Eldreomsorg

Har ikke tid til omsorg

Mange kommuner organiserer i dag omsorgstjenestene etter profittmodeller fra næringslivet. Hjemmehjelp blir service i stedet for omsorg, pasientene blir kunder i stedet for brukere.

- Begrunnelsen er rettferdighet og likhet, men det innebærer mer byråkrati, og det blir vanskeligere å endre hjelpen på kort sikt. Det er et mer rigid system. Svært mange brukere i hjemmetjenesten er veldig skrøpelige. Mange har ikke ressurser til å opptre som kunde på et marked, sier Kirsten Thorsen til Aftenposten. Thorsen er psykologiprofessor og forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Les mer i Aftenposten

Eldre kjenner selv best sitt hjelpebehov

"Hvem skal avgjøre om ei 80-årig dame har et hjelpehov? Hvem vet dette best? Den som selv daglig kjenner den aldrende og skrantende kroppen og dens begrensninger, eller kommunale byråkrater? Eldre mennesker er tenkende mennesker. Og min erfaring at de som oftest har en høy – for ikke å si for høy – terskel for å be om hjelp fra det offentlige", sa Ivar Johansen i bystyret da bystyret behandlet Knut Even Lindsjørn og Ivar Johansens forslag om et prøveprosjekt i 2 bydeler hvor de eldre over 80 år - som selv mener de har behov - skal få disponere 4 timer hjemmehjelp i måneden, og selv bestemme hjelpens innhold. "Dette er å gi begrepet valgfrihet et reelt innhold. Dette er å ta de eldre på alvor, ved å gi dem makt og innflytelse over sin egen hverdag. Dette er å flytte makt fra det kommunale byråkrati direkte til den enkelte hjelpetrengende," sa Johansen bl.a.

Tjenestevei for alle?

"Byråd for velferd og sosiale tjenester, Margaret Eckbo, har i NRK Østlandssendingen refset Madserud sykehjem for ikke å behandle innkomne klager fra pårørende ved sykehjemmet. Dette baserer seg tydeligvis på tidligere innslag i Østlandssendingen om enkeltepisoder ved sykehjemmet. Etter hva vi erfarer har ikke byråden vært i kontakt med verken ledelsen ved sykehjemmet eller administrasjonen i bydel Ullern.

Terskelen for høy for å få sykehjemsplass

Byråd Torger Ødegaard (H) mener det i dag er overskudd på sykehjemsplasser i hovedstaden. "- Betyr det i praksis at alle som er pleietrengende, skal få plass? - Ja, det gjør det. Det er en oppnevnt nemnd som i hvert enkelt tilfelle avgjør hvem som har behov for sykehjemsplass," sa Ødegaard til VG tidligerere i høst. Helse- og sosialombud Petter Holm understreket imidlertid at listen ligger for høyt for hvem som blir tildelt en sykehjemsplass i kommunen: "- Ut ifra de klagene jeg får, er det ting som tyder på at det er altfor strengt å få en plass", sa Holm.

Langerud sykehjem tvangslegger eldre

"Eldre i Oslo er svært godt fornøyd med sykehjemstilbudet. Brukerundersøkelsen som er gjennomført med personlig intervju av 800 beboere og telefonintervju av 1000 pårørende viser svært gode resultater. 87 prosent av beboerne sier de er fornøyd. Byråd for Velferd og sosiale tjenester, Margaret Eckbo, er svært fornøyd med de resultatene som denne undersøkelsen viser", het det i en pressemelding fra byrådet 6. desember i fjor.

Eldreomsorg: Informasjonssekretærer ut i krigen

Det er noe ugreit med informasjonsfolk som blir sendt ut i krigen for å forsvare saker og standpunkter de egentlig ikke har mye spisskompetanse på. Slik også med Høyres byrådssekretær Steinar Wulfsberg-Gamre som hevder at TV2s nyhetssendinger har gitt gale opplysninger om Oslos eldreomsorg, skriver Ivar Johansen bl.a. i Nordstrands Blad.

Les mer

Et eldresenter med samme kostnad som 3 sykehjemsplasser

Kostnadene til drift av eldresentre er vesentlig mindre enn til sykehjemsplasser. I Oslo får 35 000 brukere eldresentertilbud for samme sum som prisen på 131 sykehjemsplasser. Eldresenteret er det viktigste forebyggende tiltaket for eldre, skriver Anne Cathrine Seland, fagsjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen i en kronikk i Aftenposten.

Frivillige organisasjoner skvises ut av eldreomsorgen

Frivillige organisasjoner gir opp sykehjemsdrift. I Oslo er antallet halvert på 30 år, og konkurranseutsetting får skylda. Hjelp til hjemmeboende er så detaljregulert at pleierne ikke kan vurdere hva som er viktigst. Det rammer de sykeste eldre, mener Marit Müller-Nilssen i Kirkens Bymisjon.

Les artikkelen: Skvises ut av eldreomsorgen
Les artikkelen: De eldre blir sykere av stoppeklokka

Nedbygging av Oslos hjemmetjenester

Tallenes tale er uomtvistelig, og brukere og ansatte i Oslos eldreomsorg merker konsekvensen daglig: Mens det på landsbasis i perioden 1998-2006 var en netto vekst i antallet brukere av heimebaserte tjenester med 12 pst, var det i Oslo i samme periode en reduksjon på 10 pst.