Eldreomsorg

Sykehjemsbehovsplan: Forsert omsorgsbolig-utbygging viktigst

Sykehjemsbehovsplan: Forsert omsorgsbolig-utbygging viktigstDa bystyret i fjor behandlet Sykehjemsbehovplan 2012 - 2022 foreslo Fr.P.: "Byrådet bes fremme en plan for etablering av 1.000 nye sykehjemsplasser innen 2015," og da ment som i tillegg til det allerede planlagte.

Noen av oss mente dette var alt for ensidig offensivt på kun et - riktignok svært sentralt - eldreomsorgstilbud. Jeg tror vi i framtida må ha større fokus på særlig omsorgsboliger - men også hjemmetjenester, og som vil redusere behovet for sykehjemsplasser. Det alternative forslaget fra vår side var, og det ble vedtatt: "Byrådet bes fremme en plan som gir mulighet for utbygging av 1000 nye sykehjemsplasser innen 2015. Konkrete vedtak om etablering utløses gjennom de årlige budsjettvedtak, sammenholdt med status for omsorgsboliger, situasjonen i hjemmetjenesten, samhandlingsreformen og etterspørsel etter sykehjemsplasser."

Byråden har nå sendt fram et omfattende notat til bystyret, som svar på bystyrets vedtak. Og jeg merker meg Byrådets forsiktige advarsel:

"En økning på 1 000 nye sykehjemsplasser ut over det som er planlagt i sykehjemsbehovsplan 2012-2022 vil gi en dekningsgrad for heldøgns pleie- og omsorgsplasser på langt over det bystyrevedtatte måltallet på 25 % av befolkningen over 80 år.

Kommunen bør satse på flere leiligheter i Omsorg+, slik at etterspørselen på bemannede botilbud for eldre kan imøtekommes. Det må nøye vurderes behovet for sykehjemsplasser og Omsorg+ leiligheter gjennom å følge prognoser på befolkningstall og helseutvikling."

Byrådets tilbakemelding er klart riktig. Forsert utbygging av Omsorg+ er det som nå må prioriteres.

Kommentarer   

0 #1 Petter@heier.no 01-03-2013 11:50
Og hva er Omsorg+? Har du noen gang besøkt Skøyen terrasse 1? Ullern bydels "bemannede" tilbud til eldre. Snakk med beboere om omsorgen!
0 #2 Tone Bjåland 02-03-2013 08:07
Det er behov for ulike tilbud og alternative boformer for eldre. De eldre som vil trenge bistand vil stille helt andre krav enn som tilbys i dag. Eldreomsorgen må ha stort forebyggende perspektiv hvor eldresentre,dag senter for demente, omsorgboliger og sykehjem er alternativene som kan være tilgjengelig når brukerne trenger det. Det å skape boformer som gir trygghet, trivsel, møteplasser og aktivitet er nødvendig. Byrådet må også lytte til bydelene når de utreder og bygger, det gjøres ikke alltid.
0 #3 Per 02-03-2013 10:45
Reguleringsmynd ighetene i Oslo må på banen asap! Det er viktig å få laget en kommunal arealplan for bygging av seniortilpassed e boliger til den eldre generasjon. På samme måte som man i dag setter av arealer til skoler, barnehager, osv, så ordner vi selv resten.

Det må reguleres arealer, gjerne fra 8 - 10 til 20 - 30 boenheter, i tilknytning til offentlig kommunikasjon, nærbutikk (mat), eldresenter, etc, slik at seniorene f eks selv kan bygge sine egne "bokollektiver" eller i sammen med andre utbyggere som f eks OBOS.
0 #4 Marit Müller-Nilssen, Kirkens Bymisjon, Kampen Omsorg+ 03-03-2013 22:11
Min erfaringe fra å observere eldre i et Omsorg+hus er, at mange begynner å leve på frodigere, hyggeligere og sunnere vis. Et godt drevet Omsorg+hus er forebyggende eldreomsorg på sitt beste og naturligste vis - ressursbesparel sen det gir må rettes mot demensomsorg og omsorg ved livets slutt, særlig i hjemmebasert tjeneste.
0 #5 ingrid schampel 23-03-2013 16:05
Til alle som leter etter en gripende dokumentarbok!!!!

BLÅVEIS PÅ SJELEN" av Turid Semland (Sækulum forlag-)
Utrolig hva forfatterinnen har opplevet som pårørende!!

Legg til kommentar