Brukervalg og valgfrihet

Brukervalg og konkurranseutsetting i hjemmetjenestene

Wenche Dahl fra bydel Nordstrand beskriver brukervalg som et utrolig byråkratisk og lite brukervennlig system;
Tenk dere dette tilfellet: En bruker har fått ny reseptsalve av sin primærlege som skal smøres på beina. Dette kan ikke utføres med mindre vedtaket er fattet. Det kan går dager før dette blir effektuert ! Hva med brukeren ? Vi kan se at vedtakene ofte er for ”smale” og omsorgsaspektet er borte! Et annet aspekt er byråkratiet som er blitt formidabelt og vi har fått god vekst av ansatte innenfor ”papirflytting”. Samtidig som vi skjærer ned på antall stillinger i utførerenheten. Faktureringen er blitt betydelig større grunnet at eksempelvis hjemmesykepleien må kjøpe tjenester av hjemmehjelpstjenesten hvis de trenger hjelp. Det koster kr. 360,00 i timen.

Før gjaldt glidelåssystemet, nå er det kork. Brukeren kan risikere at det er opptil tre som er innom på samme tid. En kommer med varmmat – en skal utføre hjemmehjelpsoppgaver – en fra hjemmesykepleien ivaretar sårstell og medisiner.Skal en bruker ha tre hjemmebesøk av hjemmesykepleien pr.dag, praktisk bistand og varmmat risikerer han at det kommer 5 –6 personer samme dag. Ofte er det nye utførere og mange ukjente, disse skal kanskje hjelpe brukeren med intime ting.Hvem ivaretar den enkeltes integritet, og hva med det økonomiske aspektet ?  Wenche Dahl, Fagforbundet bydel Nordstrand:

Brukervalg; noen erfaringer
Jeg har forstått det slik at dere ønsker å høre hva Fagforbundet Nordstrand har å si vedrørende brukervalg i vår bydel.Det er to forhold her – det ene er den politiske situasjonen i Oslo, hvor flertaller av politikerne ønsker og vil ha brukervalg som nå skal gjennomføres i bydelene. Det andre er brukerne og de ansatte.
Når det gjelder de politiske føringene er disse allerede vedtatt.
På bakgrunn av disse vedtakene har bydelen gjennom ledelsen ønsket å ha brukervalg som en annen form for konkurranseutsetting. Det vil si at vi pr. d.d. er i gang med et pilotprosjekt innenfor hjemmehjelpstjenesten.
Vi ønsker vel alle å velge, men noe er greit at det offentlige velger for oss.Etter at ordningen ble innført har Fagforbundet sett at det tverrfaglige samarbeidet er fraværende, særskilt på hjemmehjelp og hjemmesykepleien. Med tverrfaglighet mener jeg: - uansett yrkesbakgrunn ser vi på brukernes behov og hvilken kompetanse som til enhver tid trengs for den enkelte bruker. ”Kort vei” uansett hvilket behov brukeren måtte ha.
Før hadde vi et ressursteam. Ressursteamet besto av ergo, fysio, lege, sykepleier hjemmehjelp osv. Disse så helheten og hvilket behov hver bruker hadde til enhver tid. Vedtakene ble derfor snart gjennomført og brukeren fikk hjelp med en forutsigbar tjeneste. Systemet fungerte i sin tid slik at når man kom til det stadium at man trengte hjelp var det som regel hjemmehjelpen som tok seg de daglige behov. Alt fra påkledning – dusjing – rengjøring til å handle inn egen mat og ikke minst omsorg som er det primære behovet ethvert menneske uansett alder må ha. Hjemmehjelp er som regel den første vi har behov for når vi blir eldre.I den senere tid har de politiske /økonomiske føringene til byrådet blitt betydelig mer høyrevridd og økonomien er kommet i sentrum framfor mennesket.
Konsekvensen av dette er at tilbudet til den enkelte er blitt gradvis dårligere. Langsomt smått spiser de av de økonomiske rammene. Først tok de ut de ikke lovpålagte tjenestene, dernest ble kriteriene til de lovpålagte betydelig høyere. Derfor kan man i dag forsvare at man ønsker en omstilling, men man har ulikt motiv.
Når det gjelder brukervalg er status som følger:
Brukeren kan nok velge leverandør, men har ikke noe valg eller påvirkning på selve tjenestens innhold. Vedtaket ferdigstilles på et bestillerkontor langt unna utføreren og brukeren har liten eller ingen mulighet til å påvirke vedtaket. Vedtak i dag er et minimum, 1 time hver fjortende dag. Det er ansatte ved bestillerkontoret som gjør hjemmebesøk og vurderer behov.
Verken private utførere eller kommunale utførere kan endre vedtaket. De må skrive en avviksmelding som sendes eieren av firma eller leder for praktisk bistand som igjen sender til bestillerkontoret. De effektuerer det og avgjør om brukeren får mer eller annen tjeneste.
De handler på bestilling ! Et reelt eksempel på vedtak er som følger:-  Dusjing 20 minutter
 Vedtaket innebærer da at vedkommende som skal utføre oppdraget skal:- opparbeide tillit hos bruker
- kle av
- vask på intime steder og ellers kroppsvask
- tørke
- kle på.
Her er det ikke rom for omsorg. Omsorg har dere ikke tid til å gi, får de beskjed om.
Men tenk dere dette tilfellet:
- En bruker har fått ny reseptsalve av sin primærlege som skal smøres på beina. Dette kan ikke utføres med mindre vedtaket er fattet. Det kan går dager før dette blir effektuert ! Hva med brukeren ? Vi kan se at vedtakene ofte er for ”smale” og omsorgsaspektet er borte !
Et annet aspekt er byråkratiet som er blitt formidabelt og vi har fått god vekst av ansatte innenfor ”papirflytting”. Samtidig som vi skjærer ned på antall stillinger i utførerenheten. Faktureringen er blitt betydelig større grunnet at eksempelvis hjemmesykepleien må kjøpe tjenester av hjemmehjelpstjenesten hvis de trenger hjelp. Det koster kr. 360,00 i timen.
Før gjaldt glidelåssystemet, nå er det kork.Brukeren kan risikere at det er opptil tre som er innom på samme tid. En kommer med varmmat – en skal utføre hjemmehjelpsoppgaver – en fra hjemmesykepleien ivaretar sårstell og medisiner.
Skal en bruker ha tre hjemmebesøk av hjemmesykepleien pr.dag, praktisk bistand og varmmat risikerer han at det kommer 5 –6 personer samme dag. Ofte er det nye utførere og mange ukjente, disse skal kanskje hjelpe brukeren med intime ting.Hvem ivaretar den enkeltes integritet, og hva med det økonomiske aspektet ?
Et annet etisk spørsmål er de av våre brukere som er syke og demente etc. eller ikke har pårørende eller pårørende som ikke brys seg, hva med deres valgfrihet ?Hvem velger ?
At de private firmaene i tillegg kan gi tilleggsytelser, noe kommunen ikke kan, gjør at de private kan profilere seg på en helt annen måte enn de offentlige…. (da har da behov for mer fru Svendsen?------jeg kan godt komme en gang til hver uke. Det koster bare……)Dette kan bli et problem da det kuttes i den kommunale tjenesten og behovene øker. De med god økonomi vil lett kunne kjøpe de tjenestene, mens andre ikke har mulighet. Dette skaper store forskjeller i vårt velferdssamfunn.
Fagforbundet Nordstrand er av den oppfatning at eldre og uføre - så lenge de har behov for det - skal ha den hjelp de trenger uansett bydelenes og kommunens økonomi. De skal ha en hjelp som gir dem forutsigbarhet, trygghet og en følelse av at noen kommer hjem og gir praktisk hjelp, men også omsorg.
Men vi ser at det ikke er et politisk flertall for dette i dag. Vi kan ikke se på at de private firmaene nå skal få mulighet til å sko seg økonomisk på andre folks nød. De private kan heller ikke se helheten og med så mange aktører på banen er det umulig å vurdere det helhetlige behovet til den enkelte. Et firma for praktisk bistand, et firma til hjemmesykepleien og et firma som driver det lokale sykehjemmet. Bestillerkontoret skal være bindeleddet, en stab ansatte på et kontor med nok fagkunnskap, men med fagkunnskap de ikke bruker i praksis, kun teoretisk. Dårlig utnyttelse av pleiefaglig utdannet personell. Vi tror kontrollfunksjonen blir meget vanskelig og her blir det lett å ”glippe”.
Videre må det være uomtvistelig at vi som fagforening er og skal alltid forbli en fagforening som vil ivareta medlemmenes interesser hvor det absolutte krav er at vi skal ha en arbeidsplass som er meningsfylt og som har utviklings- og opplæringsmuligheter.Videre at alle skal ha en anstendig lønn å leve av.Med denne modellen blir det ikke rom for den ansatte til å få opplæring eller annen oppfølging. Vi har det i våre avtaler og arbeidsreglement, men dette blir for dyrt.
”Det koster kr. 360,00 pr. time å sende deg på kurs, alle må skjønne at vi ikke har råd til det. Dere må tjene inn deres egen lønn ellers er vi snart konkurs. Dere ser her oversikten over fra forrige måned. Det er flere timer dere ikke k an fortelle hva dere har gjort. Har dere gitt for mye utenom og kanskje til og med litt omsorg. Det må på arbeidsseddelen slik at brukeren blir fakturert riktig.”
Vi vet at de tjenestene vi leverer er gode. Vi vet at vi ikke har et profittbehov. Men vi vet at de private ser økonomiske muligheter i markedet. Noe VI ikke ønsker.
Uansett om vi skal fortsette med brukesvalgsmodellen vil vi være tilstede, og vi skal si ifra om de ulike konsekvensene av vedtak som blir bestemt. Vi skal kjempe på ulike arenaer, og vi skal ivareta våre medlemmer. For vi er klar over at vår styrke og innflytelse er ikke kommet på en fjøl av seg selv. Den opprettholdes heller ikke av seg selv.

jan. 2004

You have no rights to post comments