Eldreomsorg

Oslos eldreomsorg: Demente anbefales beroligende medisiner

Oslos eldreomsorg: Demente anbefales beroligende medisinerBydeler overprøver faglige vurderinger fra særskilt medisinske sakkyndige innenfor alderspsykiatri eller geriatri når disse - ut fra en konkret vurdering - mener vedkommende av medisinskfaglige grunner trenger særskilt tilrettelagt demensplass på sykehjem, og anbefaler at demenspasienter i stedet tar beroligende medisiner. - Demente eldre på sykehjem i Oslo dopes ned i stedet for å få skikkelig behandling, sier hovedtillitsvalgt for sykehjems-legene. Dette av økonomiske årsaker.  SV tar nå saken opp med byrådet.

Tomme sykehjem

Tomme sykehjemTre sykehjem med til sammen 250 sykehjemsplasser står tomme i Oslo. Samtidig fikk 266 avslag på sykehjemsplass i fjor. 

Casinetto er ett av byens tomme sykehjem. Det er litt over et år siden det stengte, og siden er det ikke blitt brukt til noe. Likevel betaler kommunen en husleie på 118.000 kroner i måneden til borettslaget, ifølge styreleder i Casinetto borettslag, Tom Hov. Det vil si at Oslo kommune har betalt 1,6 millioner i leie for det tomme sykehjemmet siden det stengte. Også Stovner sykehjem med sine 150 sengeplasser og Økern med sine 100 plasser står tomme – Stovner siden august i fjor, og Økern siden juni/juli i fjor.

– Fryktelig opprørende når mange som trenger plass, får avslag, mener pårørende og eldreombudet. Ansvarlig  for denne politikken er Fr.P-byråd Jøran Kallmyr, som forsvarer en slik eldre"omsorg".

Les mer i Aftenposten

Kvalitetsrevisjoner i Oslos pleie- og omsorgstjenester

Kvalitetsrevisjoner i Oslos pleie- og omsorgstjenesterPå tross av knappe ressurser gjøres det et formidabelt arbeid innenfor Oslos helse- og omsorgstjenester hver eneste dag. Byrådet har valgt å legge overraskende stor vekt på de mer mentometeraktige brukerundersøkelser som testen på kvalitet, selv om forskermiljøer er særs tydelige på brukerundersøkelsers svakheter innenfor særlig pleie- og omsorgstjenestene.

Men vel så viktig er kvalitetsrevisjoner som nå er på plass og regelmessig foretas av samtlige utførere av hjemmetjenester, bestillerkontorer og sykehjem i Oslo. Nå foreligger de konkrete kvalitetsrevisjonsrapporter for 28 utførere av hjemmetjenester, 15 bestillerkontorer og 53 sykehjem. Helse- og velferdsetaten har offentliggjort alle rapportene.

Les mer

Byrådet må svare overfor finanskomiteen om ASOR

Norske kommuner, med Oslo i spissen, kjøper utenlandsk helsepersonell på slavekontrakter for å spare penger og skaffe folk. I løpet av det siste året har Oslo kommune utbetalt over 20 millioner kroner til vikarbyrået ASOR – som kommunen ble advart om at drev useriøst allerede i 2004, het det i noen grundige oppslag i Dagsavisen. ASOR er av de største private leverandøren innenfor brukervalgordningen i hjemmetjenesten.

Jeg ba byråd Jøran Kallmyr om å stille opp i bystyrets finanskomite for å svare på spørsmål om saken. Byråden var svært unnvikende og ga ikke den ønskede avklaring. Jeg har derfor sendt fram 22 spørsmål som han må besvare overfor finanskomiteen.

Hver tredje pleier er innvandrer

Hver tredje pleier er innvandrer Nesten hver tredje ansatte i pleie og omsorgssektoren i Oslo har innvandrerbakgrunn, de fleste fra ikke vestlige land. Med eldrebølgen vil Norge ha behov for stadig flere innvandrere til å pleie våre eldre og syke. Men framtidas arbeidskraft får ikke utdanne seg til hjelpepleiere. De snakker for dårlig norsk. Hele sju av ti ufaglærte innvandrere i pleie- og omsorgssektoren, ble avvist fra hjelpepleierkurset til Oslo kommune fordi de har får dårlige norskkunnskaper eller mangler praksis, viser en rapport som forsker Håkon Høst har laget for Rokkansenteret i Bergen.

Paradokset er at de som er gode nok til å pleie eldre mennesker med svekket hørsel og demens, ikke er gode nok til å få relevant utdanning. Forslaget fra forsker Håkon Høst er konstruktivt og pragmatisk: Oslo kommune må sammen med staten utvikle et system som sikrer de som faktisk jobber i eldreomsorgen, den utdanning de trenger, inkludert nødvendig språkopplæring. For norske ungdommer ønsker slett ikke å jobbe på sykehjem. Uten innvandrerne stopper omsorgs-Norge, skriver Dagbladet på lederplass.

Les nyhetsoppslag i Dagsavisen
Les selve rapporten

Sykehjemsbemanning: "Bemanningsutjevning" eller kutt?

Sykehjemsbemanning: Byrådet kaller det bemanningsutjevning, men for mange ansatte ved byens sykehjem framstår det som bemanningskutt i en fra før altfor knapp bemanning. Byråden er utfordret på den faglige begrunnelsen for kuttene, og skriver bl.a. "Ved gjennomføringen av bemanningsutjevningen vil Sykehjemsetaten tilstrebe at hvert enkelt sykehjem har en god sammensetning av fagkompetanse og forsvarlig pleiefaktor på de ulike avdelingstypene, hvilket er viktig for å kunne ivareta brukere med store pleie- og omsorgsbehov." Synspunkter mottas gjerne!

Sosial dumping i Oslo kommune

Sosial dumping i Oslo kommune Oslo kommune kjøper utenlandsk helsepersonell på slavekontrakter for å spare penger og skaffe folk. I løpet av det siste året har Oslo kommune utbetalt over 20 millioner kroner til vikarbyrået ASOR – som kommunen ble advart om at drev useriøst allerede i 2004, skriver Dagsavisen. Kommunen fikk alvorlig tips, men unnlot å følge opp saken. Jeg har bedt byrådet om stille i møte onsdag i bystyrets finanskomiite for å orientere og svare på spørsmål. Jeg tar gjerne i mot henvendelser/informasjoner fra dem som har opplysninger om forholdet.

Byrådet har i dag satt igang ekstern granskning av firmaet ASOR, som om dette bare gjelder dette firmaet. Realiteten er at anbuds- og konkurranseregimet til Høyre og Fremskrittspartiet inviterer til useriøsitet. Det ser vi mange eksempler på - f.eks. når det gjelder eiendomsforetakene. Det er ikke mulig å drive seriøst for den pris kommunen er villig til å betale. I brukervalgsordningen i hjemmetjenestene førte det til at f.eks. Kirkens Bymisjon trakk seg.

Les mer

Sykehjem: Ingen stillinger å miste

Sykehjem: Ingen stillinger å misteSykehjemsetaten har en plan om såkalt utjevning av bemanningsforskjellene på Oslos sykehjem. Mens Lindeberg sykehjem kan glede seg over 16 nye stillinger, må Økern sykehjem gi fra seg nærmere 11 stillinger. 60 stillinger kuttes ved 14 sykehjem for at andre sykehjem skal få økt bemanning. Dette omtales som  å ta fra de rike og gi til de fattige. Men som jeg understreker i Aften i dag: Ingen av byens sykehjem har en eneste stilling å avgi dersom beboerne skal få tilstrekkelig pleie. Dette er å ta fra de fattige og gi til de fattige.

Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester

Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester Eldre med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn utgjør en svært liten andel av mottakerne i pleie- og omsorgssektoren. Det gjelder hjemmetjenesten så vel som institusjonstjenesten. I Oslo hadde én prosent av beboerne på alders- og sykehjemsinstitusjonene ikke-vestlig bakgrunn. I de andre kommunene gjaldt det en halv prosent, skriver NOVA i rapport til Storbyforskningsprogrammet.

Les mer her

Frelsesarmeen og sykehjemdrift

Frelsesarmeen og sykehjemdrift"I mange ti-år har ideelle organisasjoner tatt initiativ og drevet ulike tiltak innefor helse- og sosialsektoren.  Jeg er bekymret, ikke for Frelsesarmeens situasjon, men for utviklingen for det norske samfunnet. Om flere ideelle organisasjoner gjør som Frelsesarmeen, så vil mangfoldet utarmes. Mange har valgt seg til Ensjøtunet fordi det har vært Frelsesarmeen som har drevet stedet. Mange har valgt seg Paulus sykehjem fordi Bymisjonen har drevet. Deres ”fritt valg av sykehjem” er for øyeblikket ingenting verdt. Oslo kommune har valgt Bymisjonen bort for beboerne og deres pårørende. Det er vitne til er en innskrenking av mangfoldet som ideelle organisasjoner har stått for, både fordi ansatte har hatt en lojalitet til sin arbeidsgiver, og i tillegg har mange frivillige fra menigheter og organisasjoner bidratt på mange måter," sa Frelsesarmeen bl.a. da de mandag møtte bystyrets finanskomite.