Brukervalg og valgfrihet

Brukervalg: Firma trekker seg

Med brask og bram er det såkalte brukervalg innenfor hjemmehjelpstjenesten i bydelene Nordstrand og Lambertseter lansert. To hjelpetrengende valgte det private firmaet Helsenor. Firmaet ser at dette ikke blir noen god butikk og trekker seg fra 1. november. Sånn er kapitalismen, og igjen må noen eldre ut å shoppe tjenester. "Eldre skal ha stabile og forutsigbare tjenestetilbud" står det i de vakre programformuleringer ....

Brukervalg i hjemmetjenestene

Byrådet foreslår – allerede før det pågående forsøksprosjekt er evaluert – å utvide forsøk med brukervalg i hjemmehjelpstjenestene til en permanent ordning for alle bydelene.

Ivar Johansen har derfor 20. oktober stilt bydelsforvaltningene Lambertseter og Nordstrand noen spørsmål om deres erfaring med brukervalg i hjemmehjelpstjenestene.

Her er spørsmål og svar:

1. Det er blitt fortalt meg at et av firmaene har trukket seg/sagt opp kontrakten. Det bes opplyst om hvilket firma dette er, fra hvilket tidspunkt oppsigelsener gyldig, og hvor mange brukere som blir berørt av dette.

Svar fra bydel Nordstrand: Helsenor har trukket seg, oppsigelsen er gyldig fra 1.11.03. 2 brukere er berørt av dette.

Svar fra bydel Lambertseter: Et firma trekker seg fra avtalen etter gjennomført oppstartskontroll fra bydelene. Helsenor trekker seg den 01.11.03 , de hadde kun 2 brukere i bydel Nordstrand. Viser til Nordstrands svar.

2. Det bes opplyst om hvor mange brukere som aktivt har valgt en annen leverandør enn kommunen, og hvor mange som har valgt kommunen.

Svar bydel Nordstrand: 50 bruker har aktivt valgt en av de private leverandørene, av disse er det 37 "gamle" brukere av kommunal hjemmehjelpstjeneste. 33 nye brukere har aktivt valgt kommunen. Disse tallene er t.o.m september måned.

Svar fra bydel Lambertseter: Av 87 brukere som i perioden siden oppstart 01.04.03 har fått valget, har 39 brukere blitt tildelt kommunal tjeneste. Dette er brukere som ikke har foretatt et valg/ ikke ønsket å foreta et valg/ikke kunnet foreta et valg. De tildeles kommunal tjeneste. Totalt har private leverandører 44 brukere ved utg. av sept. mnd. Dette utgjør 7,02% av brukerne.

3. I saksforberedelsen ble det understreket at en del brukere ikke selv var i stand til å foreta et aktivt brukervalg. Hvor mange har dere underveis i prosessen definert til å være i en slik situasjon?

Svar bydel Nordstrand: I perioden er 17 brukere tilvist kommunal leverandør, 12 av disse er vurdert til ikke selv å være i stand til å forta et aktivt brukervalg.

Svar fra bydel Lambertseter: Øvrige brukere som kommer inn under denne gruppen er ikke med i statistikken da de registreres inn under sine boligtyper, og kommer ikke inn under tilbudet om brukervalg.

Svarene er gitt av avdelingssjef Eva Graziano, bydel Nordstrand og avdelingssjef Katalin Simon bydel Lambertseter.

Det er verdt å merke seg at mens brukerne av hjemmehjelpstjenestene først og fremst trenger stabile hjelpetilbud, kan brukerne altså oppleve at deres leverandør trekker seg fordi profitten ikke blir stor nok. Interessant er det også at relativt mange av hjemmehjelpstjenestens brukere blir vurdert til selv ikke å være i stand til å foreta et aktivt brukervalg.


For mer informasjon om brukervalg; les Ivar Johansens artikkel i bladet Sykepleien.

You have no rights to post comments