Brukervalg og valgfrihet

Oslos hjemmetjenester: Attendo bryter loven

Oslo hjemmetjenester: Attendo bryter loven

Arbeidstid, mangel på pauser og arbeidspress truer kvaliteten og sikkerheten for brukerne av hjemmetjenestene.

Doble vakter, arbeidsdager på 10 timer eller mer uten pauser, og ulovlig overtid. Slik opplever hjemmehjelper Laura Bakke Lillegård (23) arbeidsdagene i det private Attendo Hjemmetjeneste.

Ikke bare Lillegård, men flere av de ansatte er sterkt kritiske til forholdene ved Attendos hjemmetjeneste i Oslo. Elisabeth Skjellegård, Pille Viirsalu og Cathrine Hoaas er blant dem som nå tar bladet fra munnen. De kan berette om:

* Arbeidsdager på opptil 14 timer.

* Sjelden tid til pauser.

* Ekstremt arbeidspress.

* Ufaglærte som blir satt til å gjøre sykepleieroppgaver.

Avsløringen fra tidsskriftet Fri Fagbevegelse er alvorlig og jeg bringer saken inn for bystyret. Vi kan selvsagt ikke ha det sånn. Jeg har stilt disse to spørsmål til byrådet:

1. Jeg ber om at bystyrets finanskomite får oversendt kopi av rapportene fra kommunens oppfølging av leverandøren.

2. Jeg ber om at finanskomiteen får opplyst om kommunen har gitt pålegg til Attendo på de lovstridige forhold som beskrives i artikkelen. De bes om kopi av de skriftlige pålegg som evt er gitt.

Kommentarer   

#1 Observatør 17-04-2015 20:41
Politikerne og Sykehjemsetaten svikter de overordnede kontrollfunksjo ner.

Saken på Hovseterhjemmet , også med Attendo, er et annet eksempel på at politikerne og Sykehjemsetaten lukket øynene for de faktiske driftsforhold. Politikerne i BU Vestre Aker reagerte spontant ut i fra kun ryggmargrefleks ene. Denne gangen dessverre mot varslerne, - for å dekke over egen utilstrekkeligh et i form av bl a manglende kontroll og oversikt.

Resultatet ble til tross for dette at leder og to avdelingsledere ble oppsagt av Attendo, og ny ledelse innsatt etter saken på Hovseterhjemmet .
+1 #2 Bjørn Bjøro 18-04-2015 06:39
Ivars spørsmål til byrådet er betimelig.

Jeg registrerer at det er betydelig avvik mellom hva Fagforbundet og de siterte arbeidstakerne sier og Attendos forklaring.

Det er derfor viktig at Oslo kommune som kjøper av tjenestene til sine innbyggere sørger for at alle de faktiske forhold i saken blir klarlagt og dokumentert. Dersom byråden ikke allerede har sikret fullgod dokumentasjon og framlegger denne nokså umiddelbart for Finanskomiteen, bør Kontrollutvalge t gi Kommunerevisjon en i oppdrag å foreta en gransking. Kommunerevisjon en har god kompetanse og kan gjøre dette nokså raskt og med stor effektivitet.
#3 Haakon Løtveit 18-04-2015 21:00
Men det er det billigste alternativet! Hvordan skal de ellers kunne gjøre tjenestene billigere enn det offentlige, med de samme lønningene + en ledelse + profitt?

Eller. Vent litt. Kanskje det er et bedre spørsmål...

You have no rights to post comments