Brukervalg og valgfrihet

Frihet til å velge bolig, også for utviklingshemmede

Frihet til å velge bolig, også for utviklingshemmede

"Nå er det på tide at også utviklingshemmede og andre med lignende bistandsbehov får rett til et varig hjem. Det må være slik at også personer med behov for bistand i hjemmet får mulighet til å bestemme selv hvor de ønsker å bo. FO mener anbuds- og konkurranseutsetting av både bolig og tjenestene til brukerne aldri må forekomme," sier Fellesorganisasjonen i Oslo i en uttalelse. Dette er et klokt og riktig perspektiv,

Les hele uttalelsen nedenfor.

 

Bolig for alle.

Bolig for alle handler om mer enn et tak over hodet. Mange har utfordringer med å kunne bo selvstendig uten hjelp fra andre.

I kommunene ser man en økende tendens til at det bygges større boligenheter beregnet for blant annet personer med utviklingshemming. Mange bofellesskap ligger i områder som i stor grad er preget av omsorgsfunksjoner og institusjoner. Dette til tross for at politiske føringer gir dem rett til å leve og bo som andre. Ansvarsreformen la klare føringer for at boligenhetene ikke skulle overskride 3-5 leiligheter pr. enhet. I dag bygges det enheter for 10- 40 personer, hvor noen av disse får statlig støtte. Husbanken bør ikke støtte opp under bygging av institusjonslignende boligkomplekser.  FO er i mot bygging av såkalte boliggettoer som ligner svært mye på institusjonene vi hadde før ansvarsreformen. Store bofellesskap mener vi i større grad formidler ytre tegn på avvik enn små enheter. Vi mener kommunene må følge nasjonale føringer og normer i forhold til størrelse på boliger. FO Oslo tar klart avstand fra en utvikling der det stadig oftere bygges store boligkomplekser.

Utvikling av boligområder må fremme inkludering og selvbestemmelse. Man har sett flere tilfeller der personer med utviklingshemming, psykiske lidelser eller rusproblemer blir tilbudt bolig i store bokollektiver og i liten grad får innflytelse på egen bosituasjon. Vi mener at ingen skal være nødt til å dele leilighet eller bo i kollektiv med mennesker de ikke selv ønsker å bo sammen med.

For utviklingshemmede kan det ofte være riktig å leie bolig, samtidig som man også må få mulighet til å dra nytte av fordelene det kan gi å eie egen bolig. Vi ser en økende tendens til at tjenestene blir satt ut på anbud. Dette gjør at det er anbudsrunden og ikke faglig og sosiale vurderinger som bestemmer hvor man bosettes.

Nå er det på tide at også utviklingshemmede og andre med lignende bistandsbehov får rett til et varig hjem. Det må være slik at også personer med behov for bistand i hjemmet får mulighet til å bestemme selv hvor de ønsker å bo. FO mener anbuds- og konkurranseutsetting av både bolig og tjenestene til brukerne aldri må forekomme.

Følg Ivar Johansen på Twitter

Følg Ivar Johansen på Facebook

tilsendt temavise nyhetsbrev

Legg til kommentar