Eldreomsorg

Til dagsorden

Når jeg siterer direkte fra byrådets egne notater til bystyrets fagkomiteer, fra byrådens pressemelding og direkte fra en brukerundersøkelsesrapporten fra Helse- og velferdsetaten, mener jeg byråd Margaret Eckbo i redelighetens navn burde holde seg for god til å insinuere fra talerstolen at jeg ikke gir korrekte fakta, sa Ivar Johansen i Oslo bystyre.


Seniorsaken ber om endring i finansieringsordningene for sykehjem og omsorgsboliger

Når Ringerike kommune har valgt å satse på omsorgsboliger fremfor sykehjem, er det fordi kommunen i likhet med andre kommuner i Norge har funnet et økonomisk smutthull. Avhjemlingen av norske sykehjem går som en farsott over landet. Fra Nes til Kongsberg til Hitra nedlegges sykehjemsplasser som svar på dårlig kommuneøkonomi. Regningen havner hos staten og folketrygden.

- Når vil regjeringen gjøre slutt på narrespillet? spør Harry Martin Svabø, styreleder i Seniorsaken. Regjeringen må snarest få orden på finansieringsordningene for sykehjem og omsorgsboliger her i landet. Intet annet enn en total omlegging av finansieringsordningene holder. Resultatet av dårlig kommuneøkonomi er utrygge eldre, økende ulikhet og konflikter. Seniorsaken vil ikke akseptere usikkerheten knyttet til omsorgstilbudet for eldre pleietrengende.

Les mer

Sykehjem bør bli behandlingsinstitusjoner

Sykehjemmene er i dag pleieinstitusjoner underlagt omsorgstjenesten i kommunene. Legetjenesten ved sykehjemmene er elendig. Kvalifisert personell for øvrig er også mangelvare. I tillegg bygges det ikke sykehjem lenger, bare omsorgsboliger i stor stil, fordi dette er økonomisk gunstig for kommunene.

Les mer

Oslos eldreomsorg: Dårligst i landet

Risikoen for at eldre på sykehjem ikke får sosial kontakt med andre eller hjelp til å gå på do, spise eller drikke, er større i Oslo enn i Telemark. Oslo er dårligst blant landets fylker,skriver Dagbladet - Dette er trist lesning, og viser at Høyre og de borgerlige partier har vært mer opptatt av konkurranseutsetting kostnadsbesparelser og enn å sikre byens eldre tilstrekkelig pleie og omsorg, sier SVs Ivar Johansen.

Les mer i Dagbladet

Vil endre hjemmetjenesten

SV i Oslo vil innføre en ordning der eldre vil ha større innflytelse på innholdet i tjenesten. Denne ordningen er etter en svensk modell og skal være fri for byråkrati, sier Ivar Johansen til Lokalavisen Groruddalen.

Les mer

Eldre - en ressurs

"Eldre mennesker, seniorer, blir fort definert til syke og hjelpetrengende, mens de alle fleste i realiteten er en kjemperessurs. Jeg skulle ønske vi i større grad kunne brukt denne ressursen, gjennom eldresentra, frivilligsentral m.fl. Tenk om ytre vests mange pensjonister kunne bli kanalisert inn som ressurspersoner i barnehager og skoler?" sier SVs Ivar Johansen bl.a. som s var på spørsmål fra Ullern Avis/Akersposten.

Forbereder eldreopprør ...på oppfordring fra bystyrepolitiker

Aase Winger fra Tonsenhagen reagerer på at de eldre lever i usikkerhet om sine eldresentre. Nå forbereder hun mobilisering av eldre til aksjoner og sivil ulydighet. I aksjonene vil hun rette skytset mot rådhuspolitikerne, og hun vil kreve penger eller virkemidler som sikrer driften av eldresentrene. Ideen fikk hun av SVs bystyrepolitiker Ivar Johansen. 

 «Dere får - om nødvendig - bruke sterkere lut for å bli synlige. Hva  med for eksempel en sivil ulydighetsaksjon i Rådhuset, med sitt ned-aksjon på rådhustrappa eller i tilknytning til et bystyremøte? Hvor dere nekter å forlate området før bystyregruppene eller byrådslederen gir forpliktende løfter?» Dette svaret fikk fru Winger av SVs bystyrerepresentant, Ivar Johansen.

Færre ansatte for mer hjelpetrengende hjemmetjenestebrukere

I en nylig avgitt sak for Oslo bystyre opplyser byrådet:

"Det har i perioden 2001 til 2002 vært en bemanningsreduksjon og en effektivisering i hjemmetjenestene. Antall årsverk er redusert med ca. 10% fra 3576 til 3263 årsverk. Antall brukere av hjemmetjenesten har i samme periode gått ned fra 16847 til 15688. Dette er en reduksjon på ca. 7%. Dette har skjedd i en periode da pleietyngden for brukerne av hjemmetjenestene er blitt større, og det har foregått en vridning fra å gi hjelp til brukere med enkle behov til å gi hjelp til brukere med mer sammensatte behov. "

Dette er en særs uheldig utvikling, og går helt på tvers av enhver målsetting at den som ønsker det skal kunne bli boende i eget hjem så lenge som mulig. Et kutt i antall årsverk i hjemmetjenesten med 10 % er mye, når byrådet samtidig opplyser at pleietyngden for brukerne er større enn før.

De to opplysningene sett i sammenheng betyr at færre får hjel og når det gjelder de svært hjelpetrengende eldre som får hjelp får disse mindre hjelp enn før.

Forsker-slakt av byrådsforslag om sykehjemsorganisering

Forsker Paul Bjerke ved DeFacto slakter byrådets forslag om å alle kommunale sykehjem skal samles i 3 kommunale foretak:

"Det er ingen sammenheng mellom det begrensede problemet som skal løses og den totale omorganiseringen som det her legges opp til. Det er derfor åpenbart at det her er snakk om en skjult agenda.Selv om det som ikke gis noe anslag over omfanget, framgår det av byrådets innstilling at det bare er noen ganske få pasienter/brukere som ikke får oppfylt sitt førstevalg. Det gjelder i hovedsak dem som ønsker plass utenfor sin egen bydel, sannsynligvis i nærheten av pårørende. Dette problemet kunne isolert sett løses ved ganske enkelt å pålegge bydelene å kjøpe plass til den enkelte i ønsket sykehjem. Dette vil kunne bidra til noe høyere utgifter for bydelene, men valgfrihet koster penger. Hvis byrådet oppfatter dette som en viktig rettighet, må kommunen også betale kostnadene", skriver Paul Bjerke bl.a.