Brukervalg og valgfrihet

Høyresidas anbudsregime overkjører innbyggernes valgfrihet

Høyresidas anbudsregime overkjører innbyggernes valgfrihet

Ideologiske kjepphester viktigere enn innbyggernes aktive valg.

Byrådet legger om få dager fram en sak til bystyret under overskriften «En moderne kommune.» En av de formulerte mål sies der å være: «Kvalitet på tjenestene som ytes skal bli bedre gjennom økt brukermedvirkning og nye løsninger.»

Men dette blir rent munnhell, når byrådet i samme sak understreker at de vil videreføre anbuds- og konkurranseutsettingen. Anbudsutsetting er klart i motstrid til en politikk hvor man vektlegger brukermedvirkning, valgfrihet og eventuelt økt direktemakt til den enkelte innbygger.

Konkurranseutsetting er politikernes og administrasjonens valgfrihet. Den påtvinges brukerne av kommunens tjenester, og den overkjører brukernes eget valg. For å ta et aktuelt eksempel: Beboerne på Grefsenlia, et botilbud for personer med psykiske lidelser, og som trenger bolig med tett faglig oppfølging. De foretok et aktivt brukervalg da de flyttet inn på Grefsenlia, og de fleste har bodd der i ny år. De har fått et godt bomiljø og en god faglig oppfølging .

Men med et pennestrøk avbrytes alt. De må forlate sine hjem i løpet av 3 måneder, for «noen» politikere i Rådhuset fant ut at de vil sette boligtilbudene til 120 personer ut på anbud. Grefsenlia tapte i konkurransen, og beboerne må ut.

Ingen spurte beboerne, så «brukermedvirkningen» var totalt fraværende. Og valgfriheten? Byrådets og bystyreflertallets valgfrihet var viktigere enn valgfriheten til psykisk syke mennesker, mennesker som framfor noen har behov for forutsigbarhet og langsiktighet i bo- og omsorgstilbudet. De hadde aktivt valgt Grefsenlia, men bystyreflertallet respekterer ikke deres valg.

Oslos hjemmetjenester: Attendo bryter loven

Oslo hjemmetjenester: Attendo bryter loven

Arbeidstid, mangel på pauser og arbeidspress truer kvaliteten og sikkerheten for brukerne av hjemmetjenestene.

Doble vakter, arbeidsdager på 10 timer eller mer uten pauser, og ulovlig overtid. Slik opplever hjemmehjelper Laura Bakke Lillegård (23) arbeidsdagene i det private Attendo Hjemmetjeneste.

Ikke bare Lillegård, men flere av de ansatte er sterkt kritiske til forholdene ved Attendos hjemmetjeneste i Oslo. Elisabeth Skjellegård, Pille Viirsalu og Cathrine Hoaas er blant dem som nå tar bladet fra munnen. De kan berette om:

* Arbeidsdager på opptil 14 timer.

* Sjelden tid til pauser.

* Ekstremt arbeidspress.

* Ufaglærte som blir satt til å gjøre sykepleieroppgaver.

Avsløringen fra tidsskriftet Fri Fagbevegelse er alvorlig og jeg bringer saken inn for bystyret. Vi kan selvsagt ikke ha det sånn. Jeg har stilt disse to spørsmål til byrådet:

1. Jeg ber om at bystyrets finanskomite får oversendt kopi av rapportene fra kommunens oppfølging av leverandøren.

2. Jeg ber om at finanskomiteen får opplyst om kommunen har gitt pålegg til Attendo på de lovstridige forhold som beskrives i artikkelen. De bes om kopi av de skriftlige pålegg som evt er gitt.

Frihetens pris

Frihetens pris

"Hvorfor knyttes frihetsbegrepet til høyresida når det er vår politikk som gir økt frihet til vanlige folk? Det er jo fellesskapsløsninger som gir vanlige folk frihet til å leve ut sine drømmer, mens høyresidens politikk for å fjerne styring og regulering bare gir frihet til noen få.

Jeg synes venstresiden er best når vi kombinerer en klassisk sosialistisk politikk for rettferdig fordeling av makt og ressurser, med et frihetlig verdisyn. I det ligger erkjennelsen av at bare fellesskapet kan sikre frihet for alle, men også at staten kan true friheten. At frihet for de mange er umulig uten politikk og regulering, men også at velment kontroll og velmente påbud hele tiden må veies mot enkeltmenneskets frihet og ansvar. Først når vi klarer å balansere disse hensynene på en prinsipiell og tydelig måte kan venstresiden vinne tilbake frihetsbegrepet," 

skriver Audun Lybakken i denne kronikken i dagens Klassekampen.

Sykehjems-Oslo: Igjen reduseres valgfriheten

Sykehjems-Oslo: Igjen reduseres valgfriheten

Igjen reduserer det borgerlige Oslo-byrådet, med Kr.F-byråd Aud Kvalbein i spissen, valgfriheten for byens eldre. I teorien preiker de om at valgfrihet er viktig, mens de reelt sett steg for steg begrenser valgfriheten.

Innbyggerne i Grorud bydel som trenger sykehjemsplass, og - av hensyn til familie og pårørende fortsatt vil bli boende i bydelen - har i framtida trolig kun et valg: de eldre tvinges til å velge et privat-drevet sykehjem. Politikernes ideologiske valg har vært viktigere enn de eldres valgfrihet. Til nå har man hatt god differensiering: Ammerud sykehjem (driftet av Kirkens Bymisjon), Romsås sykehjem (kommunalt drevet) Rødtvet Sykehjem (kommunalt drevet) og det kommersielle Ammerudlunden sykehjem, driftet av Unicare Omsorg.

Så har Kr.F-byråden sørget for privat, kommersiell, drifter for Rødtvet sykehjem fra 1. september i år, og nå ligger det an til at Kr.F-byråden bestemmer at private, kommersielle, driftere også skal overta driften av Romsås sykehjem gjennom en anbudsrunde. De eldre i bydel Grorud får dermed begrenset sin valgfrihet, og tvinges til å flytte ut av bydelen dersom de ønsker et kommunalt alternativ. Kommersialisering, anbud og privatisering har fått et betydelig høyere tempo etter at Kr.F og Venstre kom inn i Byrådet.

Paulus Sykehjem: Valgfriheten til de eldre overkjøres, igjen

Paulus Sykehjem: Valgfriheten til de eldre overkjøres, igjen

Valgfrihet. Vi hører det så ofte. I alle fall i de vakre festtaler. I det sittende byråds (bestående av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti) byrådserklæring heter det f.eks: "Byrådet vil legge vekt på å øke medbestemmelsen og øke valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester."

Men når Byrådet sist uke - igjen - la Paulus Sykehjem ut på anbud var dette ikke som et resultat av at de eldre på sykehjemmet (eller deres pårørende) hadde bedt om det.

Det var heller ikke en konsekvens av ønsket om å "øke valgfriheten". For her er det slik at Kr.F-byråd Aud Kvalbein - igjen - bestemmer over hodet på beboerne: Av ideologiske grunner overprøver hun den valgfrihet sykehjemmets 92 beboere har benyttet. Nå skal sykehjemmet og dets beboere igjen ut på anbudstorget, etter at Attendo Care har driftet sykehjemmet i noen år. 5 års ro og stabilitet får holde, i følge Byrådet. Nå overkjører Byrådet igjen de beboerne som aktivt valgte Attendos sykehjem. I løpet av 12 år vil sykehjemmet trolig ha hatt 4 forskjellige driftere, med forskjellig driftsfilosofi og driftsprofil.

Dette er respektløst overfor sykehjemmets beboere, som framfør alt ønsker ro og forutsigbarhet de få årene de har igjen av et langt liv.

Frihet til å velge bolig, også for utviklingshemmede

"Nå er det på tide at også utviklingshemmede og andre med lignende bistandsbehov får rett til et varig hjem. Det må være slik at også personer med behov for bistand i hjemmet får mulighet til å bestemme selv hvor de ønsker å bo. FO mener anbuds- og konkurranseutsetting av både bolig og tjenestene til brukerne aldri må forekomme," sier Fellesorganisasjonen i Oslo i en uttalelse. Dette er et klokt og riktig perspektiv,

Les hele uttalelsen nedenfor.

Valgfrihet for eldre? Nei, Byrådet bestemmer

Valgfrihet for eldre? Nei, Byrådet bestemmerDu har hørt det så mange ganger. De vakre frasene: Valgfrihet. Brukermedvirkning.

Tirsdag besluttet Byrådet (bestående av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti): "Drift av sykehjemmene Manglerudhjemmet og Urianienborghjemmet anskaffes i konkurranse." Eller som jeg ville sagt det i et mer folkelig språk: Bestemor skal igjen ut på anbud.

I dette Byrådets byrådserklæring, under overskriften "Valgfrihet og verdighet" heter det så vakkert: "Byrådet vil legge vekt på å øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester."

Les igjennom saksdokumentene som var grunnlaget for beslutningen om å sette de to sykehjemmene ut på anbud. Se om du finner noe om hva beboerne på de to sykehjemmene mener om å bli satt ut på anbud. Du finner ikke et eneste ord. De eldre ble ikke spurt.

Når Stian Berger Røsland, Ola Elvestuen, Bård Folke Fredriksen, Kristin Vinje og Aud Kvalbein benket seg rundt Byrådets møterom i Rådhusets østre tårn tirsdag var den reelle beslutning slik: Vi setter de eldres valgfrihet og medbestemmelse til side, for vår valgfrihet og rett til å gjennomføre våre ideologiske kjepphester er viktigere enn hva de berørte selv måtte mene.

Les saksdokumentene

Brukervalgsfirma: Grove brudd på arbeidsmiljøloven

Brukervalgsfirma: Grove brudd på arbeidsmiljølovenUnderbetaling, usaklige oppsigelser og ulovlige kontrakter. Det var ifølge de ansatte hverdagen hos CityMaid, Oslo kommunes største leverandør i hjemmetjenestens brukervalgordning. Jeg ba Byrådet overfor bystyrets finanskomite besvare følgende spørsmål: "Har Oslo kommune gjennom reelle kontroller av kontrakter og arbeidsbetingelser forsikret seg om at firmaet følger den avtale som er gjort med Oslo kommune, og ellers opptrer i henhold til arbeidsmiljølov og øvrige lover og avtaler som firmaet er forpliktet av?"

Byrådets ga forsikring om at her var alt i sin skjønneste orden: "Helse- og velferdsetaten gjennomfører kontraktsoppfølging av alle leverandørene i kommunens brukervalgsordning. Kontroll av ansattes lønns- og arbeidsvilkår inngår i kontraktsoppfølgingen. Det er ut fra den måten kontrollene av ansattes lønns- og arbeidsvilkår har vært gjennomført på ikke avdekket sosial dumping hos leverandøren CityMaid AS."

Men så har Arbeidstilsynet igjen vært på besøk. De gir en knusende rapport om arbeidsmiljølovbrudd (datert 25. april 2012) og varsel om hele 11 pålegg, f.eks.: Det betales ikke lønn ut fra reell arbeidstid, men ut fra tiden som er satt på oppdraget. Det er ikke samsvar mellom arbeidskontrakt  og faktisk arbeidstid. Kjøretid blir korrigert dersom det avvikes fra estimert kjøretid som satt til tolv minutter. Jeg må derfor igjen be Byrådet besvare følgende spørsmål overfor bystyrets finanskomite:

"Har Oslo kommune gjennom reelle kontroller av kontrakter og arbeidsbetingelser forsikret seg om at firmaet følger den avtale som er gjort med Oslo kommune, og ellers opptrer i henhold til arbeidsmiljølov og øvrige lover og avtaler som firmaet er forpliktet av?"

Les Arbeidstilsynets pålegg
Les Byrådets svar på mitt spørsmål

Dagsentere for psykisk utviklingshemmede: Brukerne nektes valgmulighet

Dagsentere for psykisk utviklingshemmede: Brukerne nektes valgmulighetJeg har brukt litt tid på å dokumentere at to mantraer fra den politiske høyreside er uforenlige: Anbuds- og konkurransepolitikken på den ene siden, og mantraet om såkalt  fritt brukervalg på den andre. Etter hvert går det inn, som da daværende bystyrerepresentanter Carl Christian Blich (Høyre) og Henning Holstad (Fr.P)  foreslo vedrørende dagsenterene for psykisk utviklingshemmede:

- Det innføres fritt brukervalg på dette området, dvs den enkelte og dennes pårende kan fritt velge institusjon.

- Enkeltpersoner skal i fremtiden ikke konkurranseutsettes, og dette vil naturlig utgå som en konsekvens av fritt  hrukervalg.

Men så blir bystyrerepresentantene slått tilbake gjennom et notat fra Høyres sosialbyråd Anniken Hauglie: Konkurranselovgivningen gir ikke mulighet til å gi brukerne fritt brukervalg. Dessuten er det slik at "En annen side av markedssituasjonen er at brukervalget ikke blir reelt, fordi antall plasser er begrenset. Det vil innebære at mange som får vedtak om plass på dagsenter ikke får oppfylt sitt valg fordi det ikke er ledig plass."

For meg vil brukernes rett til innflytelse være det som står helt i sentrum. Faktum er at i dag oppfyller ikke Oslo kommune sosialtjenestelovens § 8-4: "Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med klienten. Det skal legges stor vekt på hva klienten mener." Og dette er konkretisert slik: "Bestemmelsen innebærer at når det gjelder sosiale tjenester bør det konfereres med klienten før det fastsettes hva tjenesten skal gå ut på, når den skal utføres og hvem som skal utføre oppgaven."

Punktum kan ikke settes med Byrådets redegjørelse.

Les Byrådets notat

Citymaid: Påstand om underbetaling, usaklige oppsigelser og ulovlige kontrakter

Citymaid: Påstand om underbetaling, usaklige oppsigelser og ulovlige kontrakterUnderbetaling, usaklige oppsigelser og ulovlige kontrakter. Det er ifølge de ansatte hverdagen hos Citymaid. Advokaten deres mener de behandles ulovlig, og varsler millionkrav.

Ansatte hevder at de ikke får betalt for hele arbeidstiden. - I dag var jeg på jobb fra åtte til halv fire. Likevel får jeg bare betalt for fire timer, sier Karulis Katilius (24) til Dagens Næringsliv, som får påstanden bekreftet av lønnsslipper. De ansatte har heller ikke tillegg i lønnen for overtidsarbeid, og mange har vært ansatt på midlertidige kontrakter i fire-fem år, ifølge advokat Opøien.

Dette er et firma som vant anbud i Oslo kommune, og som leverer hjemmetjenester i bydelene. Oppegård kommune foretok kontrollbesøk hos firmaet for en stund, og det ble avdekket betydelig avvik i forhold til kommunens kontrakt. Avtalen ble avviklet. Oslo kommune, gjennom Helse- og velferdsetaten, gjennomførte et tilsvarende ikke-varslet kontrollbesøk hos Citymaid i januar i år og fant små avvik.

Kan vi være trygg på at Oslo kommune ikke her bruker et firma som driver med sosial dumping? Jeg ber Byrådet avklare dette overfor bystyrets finanskomite.


På anbud i valgfrihetens navn

På anbud i valgfrihetens navnForeldrene Bente Berg og Emil Fjellingsdal på Ullern har en sønn som har store fysiske funksjonsnedsettelser, men er mentalt relativt godt fungerende. Han har nå avsluttet videregående skole, og foreldrene har sett etter et meningsfylt dagtilbud for ham. Men så møter de virkeligheten, som de beskriver slik:

Politikerne snakker høyt om brukermedvirkning og valgfrihet for den enkelte. I praksis har vår sønn ikke noe valg. Det viste seg at vår sønn ikke kan velge hvilket av de fem dagsentrene han synes passer best. Det er heller omvendt. Dagsenteret skal velge om de er interessert i å gi en pris på et tilbud til ham. Deretter avgjør bydelen hvor han skal, ut fra 50 prosent pris og 50 prosent kvalitet.