Barn og Unge

Kirkens Bymisjon: Barnevern uten styring

I omtrent ett år har stykkpriskonseptet preget Oslos barnevern. Stykkprisfinansieringen innebærer at kommunen ikke lenger har driftsavtaler med barnevernsinstitusjoner og familiesentre. Alle økonomiske midler er lagt til bydelene som skal bruke midlene på den måten de mener er best for egen bydel. Det er ingen midler igjen på sentralt hold til finansiering av byomfattende tiltak. 

Barnevernet unnlater å hjelpe

694 ganger i fjor fikk barnevernvakten meldinger om familievold - det er langt over en dobling i løpet av fire år.- Det at barn over flere år opplever grov vold i hjemmet samtidig som hjelpeapparatet er inne, betyr at mange må få bedre hjelp enn de får i dag, påpeker leder Espen Lilleberg.


Politiavdelingssjef Finn Abrahamsen er ikke overrasket over tallene. Han har sett den samme økningen gjennom sitt arbeid. - Vi opplever ofte at barnevernet unnlater å gjøre noe med barna i familievoldssaker, til tross for at de kjenner familiens problemer. Vi har sett barn som blir sendt tilbake til foreldrene etter seksuelt misbruk. Vi har også opplevd at det har endt i drapssaker. Abrahamsen mener barnevernet må legge frem omfattende bevis for at det er bra for barna å bo så lenge hjemme som mulig, slik målsetningen er i dag. - Hvem er det egentlig barnevernet verner? Jeg mener barnas interesser ikke blir tatt hensyn til - da ville man sørget for at barna kom seg i trygghet, sier Abrahamsen til Aftenposten.

Les mer i Aftenposten

KS ønsker å fjerne kvalitetskrav til barnehagene

KS ønsker å fjerne sentrale krav til kompetanse, bemanning og areal i barnehagene. Det kommer frem i forbundets høringsuttalelse om utkastet til ny barnehagelov. - SVs representanter inntok et annet standpunkt, og utgjorde et mindretall i sentralstyret, sier SVs Ivar Johansen, sentralstyremedlem i KS. Men det er SV og sentralstyrets mindretall som er i samsvar med det klart rådende syn blant norske kommuner. 90 % av landets kommuner ønsker det skal være krav til pedagogisk utdanning i barnehagene.

Les mer fra KS sin behandling
Les på NRK om kommunenes syn

Slår alarm om unge i Oslo

Politiets nye innsats for å fange opp barn og unge i faresonen i Oslos gater har avdekket grelle forhold. Ikke minst bekymrer politiet seg for unge jenter som ser ut til å havne mellom alle stoler. Felles for disse jentene er at de sliter med rus og psykiske problemer. Gang på gang rømmer de fra barnevern-institusjonen de bor på, og oppsøker det tyngste rus- og prostitusjonsmiljøet i Oslo sentrum. De blir meldt savnet, og politiet plukker dem opp, igjen og igjen.

Barnevernsloven brytes

- Barnevernslovens § 4- 2 forutsetter at barneverntjenesten snarest, og senest innen en uke, gjennomgår innkomne meldinger og vurderer om meldingen skal følges opp med undersøkelser. I Oslo ble dette 2. halvår 2004 brutt i 51 saker

- Barnevernslovens § 4-3 forutsetter at dersom det etter en slik gjennomgang er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet innen 3 måneder, og i noen særskilte tilfeller innen 6 måneder. I Oslo ble dette 2. halvår 2004 brutt i 78 saker

- Barnevernsloven § 4- 22 forutsetter at det oppnevnes tilsynsfører for barn i fosterhjem. Ved årsskiftet var det 69 fosterhjemsbarn som ikke hadde fått oppnevnt tilsynsfører

Hva skjer når Oslo-barnevernet blir markedsorientert?

Hva skjer når barnevernet blir markedsorientert? Hva skjer når barnevernet blir butikk? spurte Marianne Borgen da hun innledet ved stiftelsen av Barnevernssambandets Osloavdeling. Antall ansatte i bydelsbarnevernet har gått ned. Antall henleggelser har i flere bydeler gått opp. Antall hjelpetiltak i bydelene har gått ned. En anstrengt bydelsøkonomi fører til at en rekke forebyggende tiltak rammes.

Les hennes innledning (PowerPoint)

FAFO-rapport om ungdom, fritid og deltakelse i Oslo

FAFO har på oppdrag fra Barne- og ungdomsrådet i Oslo skrevet rapporten "Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo". Rapporten viser blant annet at ungdom med minoritetsbakgrunn deltar mindre i frivillige organisasjoner enn etnisk norsk ungdom. Spesielt lav er deltakelsen blant jenter med pakistansk bakgrunn.

Last ned rapporten her (pdf-dokument)

Kunnskaper i den flerkulturelle skolen

Det er ikke minoritetsbakgrunn som i seg selv skaper ulikhet mellom barn, men i hvilken grad minoritetsbarn er aktivt med i vennenettverk og fritidsaktiviteter. I boka "Mangfoldig barndom" skildrer Hilde Lidén hverdagskunnskap og hierarki blant skolebarn. Hun mener at den norske skolen må åpne opp for og anerkjenne ulike typer kunnskap.

Les mer

Barnevernet skjuler omsorgssvikt i Oslo

Barnevernansatte i Oslo sier de bruker fiktive, faglige begrunnelser for å henlegge bekymringsmeldinger om barn i nød. Den egentlige årsaken er trange budsjetter. "Er dette en sak vi kan henlegge?" er det første mange barnevernansatte i Oslo tenker når bekymringsmeldinger om barn i familier med rusmisbruk og omsorgssvikt tikker inn til barneverntjenestene i 15 bydeler. Listen er lagt veldig høyt for hvilke saker (les: barn) som vinner kampen om videre undersøkelse og tiltak. Frustrerte ansatte opplever budsjettene så magre at de føler seg presset til å tenke økonomi først. Dermed får ikke barn i nød hjelp, tilstrekkelig hjelp eller tidlig nok hjelp, skriver Aftenposten.

Les mer i Aftenposten

FAFO-rapport om finansieringsordningen i Oslo-barnevernet

Forskningsstiftelsen FAFO har på oppdrag fra Oslo kommune evaluert den nye finansieringsordningen for institusjonstiltak i barnevernet. Oppdraget var å belyse eventuelle effekter av endringen i finansieringsordning på bruken av institusjonstiltak og bruk av alternative familie- og nærmiljøbaserte tiltak i bydelene.

Les rapporten

Bystyret stopper barnevernskutt: Stanser nedleggelser, krever endring av finansieringsordninger

På initiativ fra SV vedtok bystyret en kraftig korrigering av den kurs bydelsbyråd Margaret Eckbo har stått for når det gjelder Oslo-barnevernet det siste året. Dermed tok bystyret på alvor de mange varsler fra fagfolk om at Oslo trenger et bedre barnevern. Bystyret stopper nedleggelsen av Bernhard L. Mathisen barne- og ungdomshjem og ga beskjed om at det ikke aksepteres nedbygging av barnevernets akutt- og langtidsplasser, mødrehjemmene må få forutsigbare driftsrammer og det kreves omlegging av betalingsordningen for institusjonsbarnevernet.

Les vedtakene