Brukervalg og valgfrihet

Byrådet utsetter brukervalg

Byrådet utsetter brukervalg"Det er besluttet å gjennomføre mange prosjekter på området hjemmebaserte tjenester i 2008. Det er imidlertid uhensiktsmessig å gjennomføre alle samtidig. Når det gjelder utvidelse av brukervalgordningen innen hjemmesykepleie, ser jeg det som mest aktuelt å sette dette i verk høsten 2009, etter at pilotprosjektet i Bydel Vestre Aker er sluttevaluert og den bebudede gjennomgangen av bydelenes hjemmetjeneste er foretatt", skriver byråd Sylvi Listhaug i et notat som er sendt fram til bystyrets helse- og sosialkomite. Det er klokt med utsettelse, for brukervalg er et helt galt fokus i forhold til de store utforfordringer eldreomsorgen i Oslo står overfor.


Byrådens notat:

"Komiteen har tidligere fått oversendt evalueringsrapporten fra midtveis-evalueringen av prøveprosjektet med brukervalg i hjemmesykepleien i Bydel Vestre Aker.

Midtveisevalueringen har tatt for seg hvordan innføringen av ordningen ble gjennomført, og foreløpige erfaringer med utprøving av ordningen. Hovedinntrykket i evalueringen er at bydelen i hovedsak har gjennomført innføringen avbrukervalgsordningen for hjemmesykepleie på en god og strukturert måte. Det pekes på noen forhold som bør vektlegges særskilt ved en eventuell innføring i andre bydeler. De er som følger:

• Stort behov for målrettet og konkret informasjon om konsekvensene av brukervalgordningen for de ulike ansattgruppenes arbeidssituasjon
• Viktig å foreta en vurdering av den interne organiseringen i bydelen, for eksempel skille hjemmesykepleie og praktisk bistand i to enheter hos kommunal leverandør, internorganisering hos bestiller osv.
• Viktig å etablere gode interne rutiner innad hos bestiller og mellom bestiller og leverandørene
• Viktig å sørge for å gi tilstrekkelig opplæring i Gerica før oppstart
• Viktig å etablere et godt tillitsforhold til alle leverandørene gjennom innføringsfasen og samtidig ha tydelighet på rammene for de private leverandørene

Når det gjelder utprøvingsfasen, sies det i rapporten at bydelen har gjennomført første del av utprøvingsfasen på en god måte. Det synes ikke å være behov for eller riktig å gjøre størreprinsipielle endringer i brukervalgsordningen på dette stadiet, men bydelen bes vurdere å gjøre noen praktiske vurderinger, som:

• Systemet for samordning av tjenester for brukere med sammensatte behov er tilfredsstillende, men den praktiske gjennomføringen bør bedres
• Dialogen og samhandlingen mellom bestillerkontoret og leverandørene bør styrkes
• Kontroll av kvaliteten i tjenesten bør styrkes • Kvaliteten på Gerica-rapporteringen fra leverandørene må bli bedre• Rutiner og praksis for kommunikasjonen mellom bestiller og leverandør i Gerica-systemet bør bli tydeligere, og følges opp bedre av begge parter

Utfordringer i 2008

Hjemmetjenestene i Oslo står foran mange og store utfordringer i nærmeste fremtid. Her er en gjennomgang av de viktigste oppgavene:

1. Gjennomgang av hjemmetjenestene

Det er i budsjett 2008 varslet at byrådet vil gjennomgå hjemmetjenestene i bydelene for å vurdereorganisering, fleksibilitet og brukerinnflytelse. Denne gjennomgangen vil ta for seg de ulike tjenestene som inngår i hjemmetjenestene, som praktisk bistand, hjemmesykepleie, innsatsteam,ergo-/fysioterapitjenesten og altmuligmannstjenesten.

Bydel Alna er i gang med en gjennomgang av sine hjemmetjenester. Her har en tatt for segfølgende områder:

A. Organisering av tjenestenB. Kostnadseffektivitet
C. Kvalitet

Dette vil jeg ha som utgangspunkt for gjennomgangen som skal foretas i alle bydeler.

2. Forsøk med Kompass (kompetansebasert bemanningsplan) i 1 – 2 bydeler.

Ordningen med Kompass (Kompetansebasert bemanningsplan) skal i løpet av året prøves ut i en til to bydeler, i tråd med byrådets budsjettforslag 2008, der det står at “Byrådet er opptatt av at tjenestene i større grad tilrettelegges slik at personalets kompetanse eller den tiden som er avsatt tilbrukeren, kan møte vedkommendes behov på en best mulig måte. Byrådet ønsker å prøve ut PAS etter en modell fra Stokke kommune. PAS er en ordning med pasientansvarlig sykepleier som skal være brukerens kontakt og sikre faglig forsvarlighet, kontinuitet og koordinering av tjenester (kompetansebasert bemanningsplan).”

3. Ny organisering av hjelpemiddelformidlingen i Oslo og Akershus

Det er nedsatt et samarbeidsprosjekt mellom NAV og Oslo kommune for å arbeide frem en nyorganisering av hjelpemiddelformidlingen. Kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson sitter i strategigruppen for prosjektet. Videre har kommunen to medarbeidere på deltid inn i prosjektet.Prosjektet er planlagt avsluttet høsten 2008. Dette er et arbeid som berører bydelenes hjemmetjeneste.

4. Innføring av brukervalgsordningen i hjemmesykepleien i alle bydeler

Byrådet ønsker å utvide brukervalgsordningen som er under utprøving i Bydel Vestre Aker til ågjelde alle bydeler. Jf. byrådssak 98/2007.

Den gjennomførte midtveisevalueringen sier at det gir større utfordringer å tilrettelegge og gjennomføre brukervalgsordningen for hjemmesykepleien enn for praktisk bistand.

Det skal gjennomføres en sluttevaluering av prosjektet i Bydel Vestre Aker der hovedfokus skal være på brukernes og de ansattes vurdering av om ordningen har bidratt til bedre kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

I tillegg skal det vurderes hvorvidt brukerne opplever at brukervalgsordningen gir dem økt valgfrihet og større medvirkning, og hvilken effekt det har påkvaliteten at brukerne selv kan velge leverandør. Sluttevalueringen skal være ferdigstilt 31.05.2008.
Utvidelsen av brukervalgordningen i hjemmesykepleien ønsker jeg å gjøre i tråd med resultatene fra gjennomgangen av hjemmetjenestene og på bakgrunn av resultatene fra evalueringen.

I midtveisevalueringen av prosjektet fritt brukervalg i hjemmesykepleien i Bydel Vestre Aker er det kommet frem at de private leverandørene opplever at all risiko er lagt på leverandøren, ved at de starter opp uten noen garantier om hvilket omfang de kan påregne. Dette er også påpekt av enkelte leverandører av hjemmehjelpstjenester. Ved utvidelse av ordningen til å gjelde alle bydelene, må også denne problemstillingen vurderes.

Det er videre i midtveisevalueringen pekt på ytterligere forhold som bør vektlegges særskilt ved en eventuell innføring i andre bydeler. Dette gjelder informasjon om konsekvensene for de ulike ansattgruppenes arbeidssituasjon, vurdering av den interne organiseringen i bydelene, etablering av gode rutiner innad hos bestiller og mellom bestiller og leverandører og tilstrekkelig opplæring i  Gerica. Dessuten er det viktig å etablere gode tillitsforhold og ha tydelighet på rammene for de private leverandørene.

Kontraktene med de private leverandørene av praktisk bistand utløper 01.09.2009. Flere av leverandørene har uttrykt ønske om å kunne gi tilbud både på praktisk bistand og hjemmesykepleie. Det er også i tråd med at brukerne etterspør kontinuitet ved blant annet færrest mulig hjelpere samt kravet til effektivitet. Dette kan sannsynligvis imøtekommes ved å planlegge utvidelsen av brukervalg i hjemmesykepleien annet halvår 2008 og gjennomføre nødvendigkonkurranse første halvår 2009, og gjennom det legge til rette for at de leverandørene som ønsker det, kan gi tilbud på leveranse av begge tjenester. Slik kan brukervalg i hjemmesykepleien kunne gjennomføres fra 01.09.2009.

Jeg ser det som en utfordring å utvikle tjenester som dekker befolkningens akutte behov forbistand samtidig som stadig større krav til saksbehandling, inkludert klagebehandling, ivaretas. Videre er det ofte slik at når et vedtak fattes i en akutt fase, før situasjonen er avklaret, vil vedtaket relativt raskt, når situasjonen er avklaret, ikke samsvare med behovet. Jeg ønsker å se nærmere på hvordan dette kan avhjelpes ved en intern omorganisering av tjenestene.

Byrådens vurdering

Det er besluttet å gjennomføre mange prosjekter på området hjemmebaserte tjenester i 2008. Det er imidlertid uhensiktsmessig å gjennomføre alle samtidig. Når det gjelder utvidelse av brukervalgordningen innen hjemmesykepleie, ser jeg det som mest aktuelt å sette dette i verk høsten 2009, etter at pilotprosjektet i Bydel Vestre Aker er sluttevaluert og den bebudede gjennomgangen av bydelenes hjemmetjeneste er foretatt. I 2008 skal det også settes i gang et prosjekt som skal prøve ut ordningen med Kompass (kompetansebasert bemanningsplan) i en eller to bydeler, samt at det skal arbeides for å innføre håndholdte terminaler i hjemmetjenesten.

Ved utvidelse av brukervalgordningen i hjemmesykepleien fra og med høsten 2009, kan det legges til rette for at de leverandører som ønsker det, vil ha mulighet til å gi samlet tilbud på praktisk bistand og hjemmesykepleie. Det vil i tillegg være rikelig anledning til å justere ordningen i trådmed anbefalingene som er gitt i midtevalueringen og som vil bli gitt i sluttevalueringen.

Sylvi Listhaug
byråd

2. april 2007

Les min kommentar til brukervalgsordningen: Dagbladet-kronikk 22. jan. 2004

You have no rights to post comments