Barn og Unge

Politianmelder Fylkesmannen i Oslo og Akershus for brudd på barnevernsloven

Marianne Borgen og Ivar Johansen, bystyremedlemmer i Oslo for SV, har i dag politianmeldt Fylkesmannen for Oslo og Akershus for brudd på barnevernslovens krav om tilsyn med barneverninstitusjonene. Av fylkesmannens årsrapport framgår at fylkesmannen kun gjennomfører 56 % av de lovpålagte tilsynsbesøk.

Lovstridig ansettelsesstopp i barnevernet i bydel Søndre Nordstrand?

Bydelsdirektør i bydel Søndre Nordstrand har anket inn for bystyret et bydelsutvalgsvedtak som ikke aksepterer uforsvarlige kutt i forebyggende barne- og ungdomsarbeid i bydelen. Men parallelt har bydelsutvalget fått en statusrapport som viser at det er svært kritisk i bydelens barnevern. Barnevernet "befinner seg i en situasjon hvor de ansatte ikke lenger makter å få behandlet sakene på en skikkelig og forsvarlig måte", skriver bydelsdirektøren.

Advokat Knut Lindboe, en av landets fremste barnevernsjurister, har vurdert situasjonen i bydel Søndre Nordstrand og understreker at barnevernstjenesten har et rettslig krav på tilstrekkelig antall stillinger og bevilgninger. Ved å godta bydelens anke vil bystyret akseptere at bydelen bryter barnevernsloven, skriver SVs Ivar Johansen i en henvendelse til byrådet.

Les mer

Hva skjer med fritidsklubbene?

Fritidsklubbene i Norge har ikke noen beskyttelse i lovverket. Det finnes heller ingen statlige forskrifter eller kvalitative kriterier for drift. Fritidsklubb i dag er et høyst relativt begrep, både når det gjelder form og innhold. Det man i kommunene ikke er pålagt å drive, vil alltid måtte være gjenstand for debatt. Og siden klubbene mangler denne beskyttelsen, vil de ofte tape i kampen om oppmerksomheten når midlene skal fordeles. I den grad politikerne velger å satse på denne type virksomhet, er det den enkelte kommune selv som definerer ressursinnsatsen, skriver Henning Jacobsen, daglig leder i Ungdom & Fritid.

Les mer

Særs uklokt å nedlegge fritidsklubber, barnehager og eldresenter i Søndre Nordstrand

Byrådet foreslår store kutt i tjenestetilbudet i bydel Søndre Nordstrand ved nedleggelse av bl.a. 3 fritidsklubber for ungdom, 2 barnehager og et eldresenter. - Særs uklokt. Bydel Søndre Nordstrand har ikke et eneste forebyggende barne- og ungdomstiltak å miste, sier SVs Ivar Johansen. Det er grunn til å merke seg politiets sterke advarsler og påpekning av konsekvensene for miljøet. SV foreslår å gi bydelen en ekstrabevilgning på 10 millioner.

Les mer i Aftenposten

Betydelig ansvar for dem som nedlegger fritidsklubber i Benjamins nærmiljø

Ivar Johansen fremholdt i bystyrets møte at SV er trygg på at bydel Søndre Nordstrand helt uforskyldt er påført store ekstra kostnader. Derfor har vi sammen med Arbeiderpartiet foreslått å tilføre bydelen en ekstraordinær bevilgning på 10 millioner kroner. Samtidig presiserte han at bydelen gjennom omstilling og effektivisering kan få en bedre ressursutnyttelse, og at en slik omstilling er særs nødvendig. De folkevalgte som nå med åpne øyne – og mot politiets advarsler – svekker det forebyggende arbeid i det som var Benjamins nærmiljø har ikke troverdighet om de en gang til stiller opp på pressekonferanser og er sjokkerte når konsekvensen kan ende ut i tragiske hendelser. De politikere som stenger fritidsklubbene til hundrevis av Holmliaungdom har et betydelig ansvar for konsekvensene, understreket Ivar Johansen.

Les mer

Spillet om Linda

Nå kutter barnevernet i tilbudet. Det kan bli farlig dyrt.

At nå som alle ser hvor brutalt det lovpålagte hensynet «til barnets beste» lar seg skyve til side når bydelene i Oslo får beskjed om å spare penger, så kommer ikke Oslo kommune til å våge å si opp kontrakten med Lindas fosterfamilie likevel. De ansvarlige kan dekke seg bak taushetsplikten og nekte å «kommentere enkeltsaker» så mye de vil. I denne saken ser vi at det ikke er hensynet til taushetsbelagt, sensitiv informasjon om forholdene rundt Linda og fosterfamilien som teller. Det er barnevernets ledelse og bydelsdirektøren som gjemmer seg for å slippe å måtte forklare hvorfor de har vedtatt å si opp en ordning som er Lindas livsbetingelse, og som barnevernet med loven i hånd kan forlenge til jenta er 23 år, skriver bl.a. Sissel Bennche Osvold.

Les mer i Dagbladet

Annethvert barn sendes hjem uten oppfølging

Barnevernet i Oslo presses til å begå systematiske lovbrudd, mener tillitsvalgte og krever gransking. Tre ganger ble en 15 år gammel gutt i fjor sendt fra en akuttinstitusjon og hjem, til tross for at barnevernet skal ha visst at han ble utsatt for grov vold og trusler der. 15-åringens historie er bare en av flere historier om unge som sendes fra akuttinstitusjoner og rett tilbake til den situasjonen de kom fra.

Ulovlig konsulentbruk i barnevernet?

Barnevernets bruk av private konsulenter i forbndelse med saksbehandlingen i barnevernsaker er ulovlig. Det hevder Kirsten Sandberg, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo og ekspert på barnerett i et intervju med bladet Fontene. Hun nevner Oslo kommune, og nåværende Alna bydel som eksempel på ulovlig bruk. SV tar saken opp i bydelsutvalget i Alna bydel og i bystyrets helse- og sosialkomite.

Les mer

Kontantstøtten: Ungene bruker bleie til de er fem

Barnevernsansatte i Bergen roper varsku etter at de har sett fire- fem-åringer bruke bleie og mangle språk. Ressurssvake foreldre prioriterer kontantstøtten. Noen barn er blitt fire- fem år før de blir sett og fanget opp av barneverntjenesten. Da er de ekstremt understimulerte, sier Anne Karin Nesse, leder ved Årstad barneverntjenester. -  Vi ønsker at risikoutsatte familier får mulighet til å få barnehageplass og samtidig beholde kontantstøtten. Ressurssvake foreldre mottar heller kontantstøtte enn å sende barna sine i barnehagen. Der kunne grov omsorgssvikt bli oppdaget i tide.

Les mer i Dagbladet