det kan være grunn til å minne om at hun skal være ansvarlig byråd, og ha kunnskap og oversikt over de saksfelt hun bestyrer.

I bystyrets helse- og sosialkomite ligger det nå følgende forslag fra SVs Marianne Borgen til behandling: "Byrådet bes gjeninnføre et eget innhenterteam i Barne- og familieetaten for å sikre at det letes etter ungdom som rømmer fra Oslos barnevernsinstitusjoner."

Les mer
Les byrådens notat til bystyrets helse- og sosialkomite (pdf)

Omsorgssvikt eller overgrep: 268 millioner i vederlag til barnevernsbarn

Omsorgssvikt eller  overgrep: 268 millioner i vederlag til barnevernsbarnVed utgangen av fjoråret hadde Oslo kommune så langt tilkjent vederlag for 268 millioner kroner  til 390 "personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem mens de var under plassering av Oslo kommunes barnevern". Dette er et verdig oppgjør for en ødelagt barndom, selv om sånt naturligvis aldri reelt sett kan kompenseres med penger.

Samtidig er det slik at 104 personer har fått avslag. Utfordringen er om 1) søker er plassert av Oslo kommunes barneverntjeneste, jf. bystyresak 148/2006 og 73/2007, og 2) om søker kan anses å ha klargjort å ha blitt utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under plasseringen. Det er grunn til å tro at Vederlagsutvalget følger de rammer bystyret har ment for ordningen, men jeg har allikevel i dag sendt fram et spørsmål til byrådet og bedt om "byrådens kommentar på hvordan Vederlagsutvalget fortolker og praktiserer vedtektene, og da særskilt om byrådet mener at utvalget praktiserer en innsnevret fortolkning av vedtektene."

Les verderlagsutvalgets årsberetning

Bruker barnehagebarn som press

Bruker barnehagebarn som press Barnehageeier John Andrew Tollefsen bruker 134 barn som press for å få utbetalt kommunalt driftstilskudd. – Vi ønsker oss en ny eier, sier en representant for foreldrene. Saken er brakt opp på det politiske planet. SVs representant i Oslo bystyre, Ivar Johansen, stilte i begynnelsen av april spørsmål til byråd Torger Ødegaard, skriver Fri Fagbevegelse.

Les mer

Barnevernet svikter barna som trenger det mest

Barnevernet svikter barna som trenger det mest Barnevernet yter i dag mange av de samme hjelpetiltakene som sosialtjenesten, og har dermed ikke kapasitet til å hjelpe de barna som trenger det mest, viser ny juridisk forskning. - En del barnefamilier opplever at det er enklere å få tiltak fra barneverntjenesten, enn fra sosialtjenesten. Dermed skjer det en gradvis forskyvning av ansvar fra sosialtjenesten over på barneverntjenesten, sier Elisabeth Gording Stang.

Les mer

Få barnevernsbarn klarer seg

- Det går ikke så veldig bra for svært mange av barnevernsbarna, sier forskerne Sten-Erik Clausen og Lars B. Kristofersen i Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Bare tre av ti barnevernsbarn klarer seg bra som voksne. Fem prosent av alle under 37 år i Norge i 2005, nesten 121 000, har fått hjelp av barnevernet, viser ny undersøkelse.

Les mer

Utsatte barn lider for lenge: –Barnevernloven må endres

Barnevernloven må endres– Barnevernloven sikrer ikke utsatte barn hjelp tidlig nok. Nå må loven endres, mener dr. juris Elisabeth Gording Stang. Problemet er departementet, som mener at loven er god nok som den er. Barnevernet har etter dagens regler plikt til å hjelpe barnet, men bare hvis foreldrene samtykker. Barnevernet kan derfor ikke iverksette hjelpetiltak uten at foreldrene er enig i det, eller uten hjemmel til å pålegge tiltakene. For mange barn betyr dette at de må gå uten hjelp til forholdene blir så ille at de kan omplasseres med akuttvedtak. Disse barna burde hatt rett til hjelp på et langt tidligere tidspunkt, mener Gording Stang.

Les mer

Søndre Nordstrand: Fortsatt utrygghet for fritidsklubbene

Fortsatt utrygghet for fritidsklubbeneEt enstemmig bydelsutvalg (BU) på Søndre Nordstrand sa nei til bydelsdirektørens forslag om å kutte to millioner kroner i fritidssektoren. Det betyr at brukerne av bydelens fritidsklubber kan puste lettet ut, skriver Nordstrand Blad.

Dette er dessverre ikke riktig. Bydelsdirektøren har anket bydelsutvalgets vedtak inn for bystyret, og dermed må ungdom i Søndre Nordstrand bydel fortsatt være utrygg på om de har fritidsklubben sin til høsten. Men jeg skal gjøre mitt når vi får saken i bystyrets finanskomite.

Les mer i Nordstrand Blad

Negativt for hele barnehagesektoren

Negativt for hele barnehagesektorenDaglig leder Arild M. Olsen i Private Barnehagers Landsforbund mener kommunene må gripe inn overfør useriøse barnehageaktører, som barnehagegribben John Andrew Tollefsen. - Selv om dette er én av 3000 barnehageeiere, er det negativt for hele sektoren dersom barnehagepenger er blitt misbrukt. Barnehagepenger skal brukes til det de er tiltenkt, nemlig barn i barnehager, fastslår Olsen.  

Les mer

Hva skjer i barnevernet?

Situasjonen i barnevernetFAFO-forsker Arne Grønningsæter var tydelig da han overfor SV's bystyregruppe innledet, og gjorde opp status, for situasjonen i barnevernet:

Det skjer en utvikling av nye arbeidsmåter; mer fleksibilitet og tilpasning til den enkeltes behov
- Utfordring: Hvordan utvikle enhetlige standarder –og en opplevelse av rettferdighet –samtidig som det foregår raske endringer?

Brukerne er generelt fornøyd med tjenesten
- Utfordring: Det er alvorlige unntak fra dette og vi ser fortsatt noen få eksempler på overgrep

Til tross for store organisasjonsendringer, er det fortsatt utfordringer når det gjelder organiseringen av tjenesten
- Ikke minst når det gjelder relasjonen mellom de forskjellige forvaltningsnivåene

Det har vært en positiv utvikling av kompetansenivået og kompetanseutviklingen blant ansatt i barnevernet
- Men det er fortsatt behov for bedre kunnskapsbasis når det gjelder arbeidsmåter

Store ulikheter mellom kommunene og mellom bydelene
- Eksempel: Oppfølging og henleggelse av meldinger

Les presentasjonen som pdf

Kommunen må stoppe barnehagegribb

Dagbladet har 5. april et større oppslag om barnhageeier John Andrew Tollefsen.  Iflg avisen har han mottatt mer enn 30 millioner i støtte fra det offentlige for å drive 4 barnehager i Oslo i regi av et firma registrert i London. Kommunen skal aldri ha fått noe regnskap for virksomheten. Seks ganger er han gått konkurs. Nå er kona i gang med å hente ut offentlige støtte for de samme barnehager , som i år trolig vil beløpe seg til rundt 12 millioner kroner. Jeg har bedt byrådet om å gå inn i saken og redegjøre for bystyrets finanskomite.

Flere får hjelp av barnevernet, men ...

Antall barn som fikk hjelpetiltak fra Oslobarnevernet økte med 8 % i fjor, og antall henlagte saker gikk ned med 4 %. Barnevernet hjelper nå flere barn.

Men det er grunn til å spørre om noe av dette skyldes økningen i det såkalte 'velferdsbarnevernet'. Barnevernet er kanskje i ferd med å overta andre hjelpetjenesters ansvar for barnefamiliene. Folk søker økonomisk stønad, støttekontakt eller avlastning fra sosialtjenesten og får avslag der - og barneverntjenesten må betale. Spørsmålet er om ressursfordelingen i barnevernet er riktig, og om det er de mest utsatte barna som må lide? De som trenger massive og krevende tiltak over lang tid.

Les Fylkesmannens årsrapport for 2007 (pdf)