Byestetikk

Tjuvholmen: Plan- og bygningsetaten tydelig på allmennhetens tilgang

Tjuvholmen: Plan- og bygningsetaten tydelig på allmennhetens tilgang

Plan- og bygningsetaten er rimelig klar på at de private eiendomsbesitterne på Tjuvholmen ikke kan stenge ute offentligheten:

"Bruk og allmennhetens tilgjengelighet er regulert gjennom to reguleringsplaner fra 2004 og 2009. Som det fremgår av begge reguleringene er det et nedfelt prinsipp om at allmennheten skal være sikret tilgjengelighet til og i området. Dette omfatter fotgjengerforbindelser mellom bebyggelsen og de enkelte byggefeltene, alminnelig tilgjengelighet tuil øvrige offentlige rom som friområder i sjø og på land, herunder til rekrasjonsområder som f.eks. områder som er regulert til bading."

"I tilllegg må det dog nevnes at ved vedtakelsen av reguleringsplanen for Tjuvholmen i 2004 ble tinglyst en erklæring som fstsetter at allmennheten som den brede hovedregel skal ha tilgang til gater og torg, men åpner samtidig for at bestemte traseer kan stenges i tidsrommet kl. 24.00 - 07.00. Denne erklæringen gjelder imidlertid ikke for badeanlegget og får forøvrig heller ingen innvirkning på tilgangen til badeanlegget."

Så viser etaten riktig til at politivedtektene eller støyforskriften kan være aktuelle. Men potensielt brudd på politivedtektene kan bare håndteres av politiet selv, og ikke private vektere. Og støyforskriften som er rettet inn mot såkalt helsefarlige støy håndteres av helsemyndighetene. I den sammenheng understreker Plan- og bygningsetaten: "Som påpekt tidligere er Tjuvholmen ikke et rent boligområde, men et flerfunksjonelt område, slik at det kan reises spørsmål om et høyere støynivå kan aksepteres."

Derfor konkluderer etaten: " I henhold til reguleringen for Tjuvholmen fra 2009 er det ingen tidsbegrensning for allmenhetens tilgjengelighet til badeanlegget. Dette gjelder både adgangen til området og selve bruken."

"Tjuvholmen er - og skal forbli - tilgjengelig for allmenheten. Alle gater, torg, smug, kaifronter og plasser er åpne - døgnet rundt," skriver Tjuvholmen KS i et brev til kommunen. Men dette er jo ikke sant: Besøkende etter kl. 23.00 blir ofte møtt av fysiske sperringer og private vektere. Nå må de korrigere kursen i forhold til Byrådets og Plan- og bygningsetatens tydelige beskjed.

Og en beskjed til Tjuvholmen KS/Tjuvholmen Drift: Jeg kan ikke se at dere har hjemmel for å bortvise fattigfolk som plukker tomflasker for å pante, eller badegjester som ikke ser helt A4-ut. Det vil være klokt om vekterne slutter med det.

Kommentarer   

0 #1 Veronica Amalie Rusdal 20-08-2014 05:54
Flott, nå bør Tjuvholmen Drift gi vekterene ny informasjon. Vaktene utfører vel jobben sin etter instrukser fra beboerne vil jeg tro?

Legg til kommentar