Brukervalg og valgfrihet

Funksjonshemmede: Flytter makt fra forvaltningen til den hjelpetrengende selv

Funksjonshemmede: Flytter makt fra forvaltningen til den hjelpetrengende selv

Bystyret vedtok onsdag å innføre brukervalg for dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet.

For noen uker siden skjedde det nok en gang, slik utviklingshemmede i denne byen opplever altfor ofte. Denne gang var det bydel Østensjø som la en ung kvinne ut på anbudstorget, den offentlige anbudsportalen Doffin. Kunngjøringen inneholdt omtale om ”modningsnivå”, diagnoser og utfordringer. Det er særs uverdig at sårbare mennesker i denne byen skal måtte oppleve å få slik krenkende omtale publisert for all verden. Enkeltpersoner på anbud, handler ikke først og fremst om partipolitikk eller om kommersialisering av tjenester. Det handler om anstendighet.  Jeg er glad for at jeg fikk til at SV gjennom Tøyen/Munch-avtalen sikret flertall for at Oslo kommune skal avvikle denne uverdige anbudspolitikken. Jeg er utålmodig på å få dette realisert.

Onsdag sluttet et enstemmig bystyre seg til endringen, og innførte brukervalg.

Vi skal erstatte anbud og marked med brukermedvirkning og brukervalg. Vi skal gi innbyggerne større innflytelse på sine egne liv og i utforming av tjenestene. Forlate kundetenkningen og en forvaltning som i altfor stor grad har en vi-vet-best-hva-du-trenger-holdning, og i større grad la den hjelpetrengende selv bestemme. Det finnes knapt noen som har bedre kunnskap hva en 20-årig multifunksjonshemmet utviklingshemmet kvinne trenger enn henne selv og hennes pårørende. Derfor ønsker vi å flytte makt fra forvaltningen og til den hjelpetrengende selv og deres pårørende.

Les mitt bystyreinnlegg under "les mer."

 

 

Oslo bystyre 9. desember 2015

Ivar Johansen, SV

Sak Innføring av brukervalg for dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet

Ordfører,

For noen uker siden skjedde det nok en gang, slik utviklingshemmede i denne byen opplever altfor ofte. Denne gang var det bydel Østensjø som la en ung kvinne ut på anbudstorget, den offentlige anbudsportalen Doffin. Kunngjøringen inneholdt omtale om ”modningsnivå”, diagnoser og utfordringer.

Eller for å sitere fra anbudsutlysningen: «En kvinne i midten av 20 årene som er diagnostisert med lettere psykisk utviklingshemming og psykiske lidelse. Bruker har strevet med atferdsvansker siden hun var liten, vanskeligheter med å se konsekvenser av sine handlinger, er impulsiv og lar seg lett påvirke. Hun kan modningsmessig sammenliknes med en ungdom som ikke er rede til å flytte hjemmefra.»

Det er særs uverdig at sårbare mennesker i denne byen skal måtte oppleve å få slik krenkende omtale publisert for all verden. Enkeltpersoner på anbud, handler ikke først og fremst om partipolitikk eller om kommersialisering av tjenester. Det handler om anstendighet.

SV har gjennom Tøyen/Munch-avtalen sikret flertall for at Oslo kommune skal avvikle denne uverdige anbudspolitikken. Vi er utålmodige på å få dette realisert. Det borgerlige byrådet brukte altfor lang tid på å få operasjonalisert denne endringen.

Vi skal erstatte anbud og marked med brukermedvirkning og brukervalg. Vi skal gi innbyggerne større innflytelse på sine egne liv og i utforming av tjenestene. Forlate kundetenkningen og en forvaltning som i altfor stor grad har en vi-vet-best-hva-du-trenger-holdning, og i større grad la den hjelpetrengende selv bestemme. Det finnes knapt noen som har bedre kunnskap hva en 20-årig multifunksjonshemmet utviklingshemmet kvinne trenger enn henne selv og hennes pårørende. Derfor ønsker vi å flytte makt fra forvaltningen og til den hjelpetrengende selv og deres pårørende.

Helt konkret: Sammen skal den hjelpetrengende og dennes pårørende definere hjelpebehovet, som grunnlag for forvaltningens beslutning om hjelpenivå - ressursinnsatsen. Men så er det den hjelpetrengende selv og deres pårørende som skal bestemme hvem og hvordan denne hjelpen skal gis, basert på et antall prekvalifiserte leverandører fra kommunen selv, ideelle organisasjoner og private.

Her er det særs sårbare hjelpetrengende som absolutt ikke tåler ustabilitet og kvalitativt tvilsomme opplegg. Kommunen må være en garantist for at alle potensielle leverandører holder en høy faglig standard. SV, Ap, MDG og Rødt fremmer forslag til presiseringer som understreker at ideelle organisasjoner skal prioriteres, samt hindrer at bydelene anbudsutsetter tiltak de i dag driver i egenregi.

Gjennom vedtaket bystyret i dag fatter flytter vi makt fra forvaltningen og til innbyggerne selv. Vi avvikler tvilsomme og uverdige situasjoner hvor enkeltpersoner dyttes ut på anbudstorget. Dette er et klokt vedtak.

Kommentarer   

+1 #1 Monica Holt 11-12-2015 11:58
Hei. Vi trenger en som deg i alle kommuner i Norge.
+1 #2 Arild Tony Lyngstadås 11-12-2015 11:59
Gledelig å se at det nye byrådet i Oslo stiller opp for de svakeste.
#3 Inger Marie Kyle Frogner 11-12-2015 12:03
Å legge et menneske ut på anbud med sine diagnoser og diverse data er totalt og fullstendig uakseptabelt . Det er uetisk og krenkende . Flott at Oslo får en endring slik at makta og menneskene som har skoa på med verdighet kan bli hørt og legge føringer for et godt liv
#4 Ebba Jorde 11-12-2015 12:04
ENDELIG !!! Begynner det å gå opp for forvaltningen også at vi alle er mennesker, selv om vi har ulik måte å uttrykke oss på og ulike behov. Dette handler om respekt og en del grunnleggende verdier som gjelder for alle i samfunnet og da mener jeg virkelig alle.
#5 Elin 11-12-2015 15:50
For at dette virkelig skal hjelpe må alle dagsenter og botilbud opp i kvalitet, ellers kan vi bare velge mellom dårlige steder og det blir jo fort fullt på gode steder.

Disse stedene må gå i dialog med pårørende.
Det bør ikke være mulig å bruke år etter år på å si at de jobber med saken, uten at vi ser bedring. Vi skal alltid forstå dem, de forstår ikke at for hver nye Primærkontakt eller leder har vi hatt en lang rekke med folk forut som ikke har fått det til. Hvor lenge skal vi vente på at de ikke får det til?
#6 Jesper 11-12-2015 15:52
Hvornår kommer det til gjælde fra, 1.1.2016 ?
#7 Ivar J 11-12-2015 15:53
Jesper: Antar i løpet av første halvår.
#8 Gunn Hegdahl 12-12-2015 09:59
1. Helt enig at det er bruker og pårørende som vet hvilke behov de har, men det er ikke gitt at vi brukere vet hvilke tjenester og behandling som er best for oss. ( det er derfor det finnes fagutdanning). Oslo kommune har hatt fritt brukervalg på hjemmetjenester i mange år. For å kunne gi dette kreves det anbudskonkurran se fra kommunale, private leverandører. Hvordan skal dere gjennomføre fritt brukervalg uten anbud?
2. SV er normalt imot privatisering av helse og sosialtjenester . Hvorfor er dere i dette tilfellet, pådrivere for det, eller skal det frie brukervalget kun knyttes til etablerte, kommunale tjenester?
3.Bør ikke i såfall fritt brukervalg gjelde alle brukere på alle tjenester?
#9 Ivar J 13-12-2015 11:06
Gunn:

Til pkt. 1: Selvsagt vil det være konkurranse på hvem som skal få tjenestekonsesj on/rammeavtaler . Dette er noe helt annet enn å dytte enkeltpersoner ut på anbudstorget.

Til pkt. 2 og 3: Her har det vært noen kryssende hensyn, hvor vi etter å ha lyttet til brukerorganisas jonene har funnet at det særs viktig å stoppe det uverdige i at enkeltpersoner legges ut på anbud, og at vi vil styrke den hjelpetrengende s kontroll over eget liv.

Dagsentre som Radarveien eller Ragna Ringdal (ideelle stiftelser startet av pårørende) ville ikke kunne vært et tilbud til utviklingshemme de i Oslo uten at man enten la den enkelte dagsenterbruker ut på anbud eller hadde en rammeavtale/tje nestekonsesjon. Sånn er det også innenfor bo- og omsorg.

SV er i mot privatisering og kommersialiseri ng av helse og velferd. I Oslo vil dette først og fremst merkes ved at vi gradvis bygger ut det offentlige tjenestetilbude t, slik at kommunen i større grad blir sjølhjulpne. Dette vil imidlertid ta noe tid å få til, f.eks. innenfor psykisk helse.
#10 Haide 13-12-2015 12:11
Hvordan skal en gå frem.? Sønnen vår blir lagt ut på anbud i januar. Bydelen har ilkke bolig selv og kommer til å konkurranse utsette dette. Vi har kontakt med stiftelse som vi mener vil gi vår sønn et godt tilbud. Det nye bystyrevedtaket trer ikraft første halvår. Kommer ikke dette vår sønn tilgode fordi vi er fortidligfødte ute?. Bydelen vet hva vi ønsker ønsker. Frykter de overkjører oss!!! Trenger Hjelp i denne prosessen.
#11 haide 13-12-2015 12:15
Takk og pris for vi har slike som deg. Som virkelig står på for våre svakeste!!!'
#12 Ivar J 13-12-2015 12:25
Hadde: kommunen må jo utlyse tjenestekonsesj oner/rammeavtal er og godkjenne disse først.
#13 haide 13-12-2015 12:35
Så med andre ord kan vi ikke bruke dette vedtaket om bydelen velger et botilbud til vår sønn som vi ikke ønsker. Vi har et godt tilbud for hånden. Privat stiftelse. Kan vi i verste fall betale mellomlegget om bydelen evt finner noe som er billigere?
#14 Ivar J 13-12-2015 12:44
Haide: dette må du drøfte med bydelen din
#15 haide 13-12-2015 12:59
Forstår det. Men hva mener du om det første spørsmålet? Faller vi utenfor vedtaket? Lurer nesten på å trekke boligsøknaden tilbake og vente til vedtaket evt kan praktiseres?
#16 Ivar J 13-12-2015 13:15
Haide: Ut fra det du sier antar jeg du faller innenfor når oordningen blir operativ. Men husk at du vil måtte velge blant godkjente leverandører kommunen har kvalitetssikret og har avtale med.
#17 Lise 13-12-2015 14:42
Hei Ivar.
Hva skjer med brukere som i dag har et tilbud i regi av private leverandører dersom den private leverandøren ikke kvalifiserer seg til rammeavtale eller ikke ønsker å inngå rammeavtale med kommunen? Vil brukerne kunne bli boende i samme tilbud dersom pårørende / verge ønsker dette?
#18 Ivar J 13-12-2015 16:07
Lise: Ja, han/hun kan da bli boende forutsatt av leverandøren inngår avtale med kommunen for denne.
#19 Lise 13-12-2015 17:35
Takk for svar.
hvordan tenker kommunen å ivareta brukernes behov for forutsigbarhet knyttet til disse tilbudene (enkeltkjøp utenfor rammeavtale).? Ved tilbud gjennom rammeavtale tilbyr kommunen varighet opp mot 10 år, mens mange av enkeltkjøpene er årsbaserte kontrakter. Lise
#20 haide 13-12-2015 19:17
Hei,,er Holmenkollen bolig og avlastning godkjent av kom,ungen?
#21 Ivar J 13-12-2015 19:46
Lise: Det er jo bl.a. for å skape langsiktighet og forutsigbarhet at jeg ønsker dette over på tjenestekonsesj on/rammeavtaler med godkjente leverandører, og at brukerne selv beslutter. Jeg har p.t. ikke svar på hvordan spm du reiser bør løses.
#22 Ivar J 13-12-2015 19:48
Haide: Ingen leverandører er godkjent i brukervalgsordn ingen for bo- og omsorgstilbud, av den grunn at den nettopp er vedtatt, ikke utlyst og først vil være operativ en gang neste år.
#23 Solveig Klinkenberg 14-12-2015 08:13
Flott julepresang fra bystyret!

You have no rights to post comments