Brukervalg og valgfrihet

Utviklingshemmede: Brukervalget nærmer seg, og anbudene havner på skraphaugen

Utviklingshemmde: Brukervalget nærmer seg, og anbudene havner på skraphaugen

På mitt initiativ har et enstemmig Oslo bystyre vedtatt at det skal innføres brukervalg på dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet. Det tar tid å få ordningen på plass, men intet byråd får ro fra min side før dette er på plass. Jeg følger det med argusøyne.

Brukervalget innebærer at den som har fått vedtak om nevnte tjenester kan velge om tjenesten skal leveres av egen bydel, et byomfattende tilbud eller av privat leverandør som har avtale med kommunen. Velferdsetaten har fått i oppdrag å inngå rammeavtaler med private leverandører av bo- og omsorgstilbud til utviklingshemmede over 18 år for å sikre disse innbyggerne tilbud å velge mellom. Konkurranse om rammevtaler ble utlyst 24. oktober.

Fra min side har det også vært selvsagt hele tida: brukervalget skal også omfatte barneboliger, det vil si bo- og omsorgstilbud for barn med utviklingshemming. Byrådet har bedt bystyrets helse- og sosialkomite bekrefte at sånn er det.

Jeg ser fram til at Oslo i praksis kommer dit at sterkt hjelpetrengende mennesker ikke lenger skal settes ut på anbudstorget, men selv få påvirke hvordan deres bo- og omsorgstilbud skal være.

Funksjonshemmede: Flytter makt fra forvaltningen til den hjelpetrengende selv

Funksjonshemmede: Flytter makt fra forvaltningen til den hjelpetrengende selv

Bystyret vedtok onsdag å innføre brukervalg for dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet.

For noen uker siden skjedde det nok en gang, slik utviklingshemmede i denne byen opplever altfor ofte. Denne gang var det bydel Østensjø som la en ung kvinne ut på anbudstorget, den offentlige anbudsportalen Doffin. Kunngjøringen inneholdt omtale om ”modningsnivå”, diagnoser og utfordringer. Det er særs uverdig at sårbare mennesker i denne byen skal måtte oppleve å få slik krenkende omtale publisert for all verden. Enkeltpersoner på anbud, handler ikke først og fremst om partipolitikk eller om kommersialisering av tjenester. Det handler om anstendighet.  Jeg er glad for at jeg fikk til at SV gjennom Tøyen/Munch-avtalen sikret flertall for at Oslo kommune skal avvikle denne uverdige anbudspolitikken. Jeg er utålmodig på å få dette realisert.

Onsdag sluttet et enstemmig bystyre seg til endringen, og innførte brukervalg.

Vi skal erstatte anbud og marked med brukermedvirkning og brukervalg. Vi skal gi innbyggerne større innflytelse på sine egne liv og i utforming av tjenestene. Forlate kundetenkningen og en forvaltning som i altfor stor grad har en vi-vet-best-hva-du-trenger-holdning, og i større grad la den hjelpetrengende selv bestemme. Det finnes knapt noen som har bedre kunnskap hva en 20-årig multifunksjonshemmet utviklingshemmet kvinne trenger enn henne selv og hennes pårørende. Derfor ønsker vi å flytte makt fra forvaltningen og til den hjelpetrengende selv og deres pårørende.

Les mitt bystyreinnlegg under "les mer."

Hjelpetrengende på anbudstorget

Hjelpetrengende på anbudstorget

Sånne kunngjøringer som dette fra bydel Østensjø må stoppe. Sensitive personopplysninger kan ikke håndteres slik. Hjelpetrengende enkeltpersoner kan ikke være en handelsvare.

"Bydel Østensjø ønsker å prekvalifisere leverandører som kan levere et kostnadseffektivt og kvalitativt godt heldøgns bo- og omsorgstilbud til en kvinne i midten av 20 årene som er diagnostisert med lettere psykisk utviklingshemming og psykiske lidelse. Bruker har strevet med atferdsvansker siden hun var liten, vanskeligheter med å se konsekvenser av sine handlinger, er impulsiv og lar seg lett påvirke. Hun kan modningsmessig sammenliknes med en ungdom som ikke er rede til å flytte hjemmefra.

Tjenestemottaker har pr. i dag vedtak om døgnbemannet bo- og omsorgstilbud. Leverandøren av botilbudet må yte en tjeneste i samsvar med krav til faglig og etisk forsvarlighet. Tjenesten må ytes av ansatte som har den nødvendige faglige kompetansen og kvalifikasjoner for å utføre tjenesten. Det er ikke behov for enetiltak, hun kan dele personale med flere brukere.

Hun bor per i dag i leilighet med oppfølging. Hun er i behov av et helhetlig og strukturert tilbud som er tilpasset diagnoser og øvrige behov i hverdagen.

Oppdragsgiver gjør leverandørene allerede nå oppmerksom på at det i neste runde av konkurransen, det vil si i minimumskravene til selve tilbudet, vil bli stilt krav om at tilbudet skal bestå av egen leilighet med eget kjøkken og bad i nærheten av personalbase. Boenheten skal ligge innenfor 100 kilometer fra Rådhuset i Oslo. Tilbudet skal ikke være i Oslo sentrum."

Fra SVs side har vi en avtale med de nåværende byrådspartiene om at anbud på enkeltmennesker skal avvikles. Vi har slett ikke vært fornøyd med byrådets gjennomføringskraft. Et nytt flertall må her rydde, og det må skje raskt.

Høyresidas anbudsregime overkjører innbyggernes valgfrihet

Høyresidas anbudsregime overkjører innbyggernes valgfrihet

Ideologiske kjepphester viktigere enn innbyggernes aktive valg.

Byrådet legger om få dager fram en sak til bystyret under overskriften «En moderne kommune.» En av de formulerte mål sies der å være: «Kvalitet på tjenestene som ytes skal bli bedre gjennom økt brukermedvirkning og nye løsninger.»

Men dette blir rent munnhell, når byrådet i samme sak understreker at de vil videreføre anbuds- og konkurranseutsettingen. Anbudsutsetting er klart i motstrid til en politikk hvor man vektlegger brukermedvirkning, valgfrihet og eventuelt økt direktemakt til den enkelte innbygger.

Konkurranseutsetting er politikernes og administrasjonens valgfrihet. Den påtvinges brukerne av kommunens tjenester, og den overkjører brukernes eget valg. For å ta et aktuelt eksempel: Beboerne på Grefsenlia, et botilbud for personer med psykiske lidelser, og som trenger bolig med tett faglig oppfølging. De foretok et aktivt brukervalg da de flyttet inn på Grefsenlia, og de fleste har bodd der i ny år. De har fått et godt bomiljø og en god faglig oppfølging .

Men med et pennestrøk avbrytes alt. De må forlate sine hjem i løpet av 3 måneder, for «noen» politikere i Rådhuset fant ut at de vil sette boligtilbudene til 120 personer ut på anbud. Grefsenlia tapte i konkurransen, og beboerne må ut.

Ingen spurte beboerne, så «brukermedvirkningen» var totalt fraværende. Og valgfriheten? Byrådets og bystyreflertallets valgfrihet var viktigere enn valgfriheten til psykisk syke mennesker, mennesker som framfor noen har behov for forutsigbarhet og langsiktighet i bo- og omsorgstilbudet. De hadde aktivt valgt Grefsenlia, men bystyreflertallet respekterer ikke deres valg.

Oslos hjemmetjenester: Attendo bryter loven

Oslo hjemmetjenester: Attendo bryter loven

Arbeidstid, mangel på pauser og arbeidspress truer kvaliteten og sikkerheten for brukerne av hjemmetjenestene.

Doble vakter, arbeidsdager på 10 timer eller mer uten pauser, og ulovlig overtid. Slik opplever hjemmehjelper Laura Bakke Lillegård (23) arbeidsdagene i det private Attendo Hjemmetjeneste.

Ikke bare Lillegård, men flere av de ansatte er sterkt kritiske til forholdene ved Attendos hjemmetjeneste i Oslo. Elisabeth Skjellegård, Pille Viirsalu og Cathrine Hoaas er blant dem som nå tar bladet fra munnen. De kan berette om:

* Arbeidsdager på opptil 14 timer.

* Sjelden tid til pauser.

* Ekstremt arbeidspress.

* Ufaglærte som blir satt til å gjøre sykepleieroppgaver.

Avsløringen fra tidsskriftet Fri Fagbevegelse er alvorlig og jeg bringer saken inn for bystyret. Vi kan selvsagt ikke ha det sånn. Jeg har stilt disse to spørsmål til byrådet:

1. Jeg ber om at bystyrets finanskomite får oversendt kopi av rapportene fra kommunens oppfølging av leverandøren.

2. Jeg ber om at finanskomiteen får opplyst om kommunen har gitt pålegg til Attendo på de lovstridige forhold som beskrives i artikkelen. De bes om kopi av de skriftlige pålegg som evt er gitt.

Frihetens pris

Frihetens pris

"Hvorfor knyttes frihetsbegrepet til høyresida når det er vår politikk som gir økt frihet til vanlige folk? Det er jo fellesskapsløsninger som gir vanlige folk frihet til å leve ut sine drømmer, mens høyresidens politikk for å fjerne styring og regulering bare gir frihet til noen få.

Jeg synes venstresiden er best når vi kombinerer en klassisk sosialistisk politikk for rettferdig fordeling av makt og ressurser, med et frihetlig verdisyn. I det ligger erkjennelsen av at bare fellesskapet kan sikre frihet for alle, men også at staten kan true friheten. At frihet for de mange er umulig uten politikk og regulering, men også at velment kontroll og velmente påbud hele tiden må veies mot enkeltmenneskets frihet og ansvar. Først når vi klarer å balansere disse hensynene på en prinsipiell og tydelig måte kan venstresiden vinne tilbake frihetsbegrepet," 

skriver Audun Lybakken i denne kronikken i dagens Klassekampen.

Sykehjems-Oslo: Igjen reduseres valgfriheten

Sykehjems-Oslo: Igjen reduseres valgfriheten

Igjen reduserer det borgerlige Oslo-byrådet, med Kr.F-byråd Aud Kvalbein i spissen, valgfriheten for byens eldre. I teorien preiker de om at valgfrihet er viktig, mens de reelt sett steg for steg begrenser valgfriheten.

Innbyggerne i Grorud bydel som trenger sykehjemsplass, og - av hensyn til familie og pårørende fortsatt vil bli boende i bydelen - har i framtida trolig kun et valg: de eldre tvinges til å velge et privat-drevet sykehjem. Politikernes ideologiske valg har vært viktigere enn de eldres valgfrihet. Til nå har man hatt god differensiering: Ammerud sykehjem (driftet av Kirkens Bymisjon), Romsås sykehjem (kommunalt drevet) Rødtvet Sykehjem (kommunalt drevet) og det kommersielle Ammerudlunden sykehjem, driftet av Unicare Omsorg.

Så har Kr.F-byråden sørget for privat, kommersiell, drifter for Rødtvet sykehjem fra 1. september i år, og nå ligger det an til at Kr.F-byråden bestemmer at private, kommersielle, driftere også skal overta driften av Romsås sykehjem gjennom en anbudsrunde. De eldre i bydel Grorud får dermed begrenset sin valgfrihet, og tvinges til å flytte ut av bydelen dersom de ønsker et kommunalt alternativ. Kommersialisering, anbud og privatisering har fått et betydelig høyere tempo etter at Kr.F og Venstre kom inn i Byrådet.

Paulus Sykehjem: Valgfriheten til de eldre overkjøres, igjen

Paulus Sykehjem: Valgfriheten til de eldre overkjøres, igjen

Valgfrihet. Vi hører det så ofte. I alle fall i de vakre festtaler. I det sittende byråds (bestående av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti) byrådserklæring heter det f.eks: "Byrådet vil legge vekt på å øke medbestemmelsen og øke valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester."

Men når Byrådet sist uke - igjen - la Paulus Sykehjem ut på anbud var dette ikke som et resultat av at de eldre på sykehjemmet (eller deres pårørende) hadde bedt om det.

Det var heller ikke en konsekvens av ønsket om å "øke valgfriheten". For her er det slik at Kr.F-byråd Aud Kvalbein - igjen - bestemmer over hodet på beboerne: Av ideologiske grunner overprøver hun den valgfrihet sykehjemmets 92 beboere har benyttet. Nå skal sykehjemmet og dets beboere igjen ut på anbudstorget, etter at Attendo Care har driftet sykehjemmet i noen år. 5 års ro og stabilitet får holde, i følge Byrådet. Nå overkjører Byrådet igjen de beboerne som aktivt valgte Attendos sykehjem. I løpet av 12 år vil sykehjemmet trolig ha hatt 4 forskjellige driftere, med forskjellig driftsfilosofi og driftsprofil.

Dette er respektløst overfor sykehjemmets beboere, som framfør alt ønsker ro og forutsigbarhet de få årene de har igjen av et langt liv.

Frihet til å velge bolig, også for utviklingshemmede

"Nå er det på tide at også utviklingshemmede og andre med lignende bistandsbehov får rett til et varig hjem. Det må være slik at også personer med behov for bistand i hjemmet får mulighet til å bestemme selv hvor de ønsker å bo. FO mener anbuds- og konkurranseutsetting av både bolig og tjenestene til brukerne aldri må forekomme," sier Fellesorganisasjonen i Oslo i en uttalelse. Dette er et klokt og riktig perspektiv,

Les hele uttalelsen nedenfor.

Valgfrihet for eldre? Nei, Byrådet bestemmer

Valgfrihet for eldre? Nei, Byrådet bestemmerDu har hørt det så mange ganger. De vakre frasene: Valgfrihet. Brukermedvirkning.

Tirsdag besluttet Byrådet (bestående av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti): "Drift av sykehjemmene Manglerudhjemmet og Urianienborghjemmet anskaffes i konkurranse." Eller som jeg ville sagt det i et mer folkelig språk: Bestemor skal igjen ut på anbud.

I dette Byrådets byrådserklæring, under overskriften "Valgfrihet og verdighet" heter det så vakkert: "Byrådet vil legge vekt på å øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunens tjenester."

Les igjennom saksdokumentene som var grunnlaget for beslutningen om å sette de to sykehjemmene ut på anbud. Se om du finner noe om hva beboerne på de to sykehjemmene mener om å bli satt ut på anbud. Du finner ikke et eneste ord. De eldre ble ikke spurt.

Når Stian Berger Røsland, Ola Elvestuen, Bård Folke Fredriksen, Kristin Vinje og Aud Kvalbein benket seg rundt Byrådets møterom i Rådhusets østre tårn tirsdag var den reelle beslutning slik: Vi setter de eldres valgfrihet og medbestemmelse til side, for vår valgfrihet og rett til å gjennomføre våre ideologiske kjepphester er viktigere enn hva de berørte selv måtte mene.

Les saksdokumentene

Brukervalgsfirma: Grove brudd på arbeidsmiljøloven

Brukervalgsfirma: Grove brudd på arbeidsmiljølovenUnderbetaling, usaklige oppsigelser og ulovlige kontrakter. Det var ifølge de ansatte hverdagen hos CityMaid, Oslo kommunes største leverandør i hjemmetjenestens brukervalgordning. Jeg ba Byrådet overfor bystyrets finanskomite besvare følgende spørsmål: "Har Oslo kommune gjennom reelle kontroller av kontrakter og arbeidsbetingelser forsikret seg om at firmaet følger den avtale som er gjort med Oslo kommune, og ellers opptrer i henhold til arbeidsmiljølov og øvrige lover og avtaler som firmaet er forpliktet av?"

Byrådets ga forsikring om at her var alt i sin skjønneste orden: "Helse- og velferdsetaten gjennomfører kontraktsoppfølging av alle leverandørene i kommunens brukervalgsordning. Kontroll av ansattes lønns- og arbeidsvilkår inngår i kontraktsoppfølgingen. Det er ut fra den måten kontrollene av ansattes lønns- og arbeidsvilkår har vært gjennomført på ikke avdekket sosial dumping hos leverandøren CityMaid AS."

Men så har Arbeidstilsynet igjen vært på besøk. De gir en knusende rapport om arbeidsmiljølovbrudd (datert 25. april 2012) og varsel om hele 11 pålegg, f.eks.: Det betales ikke lønn ut fra reell arbeidstid, men ut fra tiden som er satt på oppdraget. Det er ikke samsvar mellom arbeidskontrakt  og faktisk arbeidstid. Kjøretid blir korrigert dersom det avvikes fra estimert kjøretid som satt til tolv minutter. Jeg må derfor igjen be Byrådet besvare følgende spørsmål overfor bystyrets finanskomite:

"Har Oslo kommune gjennom reelle kontroller av kontrakter og arbeidsbetingelser forsikret seg om at firmaet følger den avtale som er gjort med Oslo kommune, og ellers opptrer i henhold til arbeidsmiljølov og øvrige lover og avtaler som firmaet er forpliktet av?"

Les Arbeidstilsynets pålegg
Les Byrådets svar på mitt spørsmål