Brukervalg og valgfrihet

Brukervalg: Respekter brukernes førstevalg

Brukerundersøkelser viser at de 3 forhold brukerne primært er opptatt av er: Mer stabilitet i hjelpetilbudet ved at det ikke er nye hjelpere som kommer hver gang. Mer faste tider for når hjelpen kommer. Større grad av frihet til å bestemme fra gang til gang hva hjelperen skal utføre. Og ta tak i disse spørsmål er å respektere brukernes valgfrihet. Høyre griper ikke fatt i dette, men legger i stedet avgjørende vekt på at brukerne kan velge mellom firma A, B, C eller D, skriver Ivar Johansen i Nordstrand Blad.

Brukervalg: Respekter brukernes førstevalg

Av Ivar Johansen


Kvalitetsutvikling av Oslos eldreomsorg har pågått kontinuerlig de siste 20- 30 år, uavhengig av hvilke partier som utgjort flertallet i bystyret eller sittet med byrådsmakten, og begreper som kvalitet og kvalitetskriterier er naturligvis ikke oppfunnet med Høyres inntog i byrådskontorene.


For eksempel var det mens A/SV- satt med byråd at den omfattende sykehjemsbruksplanen ble behandlet i bystyret (årsskiftet 1993/1994), og hvor fokus på kvalitet sto sentralt. Et flertall i bystyrets helse- og sosialkomite (alle partier unntatt Høyre) understreket i den sammenheng "nødvendigheten av å utvikle standarder for kvalitet ved kommunens aldersinstitusjoner", og nevnte kvalitetsnormer som rett til medbestemmelse, rett til å bli respektert og møtt ut fra egne behov og rett til livsutfoldelse og bruk av egne ressurser. Det samme flertall ga byrådet instruks om å utvikle slike kvalitetsstandarder.


Så vel administrativ som politisk ledelse (også fra Høyre) har senere videreutviklet dette kvalitetsarbeidet.


Brukerundersøkelser: SV mener det er viktig at vi gjennom brukerundersøkelser synliggjør brukernes syn på offentlige tjenester. Men samtidig understreker vi at slike undersøkelser har sine begrensninger. Det burde være et tankekors for mange at Langerud sykehjem i den siste beboerundersøkelsen var av de som kom på topp i byen hva gjelder beboertilfredshet. Men en forvaltningsrevisjonsrapport fra Kommunerevisjonen få uker senere viste at bemanningen på sykehjemmet til tider er så dårlig at eldre ikke får den omsorgen de har krav på. På grunn av lav bemanning i forbindelse med sykefravær, hender det at beboere blir liggende fram til middagstid og blir lagt veldig tidlig, ved 18-tiden. Forholdene på toaletter og dusjer kan oppleves som uverdige. Hygienen er så dårlig at den kan føre til at de eldre får infeksjoner, kan en blant annet lese av Kommunerevisjonens rapport.


Brukervalg i hjemmetjenestene: SV mener at å ta hjemmetjenestens brukere på alvor er å innfri brukernes førstevalg. Det eldre og funksjonshemmede i Oslo først og fremst er bekymret over er: får jeg tilstrekkelig hjelp når jeg ikke lenger klarer meg selv? Og særlig for hjemmetjenestens brukere: får jeg tilstrekkelig oppfølging og hjelp når behovene endrer seg? Bydelene må i dag foreta en meget stram prioritering, etter at antallet ansatte i hjemmetjenesten de siste årene er betydelig redusert. Mange som burde fått bistand får i stedet avslag. Med rette spør mange om Oslo kommune i dag oppfyller kommunehelsetjenestelovens krav om å yte tilstrekkelig helsehjelp.

Brukerundersøkelser viser at de 3 forhold brukerne primært er opptatt av er: Mer stabilitet i hjelpetilbudet ved at det ikke er nye hjelpere som kommer hver gang. Mer faste tider for når hjelpen kommer. Større grad av frihet til å bestemme fra gang til gang hva hjelperen skal utføre. Og ta tak i disse spørsmål er å respektere brukernes valgfrihet.

Høyre griper ikke fatt i dette, men legger i stedet avgjørende vekt på at brukerne kan velge mellom firma A, B, C eller D.
Men i parentes kan det for øvrig være grunn til å minne Høyre om følgende. Frihet til å velge sykehjem på tvers av bydelsgrenser ble innført i Oslo den gang Arbeiderpartiet og SV styrte byen.


(Nordstrand Blad 22. mars 2005)

Legg til kommentar