Eldreomsorg

Ikke bryt tiltakskjeden

Det beste balansepunkt mellom hjemmetjenester og sykehjem må vurderes ut fra lokale forhold i den enkelte bydel. Derfor er det viktig at Oslo bystyre ikke roter til balanse- og ansvarsforholdene for sykehjem og hjemmetjenester ved at bydelene fratas driftsansvar for sykehjemmene, skriver Ivar Johanasen i Dagsavisen.

Salg av leiegårder i Boligbygg Oslo KF sin portefølje – Dæleng gt. 40, Christies gt. 19 og Sanner gt. 32

Bydelsforvaltningene, bydelspolitikerne, sosialarbeiderne og boligkonsulentene i de aktuelle bydeler har advart. De har sagt at Oslo kommune trenger flere, ikke færre, utleieboliger. Byrådet sier også det, i de vakre festtalene. Men i virkelighetens verden selger bystyreflertallet unna kommunale utleieboliger og svekker kommunens muligheter til å skaffe hjelpetrengende en egnet bolig, sa Ivar Johansen da bystyreflertallet vedtok å selge unna 155 kommunale utleieboliger.

Sykehjem -Organisering for bedre kvalitet og valgfrihet

For 3 år siden konkluderte dette bystyret helt enstemmig i at det har vært klokt å nedlegge sentrale etater, og plassere driftsansvar i bydelene. Den konklusjonen var basert på omfattende, eksterne, evalueringer. I dag ønsker den borgerlige flokken i dette bystyret og se bort fra denne kunnskap. I dag velger bystyreflertallet å gjøre det motsatte. Gjenopprette en sykehjemsetat. Man sentraliserer, sa Ivar Johansen da bystyreflertallet vedtok å flytte sykehjemsdriften til en sentral sykehjemsetat.

Oslos eldre må få større innflytelse over egen hverdag

Valgfrihet. Et verdiladet ord som ofte brukes i den politiske debatt.  Spør du byens eldre vil de understreke at det aller viktigste for dem er visshet om at de når de engang blir hjelpetrengende får tilstrekkelig hjelp.  Men dernest er hjelpetrengende eldre opptatt å få større innflytelse over hjelpens innhold. De eldre mener hjemmetjenestene er altfor firkantet. Hjelperen går etter et detaljert vedtaksskjema som ikke skal avvikes. Det hjelper ikke at du i dag heller vil ha hjelp til å få handlet inn noen tekniske hjelpemidler i butikken når det uttrykkelig på hjemmehjelperens arbeidsskjema står at i dag skal vinduene vaskes. Sånn firkantethet har eldre grunn til å bli eitrende sinna for, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet forslag om at eldre må få større innflytelse over egen hverdag.

Nordstrand bydel må sikre innbyggerne tilstrekkelig hjelp

Det er ikke først og fremst bydelspolitikerne som rammes i bydel Nordstrand, men en helt uskyldig 3-part: innbyggerne. Fra SVs side ligger bekymringen først og fremst der, og vi har merket oss at flere av de forslag som er fremmet trolig bryter med helselovgivningens krav til at den enkelte skal ha tilstrekkelig helsehjelp, og at hjelpetrengende har krav på en individuell vurdering av sitt hjelpebehov, skriver Ivar Johansen om budsjettsituasjonen i bydel Nordstrand.

Når ombudene svikter

Byråd Sylvi Listhaug (fr.p.) ønsker å opprette et eldreombud. Det aller beste hadde jo vært at de ombud velgerne har satt til å gjøre jobben, bystyrets medlemmer, ivaretok dette ansvar.For eksempel er lederen av bystyrets helse- og sosialkomité, Henning Holstad (fr.p.), et slikt eldreombud, skriver Ivar Johansen.

Omsorgstjenester i Oslo: Kvalitet krever mennesker og tid

I valgtaler er enkelte politikere så flinke til å snakke. Vi hører slagord om valgfrihet, kvalitet, penger skal følge pasienten og brukerne i sentrum. Men kvalitet krever ressurser, og først og fremst menneskelige ressurser. Men når Oslo i dag ikke engang får ansatt pleiepersonale i hjemlede stillinger er det en konsekvens av bl.a. knappe budsjettrammer og lav grunnbemanning over mange år. Arbeidstilsynet sier at grunnbemanningen er så lav at det er en fare for de ansattes liv og helse. Arbeidsbelastningen fører til belastningslidelser og utmattelsesdepresjoner. Jeg skulle ønske at slagord om «å gjøre det viktigste først» kunne resultert i en tverrpolitisk erkjennelse i Oslo Bystyre om at Oslos pleie- og omsorgstjenester trenger betydelig styrking av det aller viktigste: menneskelig kapital til å utføre oppgavene, skriver Ivar Johansen.

Groruddalens sykehjem - et oppbevaringssted?

Korrigerer en for den økte pleietyngden har Groruddalens sykehjem opplagt en dårligere bemanning i dag enn for 10 år siden. Og da kan en jo spørre seg om de eldre får oppfylt elementære standarder for livkvalitet som:


- rett til privatliv
- rett til medbestemmelse
- rett til å bli respektert og møtt ut fra egne behov
- rett til livsutfoldelse og bruk av egne ressurser

skriver Ivar Johansen.

Ikke flere nedleggelser, takk

Oslo trenger ikke et bedre redskap for å nedlegge sykehjemsplasser. Oslo trenger en politisk og vilje til å prioritere velferd til sårt hjelpetrengende barn og eldre. Politikere som skjønner at tilstrekkelig og god omsorg koster penger, og at dette er viktigere enn skattelettelser for de som fra før av har det svært godt, skriver Ivar Johansen i Dagsavisen. 

Sykehjem: Når kvalitet blir viktigst

”– Konkurransen har nok gått på kvaliteten løs i Oslo. Det er grenser for hvor mye prisen kan presses.” Det er Høyres byrådsleder i Oslo, Erling Lae, som siteres slik i bladet til Seniorsaken. Det er en klok uttalelse. Det er hyggelig at byrådslederen så entydig gir rett til oss som i Oslo bystyre har sagt at det ikke er dekning for mantraet om at anbudskonkurransene gir både bedre pris og bedre kvalitet, skriver Ivar Johansen.

At byråden tør

Med hvilken moralsk rett kan hun gi offentlig korreks til administrativt underordnede som må avvise sterkt hjelpetrengende sykehjemssøkere, når det nettopp er hun som har satt dem i denne fortvilte tvangssituasjon ved ikke å gi dem tilstrekkelig budsjettmidler?  spør Ivar Johansen i Aftenposten.