Eldreomsorg

Bystyret: Byrådet presses til å planlegge 1.000 nye sykehjemsplasser

Bystyret: Byrådet presses til å planlegge 1.000 nye sykehjemsplasseOnsdag vil bystyrets flertall tvinge Byrådet - mot Byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkepartis stemmer - til å fremme en plan for etablering av 1 000 nye sykehjemsplasser innen 2015.

Dette er et klokt, og offensivt, vedtak. Når Oslo i øyeblikket i praksis ikke har en eneste ledig sykehjemsplass er dette et resultat av dårlig politisk håndverk. Gjennom år har det gått svært tregt i planlegging og gjennomføring for utbygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser, på tross av at Byrådet har visst at samhandlingsreformen ville komme, med økt behov for plasser.

Det er bra at Byrådet nå presses til en mer offensiv holdning. De mange pleietrengende trenger dette.
Overraskende er det imidlertid at byrådspartiene, ved sin stemmegivning, motsetter seg et slikt vedtak.

I bystyret fremmet Ap og SV dette forslaget: "Byrådet bes fremme en plan som gir mulighet for utbygging av 1000 nye sykehjemsplasser innen 2015. Konkrete vedtak om etablering utløses gjennom de årlige budsjettvedtak, sammenholdt med status for omsorgsboliger, situasjonen i hjemmetjenesten, samhandlingsreformen og etterspørsel etter sykehjemsplasser." Dette ble vedtatt med stemmene fra Ap, SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet. Byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti stemte i mot.

Les bystyrebehandlingen


Kommentarer   

0 #1 Ragnhild 26-03-2012 15:34
Hei, ja, vi trenger så til de grader flere sykehjemsplasse r i Oslo, MEN hva med bemanning???? Allerede i dag er de sykehjemsplasse ne vi har underbemannet både hva gjelder antall og ikke minst kompetanse!! Sykehjemsplasse r skal ikke bare være en PARKERINGSPLASS !! Vi trenger å oppgradere de eksisterende (enerom, godt vedlikehold, osv) og få opp bemanningen (kvantitet og kvalitet)!

Du kan sammenligne med barnehavene. Vi har fått en mengde nye barnehaveplasse r de siste årene, men mangler så til de grader fagpersonell.

Helt enig i at det har vært "dårlig politisk håndverk" de siste (mange!) årene. Men dette dårlige håndverket bør ikek fortsette. Det er behov for å tenke helhet!
0 #2 Ebbe 26-03-2012 20:38
Stiftelsen Diakonhjemmets sykehus er nå i gang med å planlegge utbygging av et betydelig antall sykehjemsplasse r og omsorg+ boliger på sitt område ved Volvat. Gjennomføringen avhenger av forpliktende samarbeid med Oslo Kommune og at forholdene byplanmessig legges til rette. Mens kommunens egne utbyggingsplane r henger etter, har altså Diakonhjemmets ledelse gått i gang med planlegging kun basert på uforpliktende godord fra kommunens politiske ledelse. Vil disse planer - når de nå fremmes til høsten - få støtte fra et samlet bystyre?
0 #3 Observatør 27-03-2012 19:50
Det er uforsvarlig og skremmende at Byrådet i Oslo ikke har hatt den nødvendige innsikt og forståelse til å forberede innføringen av samhandlingsref ormen godt nok! Blant annet ved å sørge for å ha tilstrekkelig sykehjemsplasse r til disposisjon i Oslo.

Når man så vet at > 50% av de eksisterende 4500 sykehjemplassen e har en standard som gjør at disse må saneres eller gjennomføre oppgraderinger på linje med å bygge nytt er det all grunn til å anta at det er kun et tidsspørsmål før Oslo er inne i en dyp og akutt sykehjemskrise!

Det er selvsagt ikke samhandlingsref ormen som skaper sykehjemskrise i Oslo. Samhandlingsref ormen har vært planlagt lenge, og Byrådet har visst at det ville oppstå økt behov for sykehjemsplasse r fom 1. januar 2012, ifm innføringen av denne viktige og nødvendige reformen.

Legg til kommentar