Byestetikk

Privat forslag fra Ivar Johansen (SV) og Knut Even Lindsjørn (SV) vedrørende null-toleranse-kampanje for ulovlig oppsatt skilt og reklame

Det er påfallende det sterke engasjement byrådet har mot ungdommens tagging, sett i forhold til det totale fravær av engasjement og tiltak byrådet – og kommunen – har mot det jeg vil kalle voksensamfunnets tagging: Glorete og forsøplende reklame som dominerer deler av denne byen, og mange ganger uten noen sans for estetikk og form. En av forskjellene fra taggingen og graffittien er at denne reklame involverer sterke markedskrefter, sa jeg bl.a. i bystyret.

Oslo bystyre 29. jan. 2003
Ivar Johansen, SV
 
Sak 15 Privat forslag fra Ivar Johansen (SV) og Knut Even Lindsjørn (SV) vedrørende null-toleranse-kampanje for ulovlig oppsatt skilt og reklame 

Ordfører,

Etter min oppfatning har det sittende byråd, anført av byrådsleder Erling Lae, et positivt fokus på at vi må bedre det visuelle bybildet i Oslo. Gjennom hovedstadsaksjonen, fasade- og effektbelysningsprosjektet på Karl Johansgate  og handlingsplanen for estetikk og god byarkitektur har byrådet satt fokus på viktige sider ved utformingen av det offentlige byrom.

Dette er bra.

Jeg har registrert byrådets null-toleranse-kampanje mot graffitti og tagging. Mangt kan sies både om byrådets begrunnelse for den og virkemidlene som kommunen bruker mot denne delen av ungdomskulturen.  Men det er påfallende det sterke engasjement byrådet har mot ungdommens tagging, sett i forhold til det totale fravær av engasjement og tiltak byrådet – og kommunen – har mot det jeg vil kalle voksensamfunnets tagging: Glorete og forsøplende reklame som dominerer deler av denne byen, og mange ganger uten noen sans for estetikk og form. En av forskjellene fra taggingen og graffittien er at denne reklame involverer sterke markedskrefter.

Hovedtyngden av denne reklamen er satt opp ulovlig, i det en ikke har – slik plan- og bygningsloven forutsetter - søkt kommunen om tillatelse til å sette det opp. Dette har Oslo kommune, så langt,  akseptert. Toleransen mot denne forsøplingen har vært total.

Dette må vi få slutt på.

Det er bra når SV’s initiativ i denne saken får såpass bred oppslutning her i bystyret, slik byutviklingskomiteens innstilling indikerer.

Men det er på to punkter SV ikke har fått flertall i byutviklingskomiteen. Jeg skal begrense meg til å kommentere det ene: Ved at kommunen nå reaktiverer loven og søknadsplikt pålegger en samtidig reklamebransjen og aktørene et merarbeid og merkostnader, med søknadsutfylling og behandlingsgebyrer. Dette aksepterer bransjen fordi de – på samme måte som bystyret – ønsker et bra visuelt byrom. Men SV ønsker en brukerorientert kommune, og da bør vi yte noe tilbake. Vårt bidrag bør være rask saksbehandling. Og sannelig er vi tålmodig. Vi sier at dersom kommunen etter at søknad er innsendt – og skriftlig bekreftet mottatt – ikke har gitt innsigelser innen 4 uker anses søknaden automatisk for innvilget. Det betyr at etaten får 4 uker på seg til å sortere mellom de viktige søknadene – som krever grundigere saksbehandling – og de mange søknadene som er helt kurante, og som automatisk kan innvilges.

Dette er en måte å yte noe tilbake til bransjen og brukerne. Det er en måte å prioritere det viktigste først. At Arbeiderpartiet i merknader argumenter for, men ved stemmegivning stemmer imot, undrer meg. Men Høyre overrasker ennå mer. De snakker ofte verbalt om en brukerorientert kommune og avbyråkratisering. Men når konkrete forslag kommer på bordet som både kan effektivsere kommunal saksbehandling – som i denne sak – viker partiet unna. Hva er partiet Høyre redd for?

Men, ordfører: Det er bra  når et samstemmig bystyre i dag så entydig slår fast at denne forsøpling av det visuelle bybildet må kommunen få kontroll på. Dette hører naturlig med i den estetiske opprustning vi skal ha i Oslo fram mot nasjonaljubileet i 2005.

Legg til kommentar