Byestetikk

Slutt på miljøgebyrer for plakatoppsetting

Trafikketaten har en tid hatt myndighet til å håndheve den delen av politivedtektene for Oslo som blant annet slår fast at det er forbudt å henge opp plakater oppslag og kunngjøringer på andre steder enn tavler som er godkjent av kommunale myndigheter. Overtredelse medfører ileggelse av såkalte miljøgebyrer.  Dette er bra, men når kommunen ikke har gjort noe som helst for å sørge for at det er på plass lovlige steder å sette opp plakater skaper dette betydelige problemer for byens ressursfattige ideelle organisasjoner. I finanskomiteen har jeg derfor fått enstemmig støtte på at Trafikketaten som hovedregel ikke ilegge miljøgebyr etter politivedtekene i den utstrekning dette gjelder informasjon fra ikke-kommersielle/ideelle aktører, før det er på plass alternative, lovlige, tavler for å sette opp plakater og kunngjøringer.


Dette er mindretallsmerknader fra bystyrets finanskomite:

Komiteens mindretall, medlemmene fra A og SV, viser til at de delene av politivedtektene kommunen gjennom dette forsøket har fått adgang til å håndheve bl.a. er § 1-3, avsnitt 2: Det er forbudt å henge opp plakater, oppslag, kunngjøringer e.l. utenom på tavler som er godkjent av kommunale myndigheter.

Så langt disse medlemmer kjenner til er det etter at dette forbudet ble vedtatt i de nye politivedtektene ikke godkjent/etablert en eneste oppslagsavtale fra kommunens side. I praksis har derfor de nye politivedtektene i betydelig grad begrenset de frivillige organisasjoner, ressursfattige konsertarrangører og interessegruppers mulighet til å kunngjøre sine arrangementer og sine ytringer.

Samtidig konstaterer disse medlem at kommunen for eksempel tillater/unnlater å gripe inn overfor kommersielle aktører som henger opp sine kunngjøringer (les: reklame) ved store reklamesegl som kan dekke hele bygningsfasader fra tak til bakke.

Disse medlemmer understreker at dette fra kommunens side blir en urimelig forskjellsbehandling til fordel for de kommersielle/ressurssterke interesser.

Det ble framsatt følgende forslag:

Trond Jensrud på vegne av A og Ivar Johansen på vegne av SV fremmet følgende forslag:

1.Byrådet vurderer å  ta i bruk den opsjon som ligger i avtalen med Clear Channel Adshel om tavler til bruk for kommunal informasjon og byens organisasjons- og kulturliv

2. Byrådet bes initiere at det fra kommunens side blir satt opp et tilstrekkelig antall oppslagstavler på sentrale plasser i Oslo.

3. Inntil pkt. 1 og 2 er realisert skal Trafikketaten som hovedregel ikke ilegge miljøgebyr etter politivedtektenes § 1-3, andre avsnitt, i den utstrekning dette gjelder informasjon fra ikke-kommersielle/ideelle aktører

Dette fikk oppslutning fra en enstemmig finanskomite (partiene Høyre, Fr.P, Venstre, Arbeiderpartiet og SV)
Forslaget sluttbehandles i bystyret 28. jan 2009

Politivedtektene for Oslo
Dagsavisen i 2004

Kommentarer   

0 #1 Asle Tostrup 24-03-2009 03:06
Dette er veldig bra, og et viktig skritt i riktig retning.

I teksten antydes også en "snillere" praksis overfor ressursfattige konsertarrangør er – mens det i forslaget slik det siteres nederst ser ut til kun å gjelde ikke-kommersiel le/ideelle aktører. Hva kan vi gå utifra blir praksis her?

Det er trist å se at de store, kommersielle aktørene har fått stadig mer reklameplass i bybildet, mens ideelle og små aktører som teatre, festivaler, konsertarrangør er osv må ligge i en evig plakat-krig med hverandre og Trafikketaten for å få ut sitt budskap.

Legg til kommentar