Brukervalg og valgfrihet

Anbudspraksis som sikrer kontinuitet og valgfrihet

Anbudspraksis som sikrer kontinuitet og valgfrihetI den utstrekning kommunen er tvunget til å anbudsutsette så må vi i alle fall få slutt på den uverdige handelen med enkeltpersoner hvor hjelpetrengende flyttes som om de var postpakker. Jeg har sendt fram følgende forslag til behandling i Oslo bystyre:

"Innen for rammen av de nasjonale lover og forskrifter skal kommunen ved anbud- og konkurranseutsetting legge til grunn at:

1. Den som er inne i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg skal ikke som en konsekvens av anbud måtte flytte, avbryte eller endre et pågående opplegg mot sin vilje.

2. Hjelpetrengende har samme rett som andre innbyggere til å etablere et langsiktig/varig privat hjem, og ingen skal som en konsekvens av anbud tvangsflyttes til annen bolig.

3. Ved anbud av pleie- og omsorgstjenester skal de som berøres, både beboere og pårørende, ha innflytelse på valg av leverandør og hvilken anbyder som kan levere den beste kvalitet."

Les mer under

Oslo Bystyre
v/ ordføreren                       
                                                                                                                            Oslo, 7. april 2010                                                                                                                
Privat forslag fra Ivar Johansen på vegne av SV:

Anbudspraksis som sikrer kontinuitet og valgfrihet

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”

På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:
 
Bakgrunn:

Oslo kommune skal følge nasjonale lover og regelverk for innkjøp og konkurranse. Det finnes imidlertid flere eksempler hvor kommunen praktiserer disse regelverk på en uheldig måte, som står i motstrid til behovet for stabile og trygge pleie- og omsorgstjenester. Dette kan gi store konsekvenser for de som berøres, og SV mener at en slik praksis er uakseptabel.

Eksempel 1:

bolig- og omsorgstilbud i bydel FrognerI fjor satte bydel Frogner ut på anbud bolig- og omsorgstilbudet til 5 sterkt funksjonshemmede. En av de pårørende skrev følgende til meg:

”Jeg har en sterkt funksjonshemmet bror som i sommer ble lagt ut på anbud av Bydel Frogner. Resultatet ble at leverandøren som leverte det rimeligste tilbudet vant konkurransen (!) og resultatet var at min bror ble igjen pålagt å bytte hjem (for 8. eller 9. gang på 8 år). Bydelen gikk bak pårørendes rygg og startet anbudsinnhenting uten noen form for brukermedvirkning.”

Bydelen sier at de som vant anbudet var best både på pris og kvalitet. 3 av beboerne er uenige i forvaltningens syn på kvalitet. De mener deres nåværende botilbud har best kvalitet, og nekter å tvangsflyttes.De fleste av oss andre ønsker en stabilt og relativt varig bosituasjon. Eksempelet her viser at samfunnets mest sårbare altså må risikere å bli flyttet rundt som pakker ved hver anbudsutsettelse.

Eksempel 2: Rusmiddeletaten

I løpet av våren skal Rusmiddeletaten igjen legge ut på anbud omkring 200 bo- og rehabiliteringsplasser for rusmiddelmisbrukere. Flere rusmiddelmisbrukere kan risikere å måtte flytte, til tross for at de etter års innsats er i ferd med å etablere rusfrihet, eller tilnærmet rusfrihet, nettopp fordi de har funnet et sted med passende driftskonseptet og et unikt personale.Som en konsekvens av anbudsregimet kan det hende de må bryte opp og flytte fordi en aktør i markedet har levert et anbud som tilsynelatende er billigere og bedre, med de alvorlige følger dette kan få for disses livssituasjon.

Eksempel 3: person med psykisk lidelse i bydel Søndre Nordstrand

Følgende anbud ligger p.t. ute på Doffin:

Oslo kommune v/ Søknadskontoret i bydel Søndre Nordstrand, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til konkurranse med forhandling i forbindelse med anskaffelse av: 

”Bolig med heldøgns bemanning for en yngre mann med psykisk lidelse.

Bydelen ønsker å prekvalifisere leverandører som kan levere et boligtilbud med heldøgns bemanning. Personalet må inneha kompetanse innen psykisk helse. Det er ønskelig at boligtilbudet ligger utenfor Oslo i Østlandsområdet med landlige omgivelser. Det kan gjerne være et botilbud hvor det bor flere personer. Det er viktig at de som bor der, er vurdert til å passe sammen.

Bruker er en mann i begynnelsen av 20-årene. Han er utskrivningsklar fra spesialisthelsetjenesten, er nå stabil og motivert for å flytte i egen bolig. Behandling skal ikke inngå i boligtilbudet.

Bruker har behov for bistand til å skape struktur og innhold i hverdagen. Det er en viktig målsetting at bruker skal ha en så normal tilværelse som mulig. ”

Som en følge av anbudsrunden tar det minst et halvt år ekstra før han kommer ut i egnet botilbud.SV vil fremheve hvordan konkurranse og anbud slik det praktiseres i dag i Oslo, kommer i motstrid til behovet for stabile og trygge pleie- og omsorgstjenester.

Forslag til vedtak:

Innen for rammen av de nasjonale lover og forskrifter skal kommunen ved anbud- og konkurranseutsetting legge til grunn at:

1. Den som er inne i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg skal ikke som en konsekvens av anbud måtte flytte, avbryte eller endre et pågående opplegg mot sin vilje.

2. Hjelpetrengende har samme rett som andre innbyggere til å etablere et langsiktig/varig privat hjem, og ingen skal som en konsekvens av anbud tvangsflyttes til annen bolig.

3. Ved anbud av pleie- og omsorgstjenester skal de som berøres, både beboere og pårørende, ha innflytelse på valg av leverandør og hvilken anbyder som kan levere den beste kvalitet.

Ivar Johansen, /s/

Sosialistisk Venstreparti