Eldreomsorg

100-åring klarer ikke seg selv, men får nei til sykehjemsplass

100-åring klarer ikke seg selv, men får nei til sykehjemsplassHun klarer ikke stå opp, spise eller legge seg selv. Hukommelsen er dårlig. Hun er redd for å være alene og har hatt en rekke stygge fall det siste året. Likevel får ikke 100 år gamle Dagny Hauge sykehjemsplass fra bydel Ullern. Ansvarlig byråd (Fr.P) Jøran Kallmyr skylder som vanlig på bydelene.

Seniorsaken forteller også om et eksempel fra nabobydelen: Et barnebarn har tatt kontakt med Seniorsaken for å få hjelp i en situasjon der Oslo kommune har utskrevet hennes bestemor fra Hovseterhjemmet. Bestefaren er ute av stand til å stelle sin sterkt pleietrengende kone.  Datterdatteren beskriver en lang og trist historie som startet med søknad om fast sykehjemsplass i 2007. I tiden som fulgte har bestemoren fått flere korttidsopphold, men er stadig blitt sendt hjem på grunn av plassmangel. I mellomtiden er bestefaren blitt dårligere – ikke minst av stresset og fortvilelsen, noe som har resultert i sykehusinnleggelser. Oslo kommune risikerer i stedet for å få en ny sykehjemspasient, snart å få to.

Les om saken fra Ullern

For få ledere i eldreomsorgen

For få ledere i eldreomsorgenRundt halvparten av de ansatte i hjemmetjenesten i Norge har møter med sine sjefer høyst en gang i måneden. Innenfor sykehjemmene er kontakten ennå sjeldnere; mer enn 6 av 10 ansatte har møter med sine sjefer en gang i måneden eller sjeldnere.
Studier viser at personer som har bra kontakt med sin sjef kjenner større arbeidsglede og rammes ikke like mye av stress og utbrenthet, sier forsker Gun-Britt Trydegård ved Stockholms universitet.

Les artikkelen
Les: sjefer gir liten støtte
Les: ansatte møter sjelden sjefen sin

Frykt for helseskadelig pleie

Frykt for helseskadelig pleieTidligere denne måneden ble Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter av beboerne kåret til et av byens beste sykehjem. Nå foreslår Sykehjemsetaten å kutte sykehjemmets bemanning med 7 pleiestillinger gjennom en såkalt omfordeling av ressursene mellom Oslos sykehjem. "Med fokus på en bedret kvalitativ eldreomsorg, er det meningsløst å foreta reduksjon av bemanningen ved omfordeling av budsjettmidlene til sykehjemmene i Oslo, i stedet for å tilføre friske midler! Dette medfører at alle sykehjemstilbudene fortsatt er for dårlige – i strid med politiske ambisjoner", skriver Brukerrådet ved sykehjemmet i en henvendelse til Oslos politikere.

Fornøyde sykehjemsbeboere

Fornøyde sykehjemsbeboereBeboerne ved sykehjem i Oslo kommune er godt fornøyd med institusjonen de bor på. Hele 89 prosent svarer at de i stor eller svært stor grad ”alt i alt” er fornøyd med sykehjemmet der de bor. Det er liten forskjell i resultatene mellom private og kommunale sykehjem, men de kommunale ligger noe foran i positiv respons. Dette kommer fram i en spørreundersøkelse blant 675 sykehjemsbeboere i Oslo, som utgjør 14 prosent av det totale antallet sykehjemsbeboere. Men - og det er et viktig men - beboerundersøkelse blant demente og tungt syke mennesker har naturligvis sine svakheter og feilkilder. Bl.a. at det er ledelsen ved det enkelte sykehjem som definerer hvem som kan/skal delta i undersøkelsen.

Les mer om undersøkelsen
Les selve rapporten

HSH: Pensjonskostnader bidrar til urettferdig konkurranse mellom ideelle og kommersielle sykehjem

HSH: Pensjonskostnader bidrar til urettferdig konkurranse mellom ideelle og kommersielle sykehjemPensjonskostnader bidrar til urettferdig konkurranse mellom ideelle og kommersielle sykehjem, fordi ideelle sykehjem eksempelvis har minst fem ganger så høye pensjonskostnader per årsverk som kommersielle sykehjem. Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon krever i en henvendelse til bystyrets helse- og sosialkomite likebehandling av alle tilbydere når kommunen legger driften av sykehjem ut på anbud.  De private ideelle aktørenes store utfordring er at Oslo kommune har endret ”spillereglene” underveis, og at de ikke har mulighet til å tilpasse seg de nye reglene.  Dette må kommunen være seg bevisst og ta hensyn til når den inviterer til anbudskonkurranser, skriver HSH.

Eldreomsorg: "Varme hender" fulle av papir

Eldreomsorg: – De ansatte har det så travelt at de ikke har tid til å sette seg ned og snakke med beboerne, sier virksomhetsleder Birgitte Skauen Kopperud ved Glemmen sykehjem i Fredrikstad. De heseblesende arbeidsdagene skyldes ikke bare at mange beboere er svært pleietrengende. Årsaken er også en stadig økning av lovpålagte krav til dokumentasjon og rapportering. De "varme hendene" i pleie- og omsorgssektoren bruker stadig mer tid på lovpålagt papirarbeid.
– Vi vil ikke lovverket til livs, men vi vil så gjerne har mer tid til beboerne våre. Det som bekymrer oss er at det aldri er noen øremerkede midler med til de kravene vi hele tiden blir pålagt. Det stilles enorme krav til hver enkelt ansatt, sier Kopperud.

Les intervjuet i Fredriksstad Blad
Les: Varme hender fulle av papir
Les: De lovpålagte oppgavene for sykepleiere (pdf)Kampen om kronene

Kampen om kroneneNorsk omsorgssektor har svære utfordringer. Ideelle organisasjoner gir store bidrag til å løse dem. Men er det fortsatt plass til dem? spør Sturla J. Stålsett, generalsekretær i Kirkens Bymisjon, i en kronikk i Aftenposten.

Les kronikken

Sykehjem: Uklokt med bemanningskutt og skjematiske bemanningsnormer

Sykehjem: Uklokt med bemanningskutt og skjematiske bemanningsnormerByrådet hevder, helt korrekt, at sykehusenes endrede utskrivningspolitikk fører til at brukerne av sykehjem og hjemmetjenester er betydelig mer ressurskrevende enn før. Det har naturligvis konsekvenser både for kompetanse og bemanning. Jeg er derfor ikke overbevist når byråden i Aften 25. september med bred penn sier at "bemanningen er god nok som den er", og i alle fall kan jeg ikke se at det er klokt - gjennom den såkalte Mulighetsstudien - å kutte bemanningen på 14 sykehjem. I det hele tatt er jeg skeptisk til skjematiske bemanningsnormer som nå innføres i etaten. Sykehjemsbeboere er særs forskjellige når det gjelder hjelpebehov, og ikke minst: det som kjennetegner sykelighet er at dette endrer seg fra dag til dag. Dette krever fleksibilitet når det gjelder bemanning.

Les innstilling om bemanning fra Mulighetsstudien

Eldres rettigheter

Eldres rettigheterEldreaksjonen skrev til meg: "”Jeg regner med at du vet at vi er 6 organisasjoner som arbeider med sikring av hjelpetrengendes rett til å få dekket grunnleggende behov. Organisasjonenes grunnsyn – som vi arbeider ut i fra - er dette: Grunnleggende behov er de samme – enten man bor i Alta eller i Kongsberg. Vi mener det er en menneskerett å få disse oppfylt. Økonomiske unnskyldninger avslører et menneskesyn vi ikke kan dele. I samsvar med dette har vi laget et utkast en ny kvalitetsforskrift, og dette har vært sendt til alle partiene på Stortinget. Vi har fått respons fra alle partiene, og vi har vært i møter med dem alle. Unntaket er SV, som ikke har svart på våre henvendelser. ” Sånn bør det vel ikke være, og jeg tok saken opp med stortingsgruppa.

Valgfrihet og å respektere de eldres eget valg

Valgfrihet og å respektere de eldres eget valgByrådet har et mantra om valgfrihet. Hva med de rundt 90 eldre som aktivt valgte Paulus sykehjem fordi de satte pris på den driftsfilosofi og det miljø Kirkens Bymisjon klarte å skape?  Er det å respektere de eldres eget valg når byrådet i konkurranseideologiens ånd setter en strek over det hele, kaster Bymisjonen på gata og påtvinger de eldre det internasjonale, kommersielle firmaet Attendo Care? Dette er å umyndiggjøre de eldre. Dette er å neglisjere de eldres eget valg, sa jeg bl.a. bystyret i dag behandlet en bystyremelding om fremtidens eldreomsorg.